A településképi véleményezési eljárásról

2016. április 6., szerda, 14:17

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

25/2014. (IX. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

 

A településképi véleményezési eljárásról

 

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62. § (6) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az  Étv. 6/A. § (2) bekezdés a.) pontjában foglaltak végrehajtására a következőket rendeli el:

 

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

  1. A rendelet célja

 

1.   §

A rendelet célja Monor város építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákkal kapcsolatban – a helyi adottságok figyelembe vételével – a városépítészeti illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények kiegyensúlyozott érvényesítése, összességében az épített környezeti kultúra kialakítása, fenntartása.

 

2.   A rendelet hatálya

2.   §

(1)   A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével Monor város közigazgatási területére terjed ki.

(2)   A rendelet előírásai nem vonatkoznak az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott azon engedélyezési eljárásokra, amelyek esetében

a)  az építészeti-műszaki tervdokumentációk előzetes minősítése a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet szerint a központi, illetve a területi építészeti tervtanács hatáskörébe tartozik, illetve

b)  az építtető összevont telepítési eljárást, ezen belül telepítési hatásvizsgálati szakaszt kezdeményezett.

(3)   A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki/amely Monor város közigazgatási területén jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységet végez, vagy azzal összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentációt készít.

(4)   A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásait a jelen rendeletben foglalt kiegészítésekkel együtt kell alkalmazni.

 

II. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS

1. A településképi véleményhez kötött engedélyezési eljárások

3.   §

A jelen rendelet előírásai szerint – a 4. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt területekre, illetve építési munkákra vonatkozóan – településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni

a.)  új építmény építésére,

b.) meglévő építmény – beépített szintterület növekedését eredményező – bővítésére, illetve a településképet érintő átalakítására

irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz készített építészeti-műszaki tervekkel kapcsolatban.

 

2. A településképi véleményezési eljárással érintett terület

4.   §

(1)     A jelen rendelet előírásai szerint településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni Monor város teljes közigazgatási területén, jogszabály alapján építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákra vonatkozó építészeti-műszaki tervekkel kapcsolatban.

A településképi véleményezési eljáráshoz kötött építési munkákra vonatkozó építészeti-műszaki tervdokumentációkkal kapcsolatban a településképi vélemény alapját a települési főépítész, vagy a települési Tervtanács állásfoglalása képezi.

(2)     A települési Tervtanács állásfoglalását a műszaki tervek közül a

1.   középületek, ipari épületek, kereskedelmi épületek

2.   új építésű négy lakóegységnél nagyobb lakóépületek

3.   helyi védelem alatt álló épületek, műtárgyak

4.   védett környezetbe tervezett épületek, műtárgyak

5.   átalakítási munkák az 1-4. pontokban megjelölt épületeknél, amennyiben az érintett szintterület nagyobb, mint 50%

6.   IVS akció területek

7.   helyi értékvédelmi rendeletben meghatározott épületek, műtárgyak szomszédságába tervezett építmények

8.   Monor Város Önkormányzatának a 24/2014. (IX. 29.) településképi bejelentési eljárásról szóló rendelete 1. sz. mellékletében kiemelt közterületként meghatározott területeken tervezett

9.   a beépítésre szánt területen létesítendő elektronikus hírközlési antennák tartószerkezete

építési munkáira benyújtott építési ügyek esetén adja.

(3)     A települési Főépítész állásfoglalását a műszaki tervek közül a (2) pontban nem meghatározott

1.                                                   átalakítási munkák, amennyiben az érintett szintterület kisebb, mint 50%

2.                                                   homlokzat átalakítás, felújítás, korszerűsítés

építési munkáira benyújtott építési ügyek esetén adja.

(4)     A Tervtanács működési feltételeit és eljárási szabályait az Önkormányzat külön rendelete tartalmazza.

(5)     A tervezési terület, illetve az építési munka sajátosságai alapján indokolt esetben a polgármester vagy – a polgármester egyetértésével – a főépítész kezdeményezheti a (2) bekezdésben nem szereplő építészeti-műszaki terv tervtanácsi véleményezését.

 

3.   A véleményezési eljárás lefolytatása

5.   §

(1)     A településképi véleményezési eljárás az építtető, illetve az általa megbízott tervező (a továbbiakban együtt: kérelmező) által a polgármesterhez benyújtott – papíralapú – kérelemre indul.

A kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg a véleményezendő építészeti-műszaki tervdokumentációt

a.)   adathordozón /CD, DVD/ benyújtja, vagy

b.)   elektronikus formában feltölti az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre, melyhez a polgármesternek hozzáférést biztosít.

(2)     A településképi véleményben a polgármester a tervezett építési tevékenységet engedélyezésre

a.)   a. javasolja,

b.)   b. nem javasolja.

(3)   A településképi véleményhez minden esetben csatolni kell a tervtanácsi állásfoglalást vagy főépítészi szakvéleményt, melynek tartalmaznia kell a vélemény részletes indoklását.

(4)   A településképi véleményt – a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 15 napon belül – meg kell küldeni a kérelmezőnek, és (.pdfA formátumban) az (1) bekezdés szerint megadott elektronikus tárhelyre is fel kell tölteni.

 

6.   §

(1)   A 5. § (1) bekezdése szerinti építészeti-műszaki tervdokumentációnak – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltakat kell tartalmaznia.

(2)   Amennyiben a véleményezésre benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentáció az Önkormányzat külön rendelete szerint kiadott beépítési előírásban foglalt – a településrendezési eszköz irányadó szabályozásától, illetőleg a településképi illeszkedésre vonatkozó egyéb – javaslatoktól eltérő megoldást tartalmaz, az (1) bekezdés a) pontja szerinti műleírásban az eltérést indokolni kell.

 

4.   A településképi véleményezés részletes szempontjai

7.   §

(1)   A településképi véleményezési eljárás során vizsgálni kell, hogy az építészeti-műszaki tervdokumentáció

a)  megfelel-e a településrendezési eszközben foglalt kötelező előírásoknak,

b)  figyelembe veszi-e a beépítési tájékoztatásban szereplő további – a település építészeti illeszkedésre vonatkozó – javaslatokat, illetve hogy

c)  a településrendezési eszköz irányadó szabályozásától, valamint a b) pont szerinti javaslatoktól eltérő megoldás azokkal egyenértékű vagy kedvezőbb beépítést, illetve településképi megjelenést eredményez-e.

(2)   A telepítéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy

a)  a beépítés módja – az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakon túl – megfelel-e a környezetbe illeszkedés követelményének,

b)  megfelelően veszi-e figyelembe a kialakult, illetve átalakuló környező beépítés adottságait, rendeltetésszerű használatának és fejlesztésének lehetőségeit,

c)  nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok benapozását, illetve építmények kilátását,

d)  több építési ütemben megvalósuló új beépítés, illetve építmények bővítése esetén

da)  biztosított lesz- vagy marad-e az előírásoknak és az illeszkedési követelményeknek megfelelő további fejlesztés, bővítés megvalósíthatósága,

db)  a beépítés javasolt sorrendje megfelel-e a rendezett településképpel kapcsolatos követelményeknek.

(3)   Az alaprajzi elrendezéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy

a)  az alaprajz – a tervezett rendeltetés, illetve az azzal összefüggő használat sajátosságaiból eredően – nem korlátozza-, illetve zavarja-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát,

b)  az alaprajzi megoldások nem eredményezik-e az épület tömegének, illetve homlokzatainak településképi szempontból kedvezőtlen megjelenését. 

(4)   Az épület homlokzatának és tetőzetének kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell, hogy

a)  azok építészeti megoldásai megfelelően illeszkednek-e a kialakult, illetve a településrendezési eszköz szerint átalakuló épített környezethez,

b)  a homlokzatot tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban van-e az épület rendeltetésével és használatának sajátosságaival,

c)  a terv javaslatot ad-e a rendeltetéssel összefüggő reklám- és információs berendezések elhelyezésére és kialakítására,

d)  a terv településképi szempontból kedvező megoldást tartalmaz-e az épület gépészeti és egyéb berendezései, tartozékai elhelyezésére, továbbá hogy

e)  a tetőzet kialakítása – különösen hajlásszöge és esetleges tetőfelépítményei – megfelelően illeszkednek-e a domináns környezet adottságaihoz.

(5)   A határoló közterülettel való kapcsolatot illetően vizsgálni kell, hogy

a)  a közterülethez közvetlenül kapcsolódó szint alaprajzi kialakítása, illetve ebből eredő használata

aa)   korlátozza-e a közúti közlekedést és annak biztonságát,

ab)  korlátozza-, illetve zavarja-e a gyalogos és a kerékpáros közlekedést és annak biztonságát,

ac)   megfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges berendezéseit, műtárgyait, valamint növényzetét, illetve ebből eredően

ad)  a terv megfelelő javaslatokat ad-e az esetleg szükségessé váló – a közterületet érintő – beavatkozásokra,

b)  az esetleg a közterület fölé benyúló építmény-részek, illetve szerkezetek és berendezések milyen módon befolyásolják a közterület használatát, különös tekintettel a meglévő, illetve a telepítendő fákra, fasorokra.

(6)   Az (1) bekezdésben szereplő általános, valamint a (2)-(5) bekezdésben felsorolt részletes szempontokat a tervtanácsi, illetve a főépítészi minősítés során egyaránt figyelembe kell venni.

 

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.   §

(1)   E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)   E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Monor Város Önkormányzatának a településképi véleményezési eljárásról szóló 16/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelete.

(3)   A rendeletben foglalt szabályokat a hatályba lépést követően indult, valamint a folyamatban lévő eljárások során is alkalmazni kell.

 

 

 

 

Monor, 2014. szeptember 25.

 

 

 

 

          dr. Zsombok László sk.                                                                     dr. Urbán Hajnalka sk.

                 alpolgármester                                                                                       jegyző