A helyben központosított közbeszerzésekről

2016. április 6., szerda, 13:58

MONOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

18/2011. (IV. 20.), 10/2012. (II. 21.), 50/2012. (XII. 19.), 1/2013. (I. 29.), 19/2013. (IV. 24.), 15/2015. (X. 5.) számú rendeletével módosított,

24/2008.  (XII. 31.) SZÁMÚ RENDELETE

A helyben központosított közbeszerzésekről.

 

 [1], [2] Monor Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 23. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az általa irányított szervezetek vonatkozásában a helyben központosított közbeszerzésekről az alábbi rendeletet alkotja:

 

1. §

A rendelet célja

 

A rendelet célja, hogy szabályozza Monor Város Önkormányzata helyben központosított közbeszerzéseinek a rendszerét és e körben:

a) kijelölje a helyben központosított közbeszerzés keretében ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezetet;

b) meghatározza a helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó költségvetési szervek körét,

c.) meghatározza az eljáráshoz való csatlakozás lehetőségét;

d.) meghatározza a helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó áruk és szolgáltatások körét;

e) meghatározza az a.) pont szerinti szervezet, és a b.) pont szerinti szervezetek együttműködésének szabályait, különösen a felek adatszolgáltatási kötelezettségét, az adatszolgáltatás és az adatkezelés módját;

e) meghatározza az a.) pont szerinti szervezet részére fizetendő, kizárólag a helyben központosított közbeszerzéshez kapcsolódó feladatok ellátásával kapcsolatban ténylegesen felmerült költségeket fedező díj számításának és megfizetésének módját, valamint

f.) meghatározza az a.) pont szerinti szervezetnek az Önkormányzat felé fennálló tájékoztatási és beszámolási kötelezettségét.

 

2. §

A rendelet személyi hatálya

és tárgyi hatálya (a helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó áruk és szolgáltatások köre)

 

(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed:

a) a Monor Város Önkormányzata által fenntartott és az  1. számú mellékletben felsorolt költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmény),

b) a 6. § (6) bekezdés szerinti időponttól kezdődően, a helyben központosított közbeszerzési rendszerhez e rendelet 6. §-a szerint csatlakozó szervezetekre (a továbbiakban: csatlakozó szervezet), a 6. § (7) bekezdésben meghatározott feltétel szerint,

c.) a  6. § (2)-(3)-(4)-(5) és (8) bekezdések vonatkozásában minden, a 6. § (1) bekezdés szerinti szervezetre.

 

(2) Az (1) bekezdés a.) pont szerinti intézmények és a b.) pont szerinti csatlakozó szervezetek együttes említése e rendeletben a továbbiakban: központosítottan beszerző szervezet.

(3) A rendelet tárgyi hatálya a 2. számú mellékletben felsorolt beszerzések (áruk és szolgáltatások) körére terjed ki.

 

3. §

 

(1) A központosítottan beszerző szervezet az e rendelet tárgyi hatálya alá tartozó beszerzése tekintetében csak az Önkormányzat e rendelet szerinti, helyben központosított közbeszerzési rendszerében járhat el.

 

(2) Monor Város Önkormányzata a 2. számú mellékletben meghatározott tárgyú áru- és szolgáltatás-beszerzésekre irányuló közbeszerzéseket az intézmények és a csatlakozó szervezetekre kiterjedő hatállyal összevontan, helyben központosítva folytatja le.

 

(3) A központosítottan beszerző szervezet a 2. számú mellékletben meghatározott tárgyú beszerzéseit önállóan nem intézheti.

 

4. §

Az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet

 

(1) [3] A helyben központosított közbeszerzés keretében ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet: a Monor Város Önkormányzata (székhelye: 2200, Monor, Kossuth L. u. 78-80.) (a továbbiakban: Ajánlatkérő).

 

(2) Az Ajánlatkérő ellátja a helyben központosított közbeszerzési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat, valamint lefolytatja a helyben központosított közbeszerzési rendszer keretén belül megvalósítandó közbeszerzési eljárásokat.

 

(3) Az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárások lebonyolításával külső szakértő szervezeteket, személyeket bízhat meg, azokban az esetekben, ahol jogszabály ezt nem teszi kötelezővé.

 

(4) Az Ajánlatkérő a Kbt. 6. § (1) bekezdésében foglalt szabályozás alapján köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében különösen meg kell határoznia az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg testületeket. A közbeszerzési szabályzat megalkotása az Ajánlatkérő vezetőjének a feladata.

 

(5) Az Ajánlatkérő feladata a rendszer működtetése, a közbeszerzési eljárások teljeskörű lebonyolítása, ezen belül különösen:

a) összesíti és egységes adatbázisba foglalja az intézmények és a csatlakozó szervezetek adatait,

b) összesíti és egységes adatbázisba foglalja az intézmények és a csatlakozó szervezetek beszerzési igényeit,

c) előkészíti és lefolytatja a helyben központosított közbeszerzési eljárást a Kbt. szabályai szerint,

d) szerződést köt,

e.) figyelemmel kíséri a megrendelések teljesítését,

e) elkészíti a tárgyévi közbeszerzési tervet,

f) elkészíti a tárgyévet követő évben az éves statisztikai összegezést,

g.) ellátja valamennyi, a Kbt-ben az ajánlatkérőre meghatározott egyéb feladatot.

 

5. §

A helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó szervek

 

A helyben központosított közbeszerzés hatálya alá az 1. számú mellékletben felsorolt intézmények és a csatlakozó szervezetek tartoznak.

 

6. §

Csatlakozás a helyben központosított közbeszerzési eljáráshoz

 

(1) A helyben központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozhatnak:

a) a Monor Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok, közhasznú társaságok, és

b) Monor Város Önkormányzata által létrehozott közalapítványok.

 

(2) A csatlakozási nyilatkozatot a csatlakozni szándékozó az Ajánlatkérőhöz írásban juttatja el.

 

(3) A csatlakozásra minden év január 1-től van lehetőség, úgy hogy  a csatlakozási nyilatkozatot legkésőbb a csatlakozás évét megelőző év december 10-ig el kell juttatni az Ajánlatkérőhöz. A határidő elmulasztása a tárgyév vonatkozásában jogvesztő.

 

(4) Az (1) bekezdés szerinti szervezet jogosult csak egyes beszerzési tárgyak vonatkozásában csatlakozni. Ezen igényét a csatlakozni szándékozó a csatlakozási nyilatkozatában kifejezetten és egyértelműen köteles rögzíteni. Ilyen kifejezett nyilatkozat hiányában a csatlakozás minden, e rendelet 2. számú melléklete szerinti beszerzési tárgyra kiterjed.

 

(5) A csatlakozni szándékozó szervezet köteles a csatlakozási nyilatkozatában nyilatkozni a 2. számú mellékletben meghatározott tárgyú beszerzési tárgyakra a csatlakozási nyilatkozat keltezésének időpontjában érvényben lévő vagy megkötés alatt álló szerződéseiről, megállapodásairól és az érvényben lévő vagy teljesítés alatt álló megrendeléseiről (a továbbiakban e § vonatkozásában együtt: szerződés).

 

(6) A csatlakozni szándékozó a csatlakozási nyilatkozatnak az Ajánlatkérőhöz való megérkezésével egyidejűleg válik csatlakozó szervezetté.

 

(7) Amennyiben a csatlakozni szándékozó a csatlakozási nyilatkozatában - a (4) bekezdés szerint - kifejezetten csak meghatározott beszerzési tárgyak vonatkozásában csatlakozik, akkor csak ezen beszerzések vonatkozásában terjed ki rá e rendelet hatálya.

 

(8) [4] A csatlakozó szervezet a csatlakozása után haladéktalanul köteles a csatlakozásával érintett beszerzési tárgyakra vonatkozó szerződéseit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a szerződésre vonatkozó egyéb jogszabályok és a szerződés rendelkezési szerinti rendben megszűntetni és erről a tényről illetve a szerződés megszűnésének a dátumáról az Ajánlatkérőt haladéktalanul, írásban tájékoztatni. A csatlakozó szervezet e kötelezettségének teljesítése szerződésszegéssel, illetve 50.000 forintot meghaladó kötbérfizetési kötelezettséggel vagy a csatlakozóval szemben érvényesíthető más követeléssel nem járhat. Ilyen esetben a szerződés megszűntetésére csak a kötbérfizetési kötelezettség megszűnése után kerülhet sor.

 

(9) A csatlakozó szervezet adatairól az Ajánlatkérő külön nyilvántartást vezet.

 

(10) A csatlakozó szervezet a rendszerből kiléphet. A kilépésre minden év december 31. napjával van lehetőség. A kilépési szándékot legalább 60 nappal korábban írásban kell bejelenteni az Ajánlatkérő felé. A kilépés feltétele, hogy a kilépő az Ajánlatkérővel teljes körűen elszámoljon. A kilépésről jóváhagyásáról a Képviselő-testület dönt.

 

7. §

Az Ajánlatkérő és a központosítottan beszerző szervezetek együttműködésének szabályai

 

(1) A központosítottan beszerző szervezet a 2. számú mellékletben meghatározott áruk és szolgáltatások tekintetében a beszerzésre vonatkozó igényét az Önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotását megelőző év december 31-ig köteles az Ajánlatkérőnek írásban bejelenteni a 3. számú melléklet szerinti nyomtatványon.

 

(2) A csatlakozó szervezet a csatlakozása évében az igénybejelentését a 6. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozatával együtt teljesíti.

 

(3) A beszerzési igényt érintő változást a központosítottan beszerző szervezet öt munkanapon belül köteles az Ajánlatkérőnek bejelenteni. Az igények csak rendkívüli, előre nem látható indokok miatt módosíthatók.

 

(4) A központosítottan beszerző szervezetek beszerzési igényeiről az Ajánlatkérő külön nyilvántartást vezet.

     

(5) Az Ajánlatkérő a tárgyévi közbeszerzési tervében köteles feltüntetni –szervezetenkénti bontásban – a helyben központosított közbeszerzés során beszerzendő árukat és szolgáltatásokat.

 

(6) A központosítottan beszerző szervezet köteles az adatai változásairól haladéktalanul írásban értesíteni az Ajánlatkérőt. Az adatmódosítás nem érintheti a már folyamatban lévő közbeszerzési eljárást.

 

(7) Az Ajánlatkérő a központosítottan beszerző szervezet kérésére köteles írásban tájékoztatást adni a szervezetnek:

 

a) a közbeszerzési eljárás megindításának napjáról,

b) a közbeszerzési eljárás tárgyáról és megnevezéséről,

c) a közbeszerzési eljárás becsült értékéről,

d) a közbeszerzési eljárás eljárásrendjéről és eljárási típusáról,

e) a szerződéskötés tervezett időpontjáról,

f.) a teljesítés jellemzőiről, illetve

g.) a beszerzés szempontjából minden lényeges körülményről.

 

(8) Az Ajánlatkérő a központosítottan beszerző szervezet kérésére köteles írásban tájékoztatást adni a szervezetnek a közbeszerzési eljárás lényeges eljárási cselekményeiről, így különösen:

a) az ajánlatok bontásáról,

b) az eredményhirdetésről (annak hiányában az összegezésről),

c) az esetleges jogorvoslati eljárásról,

d) a szerződés megkötésének időpontjáról.

 

(9) A helyben központosított közbeszerzés eredményeképpen létrejövő szerződést az Ajánlatkérő köti meg.

 

(10) A szerződés ellenértékét az intézmények vonatkozásában az Ajánlatkérő fizeti meg.

 

(11) A szerződés ellenértékét a csatlakozó szervezet közvetlenül fizeti ki a szállító részére, mely tényt és a kifizetéshez szükséges adatokat az Ajánlatkérő által megkötött szerződésnek tartalmaznia kell.

 

(12) A központosítottan beszerző szervezet a szerződés teljesítéséről és minden olyan lényeges körülményről, amely a teljesítéssel kapcsolatos folyamatosan köteles tájékoztatni az Ajánlatkérőt, így különösen

a) a részteljesítésről,

b) a teljesítésről,

c) a késedelmes teljesítésről,

d) a hibás teljesítésről.

 

(13) A központosítottan beszerző szervezet köteles az Ajánlatkérő részére, annak írásbeli megkeresésére a megkeresésben megjelölt határidőben a kért tájékoztatást megadni, amennyiben az a helyben központosított közbeszerzésekkel kapcsolatban szükséges.

 

(14) A központosítottan beszerző szervezet felelős kapcsolattartója annak vezetője, aki ezen feladatait beosztottjára delegálhatja, de erről haladéktalanul köteles az Ajánlatkérőt írásban  tájékoztatni.

 

8. §

Az Ajánlatkérő számára kizárólag a helyben központosított közbeszerzéshez kapcsolódó feladatok ellátásával kapcsolatban ténylegesen felmerült költségeket fedező díj számításának és megfizetésének módja

 

A központosítottan beszerző szervezet az Ajánlatkérő részére nem fizet díjat a közbeszerzési eljárás lebonyolításáért.

 

9. §

[5]  Az Ajánlatkérő tájékoztatási és beszámolási kötelezettsége

 

(1) A központosítottan beszerző szervezetek beszerzési igényei alapján az Ajánlatkérő a Kbt. szerinti éves összesített közbeszerzési tervet a tárgyév április 15. napjáig elkészíti, melyet tájékoztatásul a Képviselő-testület elé terjeszt.

 

(2) Az Ajánlatkérő a helyben központosított közbeszerzési rendszer működtetéséről a költségvetési évet követően, évente, a Kbt. 16. § (1) bekezdésében foglalt éves statisztikai összegezés benyújtásával egyidejűleg, az éves beszámolóhoz kapcsolódóan tájékoztatja a Képviselő-testület.

 

10. §

 

A helyben központosított közbeszerzési eljárásokra a Kbt. szabályait kell alkalmazni.

 

11. §

 

Amennyiben e rendeletben meghatározott határidő nem munkanapra esik, úgy a határidő az e napot követő legközelebbi munkanapon jár le.

 

Átmeneti és záró rendelkezések

12. §

 

(1) E rendelet szabályait a hatálybalépése után induló közbeszerzésekre kell alkalmazni.

 

(2) A 7. § (1) bekezdés szerinti beszerzési igényeket a központosítottan beszerző szervezet 2009. január 20-ig jogosult először előterjeszteni.

 

  1. §

 

 [6]  Az intézmény jelen rendelet 2. számú mellékletben meghatározott tárgyú áru- és szolgáltatás-beszerzések vonatkozásában a közbeszerzési értékhatárokat el nem érő beszerzésekre önállóan, a saját jogkörében nem jogosult. Az intézmény az e rendelet hatálya alá tartozó beszerzések vonatkozásban – értéktől függetlenül - megrendeléssel nem élhet, kötelezettséget nem vállalhat, szerződést nem köthet. Ezen beszerzésekhez kapcsolódó előirányzatokat az Ajánlatkérő költségvetése tartalmazza és ezen előirányzatok felett az Ajánlatkérő rendelkezik teljes jogkörrel.

 

14. §

 

(1) Az intézmények kötelesek a 2. számú mellékletben meghatározott tárgyú beszerzési tárgyakra jelen rendelet hatálybalépésekor még érvényben lévő szerződéseiket, megállapodásaikat és megrendeléseiket (a továbbiakban e § vonatkozásában együtt: szerződés) a Ptk., a szerződésre vonatkozó egyéb jogszabályok és a szerződés rendelkezési szerinti rendben 2009. január 15-ig megszűntetni és erről a tényről illetve a szerződés megszűnésének a dátumáról az Ajánlatkérőt haladéktalanul írásban tájékoztatni.

 

(2) Az intézmény az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének teljesítése szerződésszegéssel nem járhat.

(3) Az intézmény az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének teljesítése nem járhat együtt intézményenként 50.000 forintot meghaladó kötbérfizetési kötelezettséggel vagy az intézménnyel szemben érvényesíthető más követeléssel. Ilyen esetben a szerződés megszűntetésére csak a kötbérfizetési kötelezettség megszűnése után kerülhet sor.

 

15. §

 

(1) E rendelet 2009. január 1.-én lép hatályba.

 

(2) A 6. § (1) bekezdés a.) pontjában az „közhasznú társaságok” szövegrész 2009. július 1-én hatályát veszti.

 

(3) A 12. § (2) bekezdés, a 14. § és a 15. § (2) bekezdés 2009. július 2-án hatályát veszti.

 

Monor, 2008. december 11.

 

 

Pogácsás Tibor sk.                Sándorné Urbán Hajnalka sk.

 polgármester                                             jegyző

 

 

 

[7]1. számú melléklet

A helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó intézmények

 

1. [8]                                                                                                            (2200 Monor, Ady E. út 48-52.)

2. Monori Bölcsőde                                                                              (2200 Monor, Virág u. 33.)

3. Monori Gondozási Központ                                                            (2200 Monor, Dózsa György u. 1.)

4. [9]                                                                                                            (2200 Monor, Jászai Mari tér 1.)

5. [10]                                                                                                          (2200 Monor, Kossuth L. u. 98.)

6. Monori Kossuth Lajos Óvoda                                                         (2200 Monor, Kossuth L. u. 37.)

7. [11]                                                                                                          (2200 Monor, Nemzetőr u. 22-26.)

8. Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás (2200 Monor, Kossuth L. u. 88.)

[12]  9. Monori Polgármesteri Hivatal                                                   (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.)

10. Monori Petőfi Óvoda

11. Monori Napsugár Óvoda

12. Monori Szivárvány Óvoda

13. Monori Tesz-Vesz Óvoda

 

2. számú melléklet

 

A helyben központosított közbeszerzés tárgyai

 

1. vagyonbiztosítás (kivéve „casco”- biztosítás),

2. felelősségbiztosítás (kivéve: gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása),

3. étkezési utalványok beszerzése,

4.  [13]

5. foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok,

6. munkaegészségügyi vizsgálatok,

7. tűzvédelmi feladatok,

8. tűzoltó készülékek karbantartása,

9. [14]

10. villámhárító berendezés ellenőrzése, felülvizsgálata,

11. munkavédelmi szolgáltatás,

12. jogi szolgáltatás,

13. gázkazánok éves felülvizsgálata,

14. [15]

15. rovar-, patkány- és rágcsálóirtás,

16. szemétszállítás.

 [16] 17.[17]

 

 

[1] Módosította a 10/2012. (II. 21.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2012. február 21.

[2] Módosította az 1/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelet 29. §. Hatályos: 2013. január 29-től.

[3] Módosította a 10/2012. (II. 21.) számú rendelet 2.§. Hatályos: 2012. február 21.

[4] Módosította a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 19. §. (1) bekezdése. Hatályos: 2015. október 6-tól.

[5] Módosította a 10/2012. (II. 21.) számú rendelet 3.§. Hatályos: 2012. február 21.

[6] Módosította a 10/2012. (II. 21.) számú rendelet 4.§. Hatályos: 2012. február 21.

[7] Módosította a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 19. §. (2) bekezdése. Hatályos: 2015. október 6-tól.

[8] Hatályon kívül helyezte az 50/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2012. december 19-től.

[9] Hatályon kívül helyezte az 50/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2012. december 19-től.

[10] Hatályon kívül helyezte az 50/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2012. december 19-től.

[11] Hatályon kívül helyezte az 50/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2012. december 19-től.

[12] Megállapította a 10/2012. (II. 21.) számú rendelet 5.§. Hatályos: 2012. február 21.

[13] Hatályon kívül helyezte a 18/2011. (IV. 20.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2011. április 21.

[14] Hatályon kívül helyezte a 18/2011. (IV. 20.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2011. április 21.

[15] Hatályon kívül helyezte a 18/2011. (IV. 20.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2011. április 21.

[16] Megállapította a 10/2012. (II. 21.) számú rendelet 6.§. Hatályos: 2012. február 21.

[17] Hatályon kívül helyezte a 19/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2013. április 24-től.