a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről

2016. március 22., kedd, 10:16

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 

a 15/2015 (X. 5.) önkormányzati rendelettel módosított, és egységes szerkezetbe foglalt

 

2/2014. (I. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről

 

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében, és a 143. § (4) bekezdése d.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 1. §

Általános rendelkezések

 1. E rendelet alkalmazásában: a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak a természetes személy, - jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet azon tevékenysége vagy mulasztása minősül, amely a társadalomra nem veszélyes, ezért szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és azt a képviselő-testület e rendeletében a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősíti.

(2)   A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben

a)  közigazgatási bírság szabható ki, melynek legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege a Ket. 94/A. § (1a) bekezdés szerinti;

b)  az e rendeletben meghatározott esetben helyszíni bírság szabható ki, melyek legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege a Ket. 94/A. § (1a) bekezdés szerinti;

c)  figyelmeztetés alkalmazható.

 

 1. §

Eljárási rendelkezések

 1. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt induló eljárás lefolytatása tekintetében a képviselő-testület a hatáskör gyakorlását első fokon a jegyzőre ruházza át.
 2. A meghozott döntéssel szemben fellebbezés nyújtható be Monor Város Önkormányzatának Képviselő – testületéhez.
 3. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt közigazgatási hatósági eljárást hivatalból, a hatóság észlelése alapján keli lefolytatni, ide értve bármely szervezet vagy személy bejelentése alapján történő tudomásszerzést is.
 4. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt induló eljárás lefolytatására - az e rendeletben foglalt eltérésekkel - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályait kell alkalmazni.
 5. A közigazgatási- és helyszíni-bírság mértékének megállapítása során — a Ket. 94/A. (1) bekezdésében foglaltakon túl - mérlegelni kell:
 1. a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát;
 2. az elkövető vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók, illetve azokat az erre vonatkozó felhívásra az önként igazolja.
 1. Nem indítható közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás megállapítására eljárás, ha a jogsértő magatartásnak az eljárásra jogosult hatóság tudomására jutásától számított egy év, vagy az elkövetéstől számított öt év eltelt. Az öt éves határidő kezdő napja
 1. az a nap, amikor a jogsértő magatartás megvalósul,
 2. jogellenes állapot fenntartása esetén az a nap, amikor ez az állapot megszűnik.
 1. Nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásért való felelősség, ha a tevékenység vagy mulasztás bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg, úgyszintén, ha a tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el.
 2. Nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásért való felelősség, ha az elkövető természetes személy a magatartás elkövetésekor a tizennegyedik életévét nem töltötte be (gyermekkorú).
 3. A 2. § a)-b) pontjában meghatározott bírság azzal a természetes személy elkövetővel szemben, aki a magatartás elkövetésekor a tizennegyedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat még nem (fiatalkorú), csak akkor szabható ki, ha annak megfizetését a fiatalkorú vállalja.
 4. A 2. §. c) pontjában meghatározott jogkövetkezmény akkor alkalmazható, ha
 1. a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás csekély súlyú és
 2. az intézkedéstől kellő visszatartó hatás várható.
 1. A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt kiszabott közigazgatási bírságot átutalási postautalványon vagy banki utalással Monor Város Önkormányzata 11742056-15392079-00000000 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni.
 2. Az e rendelet szerint kiszabott, de meg nem fizetett közigazgatási bírság helyébe lepő közérdekű munkára a 40/2013. (XII. 31.) KIM rendelet szabályait megfelelően kell alkalmazni.

 

 1. §

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki Monor Város Önkormányzatának 

 1. [1] a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 22/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdésében és a 15. §-ában foglaltakat megszegi,
 2. a település környezet természetes elemeinek védelméről szóló 5/1995. (II.9.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdésében foglaltakat,
 3. a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló 4/1996. (I. 18.) önkormányzati rendelete 6. § (1)-(4), 7. § (2), (4)-(6), 8. § (1) a.) - c.) pontjaiban, 10. §-ában, 11. § (3), 12. § (1), 13. § (3), 15. § (5), (9), 16. § (2), 17. § (2), továbbá a 17/A. § (2) bekezdéseiben foglaltakat,
 4. a középületek és közterületek fellobogózásáról szóló 29/2000. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 2.§ (4), 3. § (3) bekezdéseiben foglaltakat,
 5. Monor város közigazgatási területén a közterület-használat rendjéről szóló 28/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2.§-ában foglaltakat,
 6. a helyi építészeti örökség védelméről szóló 1/2008. (I.17.) önkormányzati rendelete 7. §-ában, illetve a 9. §-ában, valamint a 13. § (1) bekezdésében foglaltakat,
 7. a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 25/2008. (XII. 31.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltakat,
 8. a hirdető – és reklámtáblák elhelyezési szabályairól szóló 34/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdésében foglaltakat, illetve
 9. a taxiállomás igénybevételének rendjéről szóló 29/2012. (VII.19.) önkormányzati rendelet 2. § (1), 4. § (1) – (5) bekezdéseiben foglaltakat megszegi.

 

4. §

 1. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
 2. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Monor Város Önkormányzatának a taxiállomás igénybevételének rendjéről szóló 29/2012. (VII.19.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és a 6. § (2) bekezdései.

 

 

Monor, 2014. január 16.

 

 

 

 

                Pogácsás Tibor                                                                    dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző

 

[1] Módosította a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 25. §. Hatályos: 2015. október 6-tól.