A behajthatatlan követelések nyilvántartásból való törléséről

2016. április 6., szerda, 14:50

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendeletével módosított, egységes szerkezetbe foglalt

29/2001. (XI. 29.) számú rendelete

 

A behajthatatlan követelések nyilvántartásból való törléséről

 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108.§. (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzatoknál a termékértékesítésből és szolgáltatásnyújtásból származó követelésről lemondani csak a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott módon és esetekben lehet.

 

1.§.

 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3.§. (4) bekezdés 10. pontja alapján behajthatatlan követelés

 

  1. amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a követelést csak részben fedezi (amennyiben a végrehajtás közvetlenül nem vezetett eredményre és a végrehajtást szüneteltetik, az óvatosság elvéből következően a behajthatatlanság –nemleges foglalási jegyzőkönyv alapján- vélelmezhető),

 

  1. amelyet a hitelező a csődeljárás, a felszámolási eljárás, az önkormányzatok adósságrendezési eljárása során egyezségi megállapodás keretében elengedett,

 

  1. amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerint nincs fedezet,

 

  1. amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet,

 

  1. amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, amelynél a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével (a végrehajtás veszteséget eredményez vagy növeli a veszteséget), amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása „igazoltan” nem járt eredménnyel,

 

  1. amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet,

 

  1. amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.

 

2.§.

 

Behajthatatlan követelésről lemondani, és nyilvántartásból törölni –az e rendelet 1.§-ában foglaltakat figyelembe véve, abban az esetben is lehet, ha a követelésnél az alábbi feltételek együttesen fennállnak:

 

  • [1] a követelés az 10.000 (tízezer) Ft-ot nem éri el és
  • 3 (három) évnél régebben fennáll és
  • 3 (három) fizetési felszólítás után is kiegyenlítetlen maradt.

 

3.§.

 

E rendelet 2001. december 1-jén lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon gondoskodik.

 

Monor, 2001. november 15.

 

            Pogácsás Tibor sk.      Sándorné Urbán Hajnalka sk.

            polgármester   jegyző

 

[1] Módosította a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 11. §. Hatályos: 2015. október 6-tól.