A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket és ügykezelőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

2016. április 6., szerda, 13:56

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

16/2012. (III. 05.), 1/2013. (I. 29.), 15/2015. (X. 5.) számú rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

24/2003. (IX. 29.) számú rendelete

 

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket és ügykezelőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

 

Bevezetés

 

[1], [2] Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében,  és a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237.§-ában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 152. § (1), valamint a 226. § (1) bekezdésekben foglaltakra – egyeztetve az MKKSZ Monor Városkörnyéki Alapszervezetének titkárával – az alábbi rendeletet alkotja

 

A rendelet hatálya

1.§

 

(1) E rendelet hatálya Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre és ügykezelőkre terjed ki.

 

(2) A rendelet 2-4.§-aiban meghatározott szabályokat a polgármester és az alpolgármester tekintetében is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy az általuk előterjesztett kérelmet a képviselő-testület bírálja el.

 

Köztisztviselőket és ügykezelőket megillető juttatások, támogatások

2.§

 

A köztisztviselő és az ügykezelő részére az önkormányzat

 

(1) Családalapítási támogatásként egyösszegű –vissza nem térítendő- gyermekszületési támogatást nyújt.

 

(2) A közszolgálati feladatok magasabb szintű ellátásának biztosítása érdekében

- képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatással segíti a köztisztviselő és ügykezelő előmenetelét.

 

(3) Előre tervezett számítások alapján – lehetőséget biztosít illetményelőleg folyósítására.

 

3.§

 

(1) Hozzájárulást biztosít szemüveg (kontaktlencse) készítésének díjához.

 

(2) Támogatást biztosít az évenként hagyományosan tervezett

- Sport- és Egészségnap,

- Nemzetközi Nőnap,

- nyugdíjas találkozó színvonalas megrendezéséhez,

- a nyugdíjba vonuló köztisztviselő és ügykezelő méltó búcsúztatásához.

 

4.§

 

(1) [3]Az elhunyt köztisztviselő és ügykezelő közös háztartásban élt közeli hozzátartozót, amennyiben a köztisztviselőt és ügykezelőt nem nyilvánították a közszolgálat halottjává, kérelmére temetési segély illeti meg. (Közeli hozzátartozónak minősülnek: a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott személyek.)

 

(2) A köztisztviselőt és ügykezelőt a vele közös háztartásban élt közeli hozzátartozójának halála esetén, kérelmére temetési segély illeti meg.

 

5.§

 

E rendeletben meghatározott juttatások, támogatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző az egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg.

 

6.§

 

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete e rendeletével szabályozott és a köztisztviselőket és ügykezelőket megillető juttatások és támogatások költségeinek fedezetét évenként jóváhagyott költség-vetési rendeletében biztosítja.

 

7.§

 

Jelen önkormányzati rendelet 2003. október 1-jén lép hatályba és egyidejűleg hatályát veszti a 19/2002. Ök. számú rendeletével módosított, 26/2001. (X. 29.) számú rendelet. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon az önkormányzat jegyzője gondoskodik.

 

Monor, 2003. szeptember 11.

 

Pogácsás Tibor sk.              Sándorné Urbán Hajnalka sk.

              polgármester                                jegyző

 

 

[1] Módosította a 16/2012. (III. 05.) számú rendelet 3.§. Hatályos: 2012. március 1.

[2] Módosította az 1/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelet 19. §. Hatályos: 2013. január 29.

[3] Módosította a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 12. §. Hatályos: 2015. október 6-tól.