Az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról

2016. április 6., szerda, 14:52

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének

 

31/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

 

Az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról

 

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

I. Fejezet

Általános rendelkezések

 

1. A rendelet célja, hatálya

1. §

(1)   A rendelet célja, hogy Monor Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) előírásainak megfelelően szabályozza az államháztartáson kívülre átadott és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökre vonatkozó eljárást.

 

(2)   Az önkormányzat elismeri és támogatja a civil szervezetek, a helyi önszerveződő közösségek, valamint magánszemélyek helyi közéletre gyakorolt hatását. Támogatja a kultúra, a közművelődés, az oktatás-nevelés, a szociális és karitatív tevékenység, a természet és épített környezet megóvása, az esélyegyenlőség, a hagyományápolás megteremtése és a sport terén végzett tevékenységet. E célból külön önkormányzati rendeletében foglaltak szerint bizottságai keretéből, illetve jelen önkormányzati rendelet szerint nyújt támogatást.

 

(3)   Jelen rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz-átadásra, és az államháztartáson kívülről érkező pénz átvételére, függetlenül attól, hogy pályázati úton, bizottsági keretből, vagy pályázati rendszeren kívül, egyedi döntés alapján nyújt vagy fogad el az önkormányzat támogatást.

 

(4)   A rendelet személyi hatálya természetes személyekre és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

 

(5)   Az önkormányzat lehetőségeitől függően a (2) bekezdésben megfogalmazott célok megvalósulása érdekében a civil szervezetek, helyi önszerveződő közösségek és a magánszemélyek számára jelen rendelet keretei között, azonos feltételek mellett, a költségvetésből, pályázati úton, illetve egyedi döntés alapján pénzügyi támogatást biztosít a civil szervezetek és helyi önszerveződő közösségek működéséhez és rendezvényeihez.

 

(6)   A támogatás céljára felhasználható előirányzat összegét a képviselőtestület évente, a költségvetési rendeletében állapítja meg.

 

2. A támogatás nyújtásának feltételei

2. §

(1)   A civil szervezet, önszerveződő közösség, illetve magánszemély akkor részesíthető támogatásban, ha azt olyan közösségi célú feladat ellátására kívánja fordítani, amely Monor lakosságának érdekeit szolgálja.

 

(2)   A pénzügyi támogatásban részesíthető főbb tevékenységi körök különösen:

a)  egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése,

b)  gyermekek táboroztatása,

c)  közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése,

d)  kulturális és közművelődési tevékenység, helyi hagyományok ápolása,

e)  természeti és épített környezet védelme, megóvása,

f)   közrend- és vagyonvédelem erősítése,

g)  szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok,

h)  önkéntes programok szervezése és lebonyolítása,

i)   civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása,

j)   kiadványok készítése.

(3)   Az e rendelet szerinti pénzbeli támogatásokról a költségvetési rendeletben évente meghatározott összeg terhére a hatáskörrel rendelkező szerv vagy személy egyrészt pályázat kiírása útján, másrészt egyedi kérelem alapján dönt.

Az egyedi kérelem odaítélése iránti eljárásban a pályázati eljárás szabályait értelemszerűen alkalmazni kell. A kérelemre történő támogatás nyújtása esetén elsősorban a település érdekében végzett tevékenység támogatására kell törekedni.

 

II. Fejezet

A pályázat

 

3. Pályázati felhívás, a pályázatok benyújtása

3. §

(1)   Pénzbeli támogatások nyújtása pályázat kiírása útján történik, úgy a hatáskörrel rendelkező szerv az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének hatálybalépését követően írja ki a pályázatot, legkésőbb április 30-ig.

 

(2)   A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

a)  a pályázat kiírójának a megnevezését,

b)  a pályázat célját, a támogatandó célokat,

c)  a pályázat benyújtására jogosultak körét,

d)  a pályázat tartalmi elemeit,

e)  a pályázathoz csatolandó dokumentumok megjelölését,

f)   a pályázati nyomtatványok elérhetőségét, igénylésének módját,

g)  a pályázat benyújtásának módját, helyét, határidejét,

h)  a pályázat elbírálásának rendét, határidejét,

i)   az eredményről történő értesítés módját, határidejét,

j)   a szerződéskötésre vonatkozó szabályokat,

k)  a támogatás igénybevételének módját, feltételeit,

l)   az elszámolható költségek körét, és az elszámolás módját, határidejét,

m) az ellenőrzés módját.

 

(3)   A pályázati felhívást az önkormányzat honlapján és hirdetőtábláin kell közzétenni.

 

(4)   A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:

a)  a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vétel számát, a nyilatkozattételre jogosult személy nevét, elérhetőségét, a nyilvántartott tagok számát,

b)  a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámát,

c)  a pályázat nevét,

d)  az igényelt támogatás célját, a felhasználásra vonatkozó tételes költségszámítást, megjelölve a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját.

 

(5)   A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

 1. a civil szervezetek törvényszéki (Megyei Bíróság) nyilvántartásba vételéről szóló okirat száma;
 2. a civil szervezet hatályos alapszabálya, vagy működési egyéb alapdokumentumának a szervezet vezetője által hitelesített másolat;
 3. nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról;
 4. közzétételi kérelem a c) pont szerinti érintettség fennállása esetén;
 5. nyilatkozat arról, hogy a civil szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs;
 6. nyilatkozat arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott eljárás ellene nincs folyamatban;
 7. nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
 8. A szervezet tárgyévi költségvetését csatolni kell;
 9. A pályázati adatlapon kötelező mellékletként előírt igazolást a mérlegbeszámoló bírósági letétbe helyezéséről a pályázat benyújtását megelőző évre vonatkozóan kell dokumentálni. Amennyiben ez a pályázat benyújtására meghatározott határidőig nem áll rendelkezésre, a pályázó köteles a következő év május 31-ig pótlólag becsatolni, mely a támogatási szerződésben a támogatási összeg folyósítási feltételeként kerül meghatározásra.

 

4. §

(1)   Pénzügyi támogatást pályázat útján e rendelet keretei között lehet igényelni.

 

(2)   Pályázat kiírására évente egy alkalommal kerül sor.

(3)   A pályázatokat írásban, egy példányban, a pályázati felhívásban rögzítettek szerint kell benyújtani, e rendelet 1. mellékletét képező pályázati adatlapon.

 

(4)   A pályázatok benyújtási határideje a kiírás megjelenését követő 30. nap.

 

(5)   A pályázati kiírás határidejének leteltét követően nincs lehetőség hiánypótlás benyújtására. A hiányosan benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek.

 

(6)   E rendelet szerinti önkormányzati támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot és valamennyi szükséges mellékletet csatolja pályázatához.

 

(7)   A pályázat során a civil szervezet egyidejűleg több tevékenységre is kérhet támogatást. Ebben az esetben a pályázatokat külön-külön kell benyújtani a pályázati kiírásban meghatározott határidőre.

 

(8)   Több civil szervezet is benyújthat közös pályázatot közös programra, ilyen esetben egyértelműen meg kell jelölni a végrehajtásért és elszámolásért felelős szervezetet.

 

4. Egyedi kérelem

5. §

(1)   A Pénzügyi támogatásra (ide nem értve a pénzbeli önkormányzati segély kérelmet) vonatkozó egyedi kérelem írásban nyújtható be a polgármesternek címezve. A beérkezett egyedi kérelem elbírálásáról a Képviselő-testület határozattal, 30 napon belül dönt.

 

(2)   Alapítvány által benyújtott egyedi kérelemről 2/2006. (I.31.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a Képviselő-testület a soron következő, indokolt esetben az azt követő soros ülésén dönt.

 

(3)   Az egyedi kérelemre nyújtott támogatás elsősorban pénzintézeti átutalással kerül kifizetésre az egyedi kérelemben megjelölt természetes személy, illetve szervezet, közösség képviselője részére.

 

(4)   A támogatás formája vissza nem térítendő pénzügyi támogatás.

 

5. A pályázat elbírálása

6. §

(1)   Pénzügyi támogatásra vonatkozó beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el.

 

(2)   A Képviselő-testület a pályázati határidő leteltét követően a soron következő ülésén dönt.

 

(3)   Nem részesíthető a tárgyévben támogatásban az a pályázó, amely

a)  benyújtott pályázati dokumentációjában valótlan, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott,

b)  a pályázati dokumentáció nem tartalmazza a 3. §-ban meghatározottakat,

c)  a pályázat benyújtásakor és a támogatási szerződés megkötésekor lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással rendelkezik,

d)  a támogatást kérő tekintetében a Knyt. 6. §-ába meghatározott összeférhetetlenség áll fenn,

e)  amennyiben a 9.§-ban foglaltak alapján kizárásra került, így a kizárás időpontjáig nem részesíthető támogatásban.

 

(4)   A támogatásról szóló döntésben meg kell határozni:

a)  a támogatott szervezet pontos megjelölését,

b)  a támogatás pontos célját, a támogatott tevékenység, program megnevezését, megvalósításának, befejezésének határidejét,

c)  a támogatás összegét,

d)  a támogatással történő elszámolás határidejét,

e)  a Knyt. 17. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogorvoslatai felhívást.

 

(5)   A pályázatok alapján odaítélt támogatások összege a támogatott pénzintézeti számlájára kerül átutalásra.

 

III. Fejezet

A támogatás

 

6. A pénzügyi támogatás felhasználása

7. §

(1)   Az e rendelet szerinti támogatás nyújtásáról szóló Képviselő-testületi döntés alapján a támogatottal a jelen rendelet 4. mellékletét képező támogatási szerződést kell kötni, a döntést követő 30 napon belül.

 

(2)   A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:

a)  a szerződést kötő felek pontos megnevezését, székhelyét, levelezési címét, képviselőjét,

b)  a támogatásról szóló döntés számát, a döntéshozó megnevezését,

c)  a támogatott cél pontos meghatározását,

d)  a támogatás összegét,

e)  azon költség nemek meghatározását, melyre a támogatás felhasználható,

f)   támogatással történő elszámolás határidejét, módját.

 

(3)   A támogatás csak a döntésben és a döntés alapján kötött támogatási szerződésben megjelölt célra használható fel.

 

(4)   A támogatási szerződést a hatáskörrel rendelkező szerv képviselője vagy személy írja alá.

 

7. A támogatással történő elszámolás

8. §

(1)   A támogatott az e rendelet szerinti támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles elszámolni.

 

(2)   A támogatás felhasználásáról szóló beszámolónak a 2. mellékletben meghatározott tartalmú és formátumú részletes szakmai és pénzügyi beszámolót kell tartalmaznia.

 

(3)   A támogatás felhasználását a jegyző a pénzügyi iroda, illetve belső ellenőrzés útján – a bemutatott számlák alapján – ellenőrzi. A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselőtestületet az előző évben államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök teljesüléséről.

 

(4)   A benyújtott számlákról bizonylatösszesítőt kell készíteni a 3. melléklet szerinti adattartalommal.

 

(5)   A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „………… Ft ……………………. Önkormányzattal kötött ……….. számú támogatási szerződés terhére elszámolva.”, majd el kell látni a képviselő aláírásával és dátummal.

 

(6)   Amennyiben a pénzügyi elszámolást követően megállapításra kerül, hogy a támogatott a támogatás összege vonatkozásában megtévesztette, illetve tévedésbe ejtette a támogatást nyújtóját, úgy a támogatást, vagy annak érintett részét, a támogatott köteles a támogatást nyújtó felszólításától számított 15 napon belül az önkormányzat részére visszafizetni.

 

(7)   Amennyiben visszafizetési kötelezettség keletkezik, azt az erről hozott döntést követő 15 napon belül kell teljesíteni oly módon, hogy a támogatási összeghez a kifizetés és a visszafizetés közötti időre eső, a Ptk. 6:48. § (1) bekezdésében meghatározott késedelmi kamatot is hozzá kell számítani.

 

8. Kizárás a támogatásból

9. §

(1)   Amennyiben a támogatott számadási kötelezettségének a hiánypótlási felhívás ellenére sem tesz eleget, a számadási kötelezettsége lejárta napjától számított 3 évig önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

 

 1. A támogatási szerződésben meghatározott céltól eltérő felhasználás esetén a támogatott
 1. amennyiben a támogatási összeg kétharmadát meghaladó részét a szerződésben kikötöttől eltérő célra fordította, 3 évig
 2. amennyiben a támogatási összeg legalább egyharmadát elérő, de kétharmadát meg nem haladó részét  szerződésben kikötöttől eltérő célra fordította, 2 évig
 3. amennyiben a támogatás legfeljebb egyharmadát a támogatási szerződésben kikötöttől eltérő célra fordította, 1 évig

önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

 

9. A pénzügyi támogatás nyilvánossága

10. §

A polgármester a támogatott részére biztosított támogatásról, valamint a támogatott célokról a képviselőtestület döntését követő 15 napon belül tájékoztatja a lakosságot az önkormányzat honlapján és hirdetőtábláin való közzététel útján.

 

IV. Fejezet

Az államháztartáson kívüli forrás átvétele

 

11. §

Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a Képviselő-testület dönt, a soron következő, indokolt esetben az azt követő rendes ülésén.

 

V. Fejezet

Kiterjesztő szabályok

 

12. §

E rendelet szabályait kell alkalmazni az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló 2/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet szerint nyújtott támogatásokra és azok eljárási szabályaira, ha 2/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet a tárgyra vonatkozóan rendelkezést nem tartalmaz.

 

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

 

13. §

(1)   Ez a rendelet – kivéve a 13. § (2) bekezdésében foglaltakat - a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően megkötött támogatási szerződések alapján e rendelet szerint nyújtott támogatásokra kell alkalmazni.

 

(2)   A 13. § (3) bekezdésében foglaltak a kihirdetést követő napon lépnek hatályba és az azt követő napon hatályukat vesztik.

 

(3)[1]

 

 1. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

 

(5)   E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 

 

 

Monor, 2014. december 11.

 

 

 

        dr. Zsombok László                                                                          dr. Urbán Hajnalka

              polgármester                                                                                         jegyző

 

 

1. számú melléklet

a 31/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

 

 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP

a ………………………….Önkormányzat pályázati alapjából történő pénzbeli támogatás igényléséhez

20__. ÉVRE VONATKOZÓAN

 

1. A pályázó adatai:

A pályázó neve:                                                                                                                  

A pályázó címe:                                                                                                                  

A pályázó adószáma:                                                                                                          

A pályázat megvalósításáért felelős személyek adatai:

 

Név:                                                                                                                                    

Cím:                                                                                                                                    

Telefonszám:                                                                                                                       

E-mail cím:                                                                                                                          

 

2. A pályázati témakör: (aláhúzással jelölni)

 

 • szociális
 • egészségügyi
 • sport
 • közösségteremtő, kulturális

 

3. A pályázat előzménye:

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

4. A pályázatban megvalósítandó cél:

Figyelem: Egy pályázati űrlapon csak egy pályázati célra nyújthat be igényt!

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

5. A pályázat megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet:

Saját forrás:                                                                                   

Egyéb forrás:                                                                                             

Pályázott összeg:                                                                            

 

6. A pályázott összeg részletezése: (költségvetés)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                &