A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

2016. április 6., szerda, 13:41

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 

15/2015. (X. 5.), 17/2015. (X. 22.) önkormányzati rendeletével módosított, egységes szerkezetbe foglalt

 

22/2014. (IX. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

 

A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

 

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 3. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. Általános rendelkezések

 

 1. §

Monor Város közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni e rendelet szabályai szerint lehet.

 

 1. §

E rendelet alkalmazásában:

1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjában meghatározott terület.

2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés j) pontja szerinti közterületnév.

3. Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.

 

2. A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok

 1. §

(1) [1]Monor Város közigazgatási területén minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) szerinti épület található.

(2) [2]

(3) [3]Az újonnan létesített közterület nevét a közterület létrejöttét követően, a közterületnek a földhivatali ingatlan nyilvántartásba való bejegyzésétől számított legfeljebb egy éven belül kell megállapítani.

(4) [4]Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veheti fel (meghosszabbítás), vagy a közterület eredeti neve a „külső” előtaggal bővíthető.

(5) [5] A közterület elnevezése előtagként a közterület nevéből és utótagként a közterület jellegére (út, utca, tér, köz stb.) utaló meghatározásból áll.

 

 1. §

(1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni Monor Város történelmére, hagyományaira, szokásaira, földrajzi és egyéb sajátosságaira, kulturális, természeti, történelmi értékeire, a közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére, a magyar nyelv követelményeire, az egyszerűségre és a közérthetőségre.

(2) Közterületet történelmi, jelentős kulturális, művészeti, oktatási, köznevelési, egészségügyi tevékenységet folytató személyről, vagy kiemelkedő jelentőségű helyi személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről vagy fogalomról lehet elnevezni.

(3) [6]Közterület élő személyről nem nevezhető el, továbbá alkalmazni kell a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § - 14/A §-ait.

(4) A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület - ide nem értve az egymással szomszédos, de különböző helyrajzi számon szereplő közterületeket - nem lehet.

 

 1. §

(1) A közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

a) a polgármester, alpolgármester,

b) a települési önkormányzati képviselő,

c) a képviselő-testület bizottsága,

d) Monor Városában bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár.

(2) [7] A közterület nevének megállapítására, vagy megváltoztatására javaslatot a Jogi és Közbiztonsági Bizottság tesz a Képviselő – testület felé.

 

 

 1. §

(1) A közterület elnevezése és a közterület elnevezés megváltoztatása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Az elnevezésről a képviselő-testület határozattal dönt.

(2) A közterület elnevezéssel kapcsolatos képviselő-testületi döntést az önkormányzat honlapján, a Strázsa újságban, a városi televízióban és az önkormányzat hirdetőtábláján közzé kell tenni.

(3) A képviselő-testület közterület elnevezéséről, elnevezés megváltoztatásáról hozott döntése alapján a Jegyző a közterületnevet az általa vezetett címnyilvántartásban átvezeti, egyben értesíti a lakcímnyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartás szerveit, valamint a településen közszolgáltatás végzőket az új közterület elnevezésről.

 

3. A házszám megállapítására vonatkozó szabályok

 

 1. §

(1) [8]A névvel ellátott e rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti közterületen található a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdése szerinti ingatlant házszámmal kell ellátni.

(2) Ha egy ingatlanra több közterülettel való érintkezés miatt több házszám is megállapítható, akkor a közterületnevet és hozzá tartozó házszámot úgy kell megállapítani, hogy az a már a kialakított házszámozáshoz illeszkedjen.

 

 1. §

(1) Az út, utca, köz, sétány (a továbbiakban együttesen: utca) mentén lévő ingatlanok házszámozása 1-től kezdődően, növekvő arab számozással történik, és a házszám növekedésének irányát tekintve az utca jobb oldalán lévő ingatlanok páratlan, a bal oldalon lévő ingatlanok páros számozást kapnak.

(2) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező irányú.

(3) A házszámozás a közterületnek a magasabb rendű, főbb közlekedési úthoz csatlakozó végétől kezdődik. Abban az esetben, ha az utak azonos rendűek, a számozást a meglévő, nagyobb telekszámmal rendelkező utcától kell kezdeni.

(4) [9]A csak egy oldalon beépíthető közterület házszám megállapítása 1-től kezdődően folyamatosan is történhet.

(5) [10] Amennyiben az (1)-(4) bekezdések szerint meghatározott címképzés az adott közterületen nem lehetséges, vagy a már kialakult helyzet indokolja a címképzés más egyedileg kialakított módon is történhet.

 

 1. §

(1) [11] Az egy helyrajzi számú ingatlanon álló több épület, továbbá telekmegosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlan címképzésére a Korm. rendelet 15. §-ában foglaltak megfelelően irányadóak.

(2) [12] A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetben, olyan rendezetlen állapot megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok azonosítását akadályozza.

(3) [13] Az azonos épületben található valamennyi lépcsőházat a Korm. rendelet 16. §-ában, az épületen belüli szinteket és lakásokat a Korm. rendelet 17. §-18. §-aiban foglaltak szerint kell elnevezni.

(4) [14] A külterületi tanyák elnevezésére a Korm. rendelet 19. §-ában foglaltak a megfelelően irányadóak.

 

 1. §

(1) A házszámok megváltoztatása hivatalból vagy kérelemre történhet. Kérelmet az nyújthat be, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.

(2) Az ingatlan házszámának megváltoztatása különösen akkor indokolt, ha

a) az ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel az ingatlan házszáma, vagy a közterületen több ingatlan azonos házszámmal szerepel az ingatlan-nyilvántartásban,

b) az ingatlan házszáma téves,

c) az ingatlan megosztására, vagy egyesítésére kerül sor.

 

 1. §

[15] A házszámokat – a Polgármesteri Hivatal közreműködésével - a Jegyző állapítja meg. A házszám megállapításáról szóló döntést az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell a 6. § (3) bekezdésében meghatározott szervekkel – kivéve a településen közszolgáltatást végzőket – is. Az engedélyeztetési eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

4. Közterület névtáblák és a házszámot jelző táblák elhelyezése

 

 1. §

(1) A közterületek nevét jól látható módon, közterületi névtáblán kell feltüntetni.

(2) A közterületi névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása a Monori Polgármesteri Hivatal feladata.

(3) A közterület névtáblát a közterület mindkét oldalán, a közterület elején és végén, az első és utolsó ingatlanon (sarokingatlanon), vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

(4) Amennyiben a közterület névtábla külön tartószerkezeten történő elhelyezésére nincs lehetőség, a közterület névtáblát a saroktelek kerítésén, vagy ennek hiányában a saroképületen kell elhelyezni. Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, vagy használója a közterület névtábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles.

(5) [16] A közterületen az egységes tér – és utca név táblától, házszám táblától eltérő tartalmú, vagy elnevezésű tér – és utca név, illetve házszám tábla elhelyezése – a Strázsahegy kivételével - nem alkalmazható.”

 

 1. §

A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntéstől számított egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni, és az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi névtábla fölött vagy alatt kell elhelyezni.

 

 1. §

(1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, vagy utcafronti házfalára, a közterületről jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, vagy használójának elhelyezni.

(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről, pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezettnek kell gondoskodnia.

 

 1. §

A kihelyezett közterület elnevezést feltüntető névtábla, házszámtábla rongálása, feliratának eltakarása, vagy olvashatatlanná tétele tilos.

 

5. Záró rendelkezések

 

 1. §

(1) Ez a rendelet 2014. október 1. napján lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről a jegyző - a helyben szokásos módon - gondoskodik.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a közigazgatási területen lévő utak, utcák, ingatlanok elnevezéséről, számozásáról szóló 4/1979. számú Tanácsrendelet.

(3) A rendelet hatályba lépését megelőzően megállapított közterület elnevezések és házszámok továbbra is érvényben maradnak, e rendelet házszámozásra vonatkozó rendelkezéseit, az e rendelet hatálybalépést követően megállapított új házszámokra kell először alkalmazni.

(4) A házszámtáblával nem rendelkező ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója a 13. § (1) bekezdésében foglalt házszámtábla kihelyezési kötelezettségének 2014. december 31-ig köteles eleget tenni.

 

 

 

Monor, 2014. szeptember 25.

 

 

 

 

             dr. Zsombok László                                                                          dr. Urbán Hajnalka

                 alpolgármester                                                                                       jegyző

 

 

[1] Módosította a 17/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos: 2015. október 23-tól.

[2] Hatályon kívül helyezte a 17/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. október 23-tól.

[3] Módosította a 17/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos: 2015. október 23-tól.

[4] Módosította a 17/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatályos: 2015. október 23-tól.

[5] Megalkotta a 17/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdése. Hatályos: 2015. október 23-tól.

[6] Módosította a 17/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (6) bekezdése. Hatályos: 2015. október 23-tól.

[7] Módosította a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 26. §. Hatályos: 2015. október 6-tól.

[8] Módosította a 17/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdése. Hatályos: 2015. október 23-tól.

[9] Megalkotta a 17/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (8) bekezdése. Hatályos: 2015. október 23-tól.

[10] Megalkotta a 17/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (9) bekezdése. Hatályos: 2015. október 23-tól.

[11] Módosította a 17/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (10) bekezdése. Hatályos: 2015. október 23-tól.

[12] Módosította a 17/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (11) bekezdése. Hatályos: 2015. október 23-tól.

[13] Módosította a 17/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (12) bekezdése. Hatályos: 2015. október 23-tól.

[14] Megalkotta a 17/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (13) bekezdése. Hatályos: 2015. október 23-tól.

[15] Módosította a 17/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (14) bekezdése. Hatályos: 2015. október 23-tól.

[16] Módosította a 17/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (15) bekezdése. Hatályos: 2015. október 23-tól.