A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

2016. március 22., kedd, 10:11

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2/2002. (I. 29.) számú rendelete

 

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

 

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 44/A.§-ának (1)-(3) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§.

 

E rendelet hatálya a Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

 

2.§.

 

  1. A Hivatal köztisztviselője 2002. évben

 

  • felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 20%-ának,
  • középiskolai végzettség esetén alapilletménye 10%-ának

megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.

 

  1. A köztisztviselő illetménykiegészítésre való jogosultsága a tárgyév végén megszűnik.

 

3.§.

 

  1. E rendelet 2002. február 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2002. január 1-jétől kell alkalmazni.

 

  1. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a „Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről” szóló 23/2001. (IX. 13.) Ök. számú rendelet.

 

  1. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon gondoskodik.

 

Monor, 2002. január 17.

 

            Pogácsás Tibor sk.      Sándorné Urbán Hajnalka sk.

            polgármester   jegyző