A talajterhelési díjról

2016. április 6., szerda, 14:41

MONOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

15/2005. (IX. 30.), 11/2008., 16/2011. (IV. 20.), 7/2012. (II. 21.), 1/2013. (I. 29.), 14/2013. (IV. 24.), 15/2014. (V. 19.) számú rendeletével módosított egységes szerkezetbe foglalt

 

26/2004. (X. 28.) [1]ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

 

A talajterhelési díjról

 

[2], [3], [4], [5] Monor Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX tv. 13. § (1), a 21/A. § (2) bekezdéseiben, valamint a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díj helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:

 

A rendelet hatálya

1.§

 

A rendelet hatálya kiterjed arra a környezethasználóra, aki Monor Város Önkormányzatának (a továbbiakban. Önkormányzat) illetékességi területén az engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe (a továbbiakban: kibocsátó).

 

A talajterhelési díj alapja

2.§

 

(1) A talajterhelési díj alapja a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezés esetében a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, illetve külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel.

 

(2) Az (1) bekezdés szerint díjalap csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerint elhelyezését igazolja.

 

Mentességek

[6]3.§

 

(1) [7]Az a lakossági kibocsátó:

 

a, [8], [9] aki egyedülálló és a jövedelmének összege nem éri el a minimálbér 150 %-át, mentesíthető a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól.

 

b, [10], [11] akinek és a vele közös háztatásban élőknek az egy főre eső jövedelme nem éri el a minimálbér 120 %-át, mentesíthető a díjfizetési kötelezettség alól.

 

(2) A díjfizetési kötelezettséget érintő kedvezmény, illetőleg mentesség iránti kérelmet – a kérelem alapjául szolgáló indok(ok) hitelt érdemlő Igazolásával együtt – a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjához kell benyújtani.

 

(3)[12] A lakossági kibocsátó kérelmére az első fokú adóhatóság indokolt esetben a díj fizetése alól az e §-ban meghatározott mentességet, illetőleg az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII tv szerinti részletfizetést engedélyezhet.

 

Eljárási szabályok

4.§

 

(1) [13] A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényben meghatározott talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-éig.

 

(2) [14] Talajterhelési díjfizetési kötelezettség évközi keletkezése és megszűnése (csatornahálózatra történő rá illetve lecsatlakozás, vízfogyasztás keletkezése, megszűnése) esetén a változással érintett (előző és új) kibocsátónak a tárgyévet követő év március 31-ig kell bevallását benyújtani.

 

(3) [15] A talajterhelési díjat Monor Város Önkormányzata 11742056-15392079-03920000 számú Talajterhelési díj beszedési számla” elnevezésű számlára kell megfizetni, amely díj Monor Város Önkormányzata környezetvédelmi alapjának bevételét képezi, melyet a Környezetvédelmi Alapról szóló 3/1996. (I. 18.) számú rendelet 2 § d pontja alapján az éves költségvetésről szóló rendeletben meghatározott környezetvédelmi célokra kell felhasználni.

 

(4) [16]

 

(5) [17]

 

(6)  [18]

 

(7)  [19]

 

(8)[20] , [21]

 

Adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

5.§

 

(1) A kibocsátó a talajterhelési díjra vonatkozó bevallás mellékleteként az e rendeletben szabályozott igazolásokat köteles egyidejűleg benyújtani.

 

(2) A KÖVÁL Rt. a nyilvántartása alapján köteles adatot szolgáltatni a kibocsátó valamint az önkormányzati adóhatóság megkeresésére (az adóhatóság részére 15 napon belül, díjmentesen, írásban) a következő adatokról:

 

a.) azon személyekről, akik előtt ki van építve a közcsatorna, de arra nem kötöttek rá

b.) arról, hogy a kiépített szennyvízcsatornára való rákötésnek van-e műszaki akadálya

c.) a szolgáltatott víz m3-ben megjelölt éves mennyiségéről

d.) az ivóvíz vezeték meghibásodása következtében elszivárgott víz m3-ben megjelölt éves mennyiségéről

e.) a locsolásra felhasznált víz m3-ben megjelölt mennyiségéről

 

Záró rendelkezés

6.§

 

(1) Jelen rendelet 2004. november 1-jén lép hatályba.

 

(2)[22] Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Tv., az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Tv., valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezései az irányadóak.

 

Monor, 2004. október 14.

 

Pogácsás Tibor sk.          Sándorné Urbán Hajnalka sk.

            polgármester                           jegyző

 

 

[1] Módosította a 14/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2013. április 24-től.

[2] Módosította a 16/2011. (IV. 20.) számú rendelet 1.§. Hatályos 2011. május 1-től.

[3] Módosította a 7/2012. (II. 21.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2012. február 21.

[4] Módosította az 1/2013. (I: 29.) önkormányzati rendelet 23. §. Hatályos: 2013. január 29-től.

[5] Módosította a 14/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2013. április 24-től.

[6] Megállapította a 11/2008. számú rendelet 1.§. Hatályos: 2008. július 1-től.

[7] Módosította a 16/2011. (IV. 20.) számú rendelet 2.§. Hatályos: 2011. május 1-től.

[8] Módosította a 14/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2013. április 24-től.

[9] Módosította a 15/2014. (V. 19.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2014. május 20-tól.

[10] Módosította a 14/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2013. április 24-től.

[11] Módosította a 15/2014. (V. 19.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2014. május 20-tól.

[12] Módosította a 16/2011. (IV. 20.) számú rendelet 3.§. Hatályos: 2011. május 1-től.

[13] Módosította a 7/2012. (II. 21.) számú rendelet 2.§. Hatályos: 2012. február 21.

[14] Módosította a 7/2012. (II. 21.) számú rendelet 3.§. Hatályos: 2012. február 21.

[15] Módosította a 7/2012. (II. 21.) számú rendelet 4.§. Hatályos: 2012. február 21.

[16]  Hatályon kívül helyezte a 7/2012. (II. 21.) számú rendelet 5.§. Hatályos: 2012. február 21.

[17] Hatályon kívül helyezte a 7/2012. (II. 21.) számú rendelet 5.§. Hatályos: 2012. február 21.

[18] Hatályon kívül helyezte a 7/2012. (II. 21.) számú rendelet 5.§. Hatályos: 2012. február 21.

[19] Hatályon kívül helyezte a 7/2012. (II. 21.) számú rendelet 5.§. Hatályos: 2012. február 21.

[20] Megállapította a 16/2011. (IV. 20.) számú rendelet 4.§. Hatályos: 2011. május 1-től.

[21] Hatályon kívül helyezte a 7/2012. (II. 21.) számú rendelet 5.§. Hatályos: 2012. február 21.

[22] Módosította a 15/2005. (IX. 30.) számú rendelet 5.§. Hatályos: 2005. november 1-től.