Az 1999 és 2000 év meghatározott időszakában, a személyi tulajdonban álló ingatlanokban bekövetkezett, belvíz okozta károk enyhítéséről

2016. április 6., szerda, 11:40

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

31/2000. (XII. 22.) számú rendeletével módosított

 

19/2000. (IX. 18.) számú rendelete

Az 1999 és 2000 év meghatározott időszakában, a személyi tulajdonban álló ingatlanokban bekövetkezett, belvíz okozta károk enyhítéséről.

 

A 101/2000. (VI. 27.) sz. Kormányrendelettel módosított lakáscélú támogatásról szóló 106/1988. (XII. 26.) MT rendelet felhatalmazása alapján, összhangban a Helyreállítási és Újjáépítési Tárcaközi Bizottság irányelveivel, Monor Város Önkormányzata a belvízkárok enyhítésére az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§.

Személyi hatály

 

Kárenyhítés jár annak, akinek személyi tulajdonában levő, Monor város belterületén álló lakóingatlana 1999. november 22. és 2000. május 19. között belvíz következtében megrongálódott vagy megsemmisült, és egyébként megfelel a 2.§-ban foglalt feltételeknek.

 

2.§.

A kárenyhítés megállapításának feltételei

 

1.)Az 1.§-ban meghatározott belvízkárok esetében a kárenyhítés vissza nem térítendő támogatás formájában jár.

 

2.)A kárenyhítés

 

a.)lakóépületben keletkezett épületkár helyreállításához, vagy

b.)lakóépület újjáépítéséhez nyújtható.

 

3.)A kárenyhítés akkor adható, ha a lakóépület tulajdonosa az 1.§-ban megállapított időszakban bekövetkezett épületkárt a Monor Város Önkormányzat részére bejelentette és a kárról a Polgármesteri Hivatal munkatársai helyszíni jegyzőkönyvet vettek fel.

 

4.)Kárenyhítésre csak az ingatlan (lakóépület) tulajdonosa(i) jogosult(ak).

 

5.)Közös tulajdon esetében a kárenyhítés a tulajdoni hányadok arányában jár.

 

6.)Nem nyújtható kárenyhítés annak, aki a helyreállításhoz, újjáépítéshez korábban –közadakozásból befolyt- rendkívüli segélyben részesült.

 

7.)Nem adható a támogatás akkor, ha a kárt szenvedettnek, házastársnak, élettársnak, kiskorú gyermekének, együtt lakó családtagjának a megrongálódott vagy megsemmisült lakóingatlanon túl egyéb beköltözhető lakástulajdona, illetve olyan állandó jelleggel gyakorolt lakáshasználati joga, vagy lakásbérleti jogviszonya van, amely még a belvízkár bekövetkezte előtt keletkezett.

 

3.§.

A kárenyhítési igény elbírálása, a kárenyhítés mértéke és folyósítása

 

1.)A támogatás odaítéléséről a polgármester hoz határozatot.

 

2.)A kárenyhítés mértéke a 2.§. (3) szerinti helyszíni kárfelvételi jegyzőkönyvben felvett –becsült- kár értékének 50%-a.

 

3.)A kárenyhítés egy kérelmezőnek csak egy alkalommal –a Helyreállítási és Újjáépítési Tárcaközi Bizottság által biztosított keret erejéig- adható.

 

4.)A támogatásban részesülőket a kárenyhítés mértékéről és folyósításának módjáról, a megállapodás megkötésének időpontjáról az Önkormányzat levélben értesíti.

 

4.§.

A kárenyhítés felhasználásának szabályai

 

1.)A kárenyhítésként nyújtott vissza nem térítendő támogatás kizárólag

 

a.)a lakóépületben keletkezett épületkár helyreállítására,

b.)a lakóépület újjáépítésére, illetve

c.)az a.) és b.) pontjára felvett bankkölcsön egyösszegű törlesztésére

használható fel.

 

2.)A kárenyhítés folyósításával egyidejűleg, a kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a helyreállítási vagy újjáépítési munkákat 30 napon belül megkezdi, illetve bankkölcsönét e határidőn belül a kárenyhítés összegével csökkenti.

 

3.)A kárenyhítés jelen rendeletben szabályozott célú felhasználását az önkormányzat folytonosan ellenőrzi.

 

4.)Abban az esetben, ha a támogatás összegét a kedvezményezett nem a rendeletben foglaltakra fordítja, köteles azt a folyósítás időpontjában érvényben lévő jegybanki alapkamattal növelten, egy összegben az önkormányzat számlájára befizetni.

 

5.§.

Záró rendelkezések

 

1.)E rendelet 2000. szeptember 18-án lép hatályba.

 

2.)Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásostól eltérő módon, hirdetőtáblára való kifüggesztéssel gondoskodik.

 

Monor, 2000. szeptember 14.

 

            Pogácsás Tibor sk.      Sándorné Urbán Hajnalka sk.

            Polgármester   jegyző