a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól

2016. április 6., szerda, 11:30

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

18/2013. (IV. 24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

 

a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás

és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) a.) pontjában kapott felhatalmazása alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 6/A. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő feladatok ellátásával kapcsolatban a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás, valamint az azzal összefüggő szakmai konzultáció szabályairól a következőket rendeli el.

 

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1. A rendelet hatálya

1. §

 1. A rendelet hatálya Monor Város közigazgatási területén végzett építési munkákra terjed ki függetlenül attól, hogy az adott munka a jogszabályok szerint építésügyi hatósági engedélyhez, illetve településképi bejelentéshez kötött-e, avagy sem.

 

 1. A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (a továbbiakban: építtető, illetve tervező), aki/amely Monor Város közigazgatási területén az (1) bekezdés szerinti építési munkát kíván végezni, vagy az elvégzendő építési munkával összefüggésben építészeti-műszaki tervdokumentációt készít. 

 

2. Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában

 1. beépítési tájékoztatás: a helyi településrendezési eszközök tartalmára alapozott, tájékoztató jellegű (szöveges és térképi adatokat tartalmazó) dokumentum, mely – a településkép és az építészeti örökség megóvásával és minőségi alakításával kapcsolatban – a telek beépítésének feltételeiről, valamint az építmény(ek) kialakítására vonatkozóan  javaslatokat, ajánlásokat is tartalmaz;
 2. építési munka: építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése, átalakítása, bővítése, illetve rendeltetésének – részleges vagy teljes – megváltoztatása érdekében végzett építési-szerelési vagy bontási munka.

 

 

II. FEJEZET

A BEÉPÍTÉSI TÁJÉKOZTATÁS

 

1. A beépítési előírt tájékoztatás iránti kérelem

 

3. §

 1. Az 1. § (1) bekezdése szerinti építési munkákra vonatkozóan az építtetőnek, vagy az általa megbízott tervezőnek – az építési munkával kapcsolatos helyi építési előírásokról, valamint a településképi követelményekről – beépítési tájékoztatást kérhet.

 

 1. A hatáskör gyakorlását a képviselő testület a polgármesterre ruházza át aki hatáskörét a Főépítész szakértői véleményére alapozva gyakorolja.

 

 1. Beépítési tájékoztatást bármely építtető vagy egyéb módon érintett kérelmező, illetve az általa megbízott tervező bármely építési telek beépítésével, a beépítésre vonatkozó előírásokkal és követelményekkel kapcsolatban kérhet.

 

 1. A beépítési tájékoztatás iránti kérelem benyújtása díj- és illeték-mentes.

 

4. §

 1. Mivel a beépítési tájékoztatás az elvégezni kívánt konkrét építési munkával (munkákkal) kapcsolatos szabályokat és követelményeket tartalmazza, a kérelemben minden esetben meg kell nevezni valamennyi tervezett építési munkát függetlenül attól, hogy azok tervezése, illetve megvalósítása egy vagy több ütemben, illetve milyen sorrendben történik.

 

 1. Amennyiben a beépítési tájékoztatás iránti kérelem benyújtásakor a konkrét építési munkák köre még nem ismert, az adott telek beépíthetőségével kapcsolatban általános tájékoztatás is kérhető.

 

 1. A beépítési tájékoztatás iránti kérelem – a kérelmező egyértelmű megjelölésével és aláírásával – papír alapon,  kérelem-formanyomtatványon nyújtható be . A kérelem-formanyomtatványt a rendelet 1.számú melléklete tartalmazza.

 

2. A beépítési előírás tartalma

5. §

 1. A beépítési tájékoztatás olyan – a hatályos településrendezési eszközökön alapuló – tájékoztató tartalmú (szöveges és térképi adatokat tartalmazó) dokumentum, mely a kiadástól számítva a helyi építési szabályzat vonatkozó pontjainak érvényességéig, de legfeljebb egy évig érvényes és az építésügyi hatóságot, valamint településképi bejelentéshez kötött eljárás esetén a polgármestert – a jogszabályon alapuló, kötelező elemeket illetően – az érvényességi időn belül köti. A beépítési tájékoztatásban meg kell jelölni

a)    a kötelező (a településrendezési eszköz előzetes megváltoztatása nélkül nem módosítható),

b)    az irányadó (orientáló jellegű), valamint

c)    a tájékoztató (pl. a műemléki, illetve helyi építészeti értékvédelemmel kapcsolatos), tartalmi és eljárási (pl. a településképi véleményezési eljárásra vonatkozó) 

elemeket.

 

 1. A beépítési tájékoztatás – az adott helyszín és környezete adottságait figyelembe véve, az Étv. 18. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az illeszkedési követelményeket illetően az (1) bekezdés b) pontja szerint javaslatokat, illetve ajánlásokat is tartalmazhat.

 

 1. A beépítési tájékoztatásban szereplő irányadó szabályozási elemektől, valamint a (2) bekezdés szerinti javaslatokban, illetve ajánlásokban szereplő illeszkedési követelményektől való eltérés esetén a tervdokumentáció műleírásában indokolni kell a településrendezési eszköz irányadó szabályozási elemeitől, illetve a beépítési tájékoztatásban foglalt egyéb javaslatoktól, ajánlásoktól való eltérés szükségességét és megalapozottságát.

 

 1. A beépítési tájékoztatásban szereplő kötelező követelményeket és adatokat (a beépítésre, valamint az építmények kialakítására vonatkozó paramétereket és egyéb előírásokat) – az építési munkával érintett ingatlan és környezete adottságait is figyelembe véve – együttesen kell értelmezni és alkalmazni, azoknak külön-külön és együttesen is meg kell felelni.

 

 1. A beépítési tájékoztatás nem mentesíti a tervezőt attól, hogy a tervezés során a helyszínen ellenőrizze a tervezési feladattal összefüggő, azt befolyásoló adottságokat, így különösen
 1. a telek tényleges beépítését, a telken álló, valamint a szomszédos telkeken lévő építmények kialakítását és műszaki állapotát, valamint
 2. az érintett közterület adottságait, berendezéseit, műtárgyait és növényzetét.

 

 1. Az építési munkával érintett ingatlan, illetve a tervezési feladat sajátosságainak ismeretében a főépítész javaslatot tehet a tervvel kapcsolatos koncepcionális, illetve tartalmi kérdések előzetes tisztázását célzó szakmai konzultációra.

 

 1. A beépítési tájékoztatás építési munka végzésére nem jogosít.

 

3. A beépítési tájékoztatás kiadása

 

6. §

 1. A beépítési tájékoztatás kiadását megelőzően – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kérelemmel érintett telek és környezete aktuális vizsgálata céljából helyszíni szemlét kell tartani.

 

 1. A helyszíni szemle abban az esetben mellőzhető, ha ugyanarra az ingatlanra a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapon belül került sor beépítési tájékoztatás kiadására.

 

 1. A helyszíni szemle során vizsgálni kell különösen
 1. a kérelemmel érintett, valamint a szomszédos telkek közterületről látható beépítését,
 2. a kérelemmel érintett, valamint az azzal városképi szempontból együtt értelmezhető építmények

ba)  jellemző méreteit,

bb)  tömegalakítását,

bc)  homlokzatának és tetőzetének építészeti kialakítását,

bd)  a tervezés szempontjából lényeges rendeltetéseit, valamint

 1. az érintett közterület adottságait, berendezéseit, műtárgyait és növényzetét.
 2. A helyszínről foto dokumentációt kell készíteni.

 

 1. A beépítési tájékoztatás kiadásáról – a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül – a főépítész gondoskodik.

 

 1. A beépítési tájékoztatás kézbesítése igazoltan postai úton történik, de – a kérelemben foglaltaknak megfelelően – (mellékletként, pdf formátumban) elektronikus úton is továbbítható, illetve személyesen is átvehető.

 

 1. A beépítési előírások nyilvántartásáról a főépítész gondoskodik.

 

 1. A beépítési előírást az építési engedély iránti kérelemhez, valamint a településképi bejelentéshez mellékelni kell.

 

III. FEJEZET

A SZAKMAI KONZULTÁCIÓ

 

1. Általános rendelkezések

 

7. §

 1. A helyi településrendezési előírások értelmezésével, illetve a beépítési előírás tartalmával kapcsolatban, továbbá a készülő építészeti-műszaki dokumentációk munkaközi egyeztetése céljából az építtető, illetve az általa megbízott tervező szakmai konzultációt kezdeményezhet e-levél, vagy személyes(telefon) megkeresés útján. A konzultációs lehetőség biztosításáról a főépítész gondoskodik.

 

 1. A szakmai konzultációról keretében lehetőség van
 1. a tervezés során felmerült alternatív megoldások értékelésére,
 2. a terv munkaközi javaslatainak előzetes minősítésére,
 3. a beépítési előírásban foglalt irányadó szabályozási elemektől, illetve az Étv. 18. § (2) bekezdése szerinti illeszkedési követelményekre vonatkozó javaslatoktól, ajánlásoktól eltérő tervezői megoldások egyeztetésére, valamint
 4. az esetleges tervtanácsi bemutatással összefüggő tartalmi és eljárási szabályok pontosítására.

 

 

 1. A szakmai konzultáció részletes szabályai

 

8. §

 1. A szakmai konzultációt – az építési munkával érintett ingatlan megjelölésével, valamint a 7. § (2) bekezdésében szereplő cél megnevezésével – az építtető, vagy az általa megbízott tervező kezdeményezi.

 

 1. A tervezés során ugyanazzal az építési munkával kapcsolatban az építtető, illetve az általa megbízott tervező több szakmai konzultációt is kezdeményezhet.

 

 1. Az építészeti-műszaki terv előzetesen egyeztetett időpontban megtartott munkaközi egyeztetésére a tervezőnek – a munka készültségi fokának megfelelő, a szakmai konzultáció napjára dátumozott – munkaközi dokumentációt (terv-vázlatot) kell készítenie. A munkaközi dokumentációt a tervezőnek
 1. a terv digitális feldolgozása esetén – elektronikus úton (.pdf formátumban) – a szakmai konzultációt legalább 5 nappal megelőzően meg kell küldenie, illetve
 2. a terv papír alapú feldolgozása esetén a szakmai konzultáció során be kell mutatnia

a főépítésznek.

 

 1. A szakmai konzultáció során elhangzottakról emlékeztető készülhet, melyet a konzultáció résztvevői aláírásukkal látnak el.

 

 1. Amennyiben a munkaközi terv feldolgozása papír alapon történt, a szakmai konzultáció során az egyeztetés résztvevői a munkaközi dokumentáció aktuális példányára szöveges, illetve rajzi kiegészítéseket, megjegyzéseket tehetnek, és a konzultáció végén a tervet dátummal kiegészítve szignálhatják. Az ilyen esetekben a munkaközi dokumentáció érintett tervlapjairól másolatot kell készíteni, és azokat a (4) bekezdés szerinti emlékeztetővel együtt kell kezelni.

 

 1. A szakmai konzultációk alapján készített emlékeztetők – a hozzájuk tartozó munkaközi tervdokumentáció tartalmának megfelelően – a feleket kölcsönösen kötik a főépítészi állásfoglalásra (szakvéleményre) alapozott településképi vélemény tartalmát illetően.

 

 1. Ha az építészeti-műszaki tervdokumentáció műleírása a szakmai konzultáció(k)ra vonatkozó utalást, hivatkozást is tartalmaz, a terviratok között a (4) bekezdés szerinti emlékeztető(ke)t és az azokhoz tartozó munkaközi dokumentáció releváns tervlapjainak másolatát is szerepeltetni kell.

 

 1. A szakmai konzultációkról készített emlékeztetők, valamint az azokhoz – azonosítható módon – tartozó munkaközi dokumentációk nyilvántartásáról a főépítész gondoskodik.

 

 

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

9. §

 1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 1. A rendeletben foglalt szabályokat a hatályba lépést követően indult eljárások során kell alkalmazni.

 

 

 

Monor, 2013. április 18.

 

 

 

 

                Pogácsás Tibor                                                                    dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző