Az általános rendezési terv szabályozási eljárásairól

2016. március 22., kedd, 10:08

2/1989. számú

Tanácsrendelet

A Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/1991. (V. 2.), 20/1991. (XI. 21.), 13/1992. (V. 7.), 33/1992. (XI. 5.), 18/1999. (VI. 18.) számú rendeleteivel módosított,

 

Az általános rendezési terv szabályozási eljárásairól

 

I. fejezet

Általános előírások

1.§.

 

 1. E rendelet és a szabályozási előírások hatálya a Monor város és Monorierdő városrész igazgatási területére terjed ki.

 

 1. A települések területén területet felhasználni, építési telkek, építési területek (közpark és véderdő esetében: terület) kialakítani, az építésre szolgáló földrészleteken építési tevékenységet folytatni, valamint ilyen célra hatósági engedélyt kiadni –országos érvényű rendelet megtartása mellett- csak az általános szabályozási tervben, a jelen előírások rendelkezéseiben, és az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően szabad.

 

2.§.

 

 1. Monor város belterületére az 1989-ben készült ÁRT tervalapja vonatkozik.

 

 1. Az általános szabályozási terv belterületre vonatkozó tervalapjain jelölt

 

 1. I. rendű kötelező erejű szabályozási elemek a település egésze szempontjából legfontosabb elemek, s ezért azok módosítása csak az általános rendezési terv felülvizsgálatával és módosításával történhet;
 2. a II. rendű kötelező erejű szabályozási elemek a részletes szabályozások rögzítésére szolgálnak. E szabályozási elemek módosítása csak részletes rendezési terv alapján történhet;
 3. az irányadó jellegű szabályozási elemek vagy a szabályozás lehetséges változatára utalnak, vagy pontosításuk további tervezést igényel. Ezért azok részletes rendezési és egyéb rendezési tervvel, valamint beépítési tervvel értelemszerűen módosíthatók.

 

 1. Az általános szabályozási terv külterületi tervlapján (1980-as ÁRT) jelölt kötelező eerejű szabályozási elemek módosítása a (2) bekezdés a.) pontjában foglaltakkal megegyezően történhet csak.

 

 1. Az általános szabályozási terv kötelező erejű elemeinek módosítására vonatkozóan a területrendezési tervek készítéséről, egyeztetéséről, módosításáról szóló 7/1983. (Ép. Ért. 23.) ÉVM. sz. utasításban foglaltak az irányadók.

 

A telekalakítás és az építés engedélyezése.

3.§.

 

Monor belterületére azokra a területekre, amelyeket az általános rendezési terv készítésére,

 

 1. a terv elkészültéig a telekalakítás és az építés csak akkor engedélyezhető, ha az általános tervben meghatározott fejlesztési célkitűzéssel összhangban van, annak megvalósítását nem akadályozza, nehezíti és nem teszi költségesebbé;
 2. a terv elkészülte után a telekalakítás és az építés csak a tervnek megfelelően engedélyezhető.

 

4.§.

 

 1. Azokon a területeken, ahol a terület-felhasználás vagy az építési övezet az általános szabályozási terv szerint megváltozik, a telekalakítás és építés a változásnak megfelelően engedélyezhető.

 

 1. Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően, az építés akkor is engedélyezhetőm ha a változás:

 

 1. a legközelebbi jövőben (mintegy 5 éven belül) következik be, és az építés csak az élet-, vagyon-, közbiztonság, vagy az egészség védelme érdekében feltétlenül szükséges munkák elvégzésére irányul;
 2. a terv távlatában (15 éven belül) válik időszerűvé az építés ideiglenes jelleggel, és csak akkor engedélyezhető ha:
 • általános szabályozási terv szerinti felhasználás megvalósulását nem akadályozza meg,
 • az állag megóvására irányul, vagy
 • a környezet védelme érdekében történik.
 1. A terv távlatán túli időszakban (30 éven felül) várható és az építés a b.) pontban foglaltakon túlmenően a területen lévő épületek és építmények kialakult helyzetnek megfelelő felújítása, korszerűsítése érdekében szükséges. Az a.), c.) pontokban foglaltak érvényesítés érdekében a teendőket legalább 5 évenként –a fejlesztési feladatoknak megfelelően- újra kell ütemezni.

 

 1. Azokon a területeken, ahol az építés feltételei terület-előkészítés, vízrendezés, előközművesítés, stb. hiánya miatt nem biztosítottak, építési engedélyt csak a szükséges teendők elvégzése után, az építési feltételek rendelkezésre állását követően adható.

 

II. fejezet

A belterület felhasználása

5.§.

 

 1. A belterület –felhasználás szerint- a következő terület-felhasználási kategóriákat foglalja magában:

 

 1. lakóterületek

Kisvárosi lakóövezet:

KL-1 jelű övezet

 1. A kialakítható legkisebb telekterület mérete: 10.000 m2.
 2. A beépítési mód: szabadonálló
 3. A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30%
 4. A megengedett legnagyobb építménymagasság: 12,5 m
 5. A szintterület mutató: 0,5
 6. A zöldfelület legkisebb mértéke a telekmérethez viszonyított 50%.

 

KL-2 jelű övezet

 1. A kialakítható legkisebb terület mérete: 3.000 m2
 2. A beépítési mód: szabadonálló.
 3. A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 30%.
 4. A megengedett legnagyobb építménymagasság 6 m.
 5. A szintterület mutató: 0,5
 6. A zöldfelület legkisebb mértéke a telekmérethez viszonyított 50%.

 

Kertvárosi lakóövezet:

KEL jelű övezet

 1. A kialakítható legkisebb telekterület mérete: 700 m2
 2. A beépítési mód: oldalhatáron álló.
 3. A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 30%.
 4. A megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m.
 5. A szintterület mutató: 0,5
 6. A zöldfelület legkisebb mértéke a telekmérethez viszonyított 50%.

 

 1. üdülőterületek,
 2. intézményterületek,
 3. iparterületek,
 4. közlekedési területek,
 5. zöldterületek,
 6. egyéb területek.

 

 1. A belterületi határ módosításáról az általános szabályozási terveknek és jelen előírásoknak megfelelően kell gondoskodni.

 

 1. Az általános rendezési tervben kijelölt fejlesztési területek belterületbe vonására csak akkor kerülhet sor, ha az ezáltal belterületté nyilvánított tervezett felhasználása is időszerű.

 

 1. Monor központi belterületének határa az alábbiak szerint módosul:

 

 1. a legközelebbi jövőben belterületbe kell csatolni:
 • Zalka M. u. – Fiumei út melletti terület RRT-vel módosított határvonalon, a belterületi határ módosul.
 • Malomhegy észak-északkeleti részén ÁRT-ben jelzett határvonalra,

 

 1. A terv távlatán belül belterületbe kell csatolni:
 • a nyugati iparterület tervezett bővítését az ÁRT-ben jelzett határvonalon;
 • Kisfaludy u. északi oldalon elhelyezkedő ingatlanok határvonala, József Attila u. Kossuth MGTSZ majorja közötti terület az ÁRT-ban módosított határvonalon, a véderdő és a nagyfeszültségű vezeték vonalán.

 

 1. Monorierdő belterületének határa az alábbiak szerint módosul:

 

 1. A legközelebbi jövőben belterületbe kell csatolni:
 • a déli lakóterület fejlesztését, a Gagarin u. Ny-i teleksorának hátsó vonalától, az “új” utca keleti teleksorának hátsó vonaláig. Egy lakótelek, ill. 50 m mélységig.

 

 1. A terv távlatán belül belterületbe kell csatolni:
 • a 0221 hrsz erdőt, a kemping területét és a 0219 hrsz erdőt, a jelzett határvonalon,
 • a tervezett temető területét.

 

 1. A terv távlatán túl belterületbe kell csatolni:
 • az északi oldalon a 14001-14/23 hrsz zártkertek területét. A zártkertben végezhető tevékenységeket szabályozni szükséges.

 

 1. A legközelebbi jövőben az ÁRT módosításait figyelembe véve meg kell állapítani a tényleges belterületi határt, és a nyilvántartásokban átvezetni.

 

Településszerkezeti egységek

6.§.

 

 1. A belterület településszerkezeti egységekre tagolódik, amelyek határait az ÁRT szabályozási terve tünteti fel.

 

 1. A településszerkezeti egységek megegyeznek az 1980-as ÁRT-ben kialakítottakkal.

 

A lakóterületek

7.§.

 

 1. A lakóterületek építési övezeteit az általános szabályozási terv tünteti fel.

 

 1. Monor város távlati belterületén lévő –a terv szerint a jelenlegihez képest változó övezetű, vagy újonnan kialakítandó lakóterületek közül,

 

 1. a legközelebbi jövőben felhasználásra kerül:
 • Zalka M. u. Fiumei út melletti terület (részletes rendezési tervben szabályozott módon),
 • Pozsonyi úti lakóterület, részben változott szabályozással,
 • Zólyom u. – Krúdy Gy. u. beépített terület által határolt, részben beépítetlen terület. (Részletes rendezési tervben szabályozott módon).

 

 1. folyamatosan átépül:
 • a városközpont területe.

 

Építési övezetek

8.§.

 

 1. Az építési övezetekben lakótelket, illetve tömbtelket kialakítani, azokon építési tevékenységet folytatni csak az OÉSZ-nek és jelen szabályozási előírásoknak megfelelően szabad.

 

 1. A szabályozási tervben alkalmazott építési övezetek:

T-II. övezet – tömbtelkes, többszintes beépítés

L-II. övezet – lakótelkes, többszintes beépítés, korszerű. csoportos beépítés

L-III. övezet – lakótelkes, alacsony beépítés

L-IV. övezet –lakótelkes alacsony beépítés.

 

 1. T-II. övezet (OÉSZ 21.§.)

Az övezetben tömbtelkes, legfeljebb 14,50 m. homlokzat nagyságú, többlakásos lakóépületek helyezhetők el. Az övezetben, az előbbieken túlmenően a következő előírásokat kell megtartani:

 

 1. A lakóépület csak magastetővel készülhet.
 2. Az övezetben terület-lehatárolásként csak élő sövény alkalmazható, üzemi terület határoló kerítése mellett ugyancsak élő sövény telepíthető.
 3. Az övezetet teljes közművesítéssel kell ellátni.
 4. Az övezet telkein csak személygépkocsi-tároló építhető, kisebb összefogott, építészetileg megtervezett egységekben. Sorgarázs nem építhető. Személygépkocsi-tároló elhelyezhető a lakóépületek alatt, vagy terepszint alatti építményben is.
 5. Az övezetet beépíteni csak részletes rendezési terv alapján szabad.

 

 1. L-II. övezet (OÉSDZ 21.§.)

Az övezetben lakótelkes, legalább kétszintes, minimum 6,0 m, legfeljebb 14,50 m homlokzatmagasságú, legalább kétlakásos épületek helyezhetők el. Az övezetben –az előbbieken túlmenően- a következő előírásokat kell megtartani:

 

 1. Lakóépület csak magastetővel készülhet. A tető hajlásszöge 42-45o. Alacsonyhajlású tető nem építhető. A fő tetőgerinc iránya a telek homlokvonalával párhuzamos lehet, illetve attól kismértékben eltérhet,
 2. A beépítés jellege: zártsorú, hézagos-zártsorú lehet, (ahol nem lehetséges zártsorú beépítés, ott épülethez csatlakozó, épített kapuzat, áthajó létesítendő).
 3. Az övezetet teljes közművesítéssel kell ellátni.
 4. Az övezet lakótelkein csak személygépkocsi-tároló építhető. A szgk-tárolók elhelyezhetők épület alatt, de utcafrontra nem nyithatók.
 5. Az épületek földszintjén lehetőleg biztosítani kell üzlet, műhely-helyiség kialakítását.
 6. Az övezetet beépíteni csak részletes rendezési terv alapján szabad. RRT alapján az övezetben csoportházas beépítés is kialakítható.

 

 1. L-III. övezet (OÉSZ 22.§.)

Az övezetben lakótelkes, legfeljebb 7,5 m homlokzatmagasságú, legfeljebb 4 lakásos épületek helyezhetők el. Az övezetben –az előbbieken túlmenően- a következő előírásokat kell betartani:

 

 1. Lakóépületek csak magastetővel készülhetnek. A tető hajlásszöge 42-45o. Szabadonálló beépítésnél meredekebb is lehet, de alacsony hajlású tető nem építhető. A fő tetőgerinc iránya, oldalhatáron álló beépítés esetén párhuzamos az oldalhatárral. (Merőleges a telek határvonala, ill. ettől kismértékben eltérhet.)
 2. Az utcai kerítés alacsony lábazattal (max. 40 cm) készített, áttört, függőleges lamella, vagy pálcarács. Drótháló kerítés esetében élő sövény ültethető a telek belső oldalán.
 3. Az övezetet legalább részleges közművesítéssel kell ellátni. Közműpótlóként zárt szennyvízgyűjtő-tartály létesítendő.
 4. Az övezet telkein az OÉSZ-ben meghatározott melléképületek és építmények helyezhetők el.
 5. Zártsorú, hézagos-zártsorú beépítésnél a homlokzatmagasság és lakásszám kivételével az L-II. övezetre vonatkozó előírások érvényesek.

 

 1. L-IV. övezet (OÉSZ 23.§.)

Az övezetben lakótelkes, legfeljebb 6,0 m homlokzatmagasságú, és legfeljebb kétlakásos lakóépületek helyezhetők el.

 

 1. Az övezetben –az előbbieken túlmenően. az L-III. övezetre vonatkozó előírások érvényesek.
 2. Az övezet telkein az OÉSZ-ben meghatározott melléképületek és építmények helyezhetők el.

 

 1. Monorierdőn a lakóövezetben üdülőépület is elhelyezhető Ü-VII. övezetre vonatkozó előírások szerint.

 

Az üdülőterületek

9.§.

 

 1. Üdülőterületek övezeteit az általános szabályozási terv tünteti fel.

 

 1. Monorierdőn az üdülőövezetben lakóépületek is elhelyezhetők az L-III. övezet előírásai szerint.

 

 1. Ü-VII. építési övezet

Az övezet telkes, legfeljebb 6,0 m utcai homlokzatmagasságú üdülőépületek, továbbá üdülőtábor és kemping elhelyezésére szolgál. Az övezetben –az előbbieken túlmenően- a következő előírásokat kell betartani:

 

 1. Az övezetben üdülőépületek elhelyezésére csak egyedi telek alakítható ki.
 2. Az övezetet teljes közművesítéssel kell ellátni. A keletkező szennyvíz elhelyezésére a közcsatorna megépítéséig, zárt szennyvízgyűjtő-tartályt kell létesíteni.
 3. Az épületet a telken belül úgy kell elhelyezni –a meglévő erdősült területen- hogy értékes növényzetet –elsősorban a fákat- a lehető legkevesebb kár érje.
 4. Az utcai telekhatáron dróthálós kerítés készítendő és vele együtt élő sövény ültetendő.

 

Az intézményterületek, közösségi létesítmények

10.§.

 

 1. Az intézményterületet és egyes közösségi létesítmények telkét az általános szabályozási terv tünteti fel.

 

 1. A városközpont részletes rendezési tervét az ÁRT elfogadása után felül kell vizsgálni, és a szükséges módosításokat végre kell hajtani.

 

 1. A legközelebbi jövőben várhatóan megvalósul az alapfokú létesítmények közül:
 • Jászai Mari téri 12 tt általános iskola.

 

 1. A terv távlatában várhatóan megvalósuló:

 

 1. középfokú létesítmények:
 • szakmunkásképző iskola 16 tt
 • kórház
 • vásárcsarnok, piacrekonstrukció
 • sport- és szabadidő központ
 • 1000 férőhelyes strand (Monor és Monorierdő)
 1. alapfokú létesítmények:
 • 12 tt általános iskola
 • 80 fh bölcsőde és 100 fh óvoda.

 

11.§.

 

 1. A meglévő közösségi létesítményekre vonatkozó elhatározásokat a szabályozási tervvel összhangban az “intézmény-kimutatás” tartalmazza.

 

 1. A jelenlegi temetőkben a temetést be kell fejezni és a terv távlatán túl, kegyeleti parkká kell alakítani. A szabályozási terven szereplő új temetőket (Monor központi belterület és Monorierdő) kell megnyitni.

 

Az iparterületek, üzemek, létesítmények

12.§.

 

 1. Az iparterületeket, valamint azokat az üzemi létesítményeket, amelyek nem iparterületen helyezkednek el, és jellegük következtében helyben maradhatnak, vagy fejleszthetők, az általános szabályozási terv ábrázolja.

 

 1. Az iparterület körül:
 • a Gombai út melletti területen, a meglévőkőn kívül más jelentős létesítmény nem helyezhető el,
 • a déli iparterületen, (4 számú főút – Vasadi út) további jelentős ipari létesítmény nem helyezhető el,
 • a nyugati (4 számú főút melletti iparterületen) közművesített kisüzemek fogadására alkalmas területet kell kijelölni.

 

 1. Részletes iparterület rendezési tervet kell készíteni a nyugati iparterületre.

 

13.§.

 

 1. A környezetükre szennyező ipari és mezőgazdasági üzemek szennyezésének mértéke tovább nem növelhető, A szennyezést fokozatosan meg kell szüntetni.

 

 1. A terhelhetőségi szintnél nagyobb mértékben környezetszennyező üzemek bővítéséhez építési hatósági engedély csak abban az esetben adható, ha a fejlesztés kifejezetten a környezetszennyező hatás megszüntetésére irányul.

 

 1. Iparterületen az üzemi létesítményeket úgy kell elhelyezni, hogy azok a védelmet igénylő létesítmények felé, az üzemek együttes káros hatását ne növeljék a terhelhetőségi szinten túl.

 

 1. Azoknál az üzemi létesítményeknél, amelyek környezetében az általános szabályozási terv véderdő létesítését írja elő, a véderdőt annak kell kialakítani, aki a környezet szennyezését okozza.

 

 1. Azoknál az üzemi létesítményeknél, amelyek környezeti kárt okoznak, ugyanakkor a véderdő hely hiányában nem alakítható ki, a védőfásításról saját telken belül kell gondoskodni.

 

14.§.

 

 1. Mintegy 15 éves távlatban a következő üzemek áttelepítésével kell számolni:
 • raktárbázisok a Péteri út mellett, nyugati iparterület,
 • Monori Állami Gazdaság takarmánykeverője, nyugati iparterület,
 • Tüzelőanyag-telep,
 • Gázcsere-telep,
 • Sütőüzem,
 • Út- és Hídépítő Vállalat.

 

 1. Az áttelepítendő üzemek környezetvédelmi célú beruházására az építési engedély minden esetben kiadható. A korszerűsítésre, technológia váltásra irányuló építés a szakhatóság véleménye és az építési hatóság egyedi elbírálása alapján, az (1) bekezdésben felsorolt üzemek esetében ideiglenes jelleggel engedélyezhető.

 

15.§.

 

15 éves távlaton túl bővíteni szükséges a nyugati iparterületet (4 sz. főút mellett) mintegy 22,5 ha területtel. A bővítés pontos elhelyezkedését, az itt elhelyezhető üzemi létesítményeket az iparterület részletes rendezési tervében kell meghatározni. A terület-előkészítést csak a terv elkészülte után lehet megkezdeni.

 

Közlekedési területek és létesítmények

16.§.

 

 1. A közlekedési területeket és létesítményeket, azok szabályozási szélességeit és védőtávolságait az általános szabályozási terv ábrázolja.

 

 1. Az utak szabályozási szélességgel meghatározott területsávjai mentén létesítmény elhelyezni, csak a területsáv megtartásával szabad.

 

 1. A (2) bekezdés szerinti területsávba eső meglévő épületeken végezhető mindennemű építési tevékenység, csak a területsáv kialakulásának várható idejét, az épületnek a területsávban elfoglalt helyét, az épület sajátosságait (eszmei és gazdasági értékét) mérlegelve, az illetékes közlekedési szakhatóság állásfoglalásának figyelembevételével engedélyezhető.

 

17.§.

 

 1. A közúthálózat legközelebbi jövőben megvalósuló területbiztosítást igénylő elemei a következők:

 

 1. forgalmi utak
 • Péteri 3111 sz. út bevezető szakaszának korrekciója 30 m szab. szélesség,
 1. gyűjtőutak
 • Liliom utca folytatása a József Attila utcától a keleti elkerülő út nyomvonaláig, jelenlegi, ill. 22 m szab. szélesség,
 • keleti elkerülő út kiépítése a Liliom utcától a Kifut utcáig, 30 m szabványszélesség.
 1. különszintű kereszteződések
 • megépítendő az Ady E. úti felüljáró a vasúti pályatest felett.
 1. gyalogutak

Önálló gyalogutat kell létesíteni a Puskin u. folytatásaként a közpark mellett a Bródy S. utcától a Kistói útig, 16 m szabad szélesség.

 

18.§.

 

 1. A terv távlatában megvalósuló közlekedési létesítmények területbiztosítást igénylő elemei a következők:

 

 1. forgalmi utak
 • nyugati elkerülő út kiépítése az Ipar utcától a Kossuth Lajos utcáig. (4 számú főút – 3111 sz. Ök. út összekötő szakasza) Önkormányzati kezelésű és kiépítésű út.
 • keleti elkerülő út kiépítése a 4 sz. főúttól a József Attila utcáig. (4 sz. főút – 3112 sz. Ök. összekötő szakasza) KHÉM út.
 1. gyűjtőutak
 • vasúti pályatest melletti K-Ny-i irányú összekötő út a keleti elkerülő úttól a nyugati elkerülő útig. (Czuczor u.) A vasúti pályatest korrekciójával és a MÁV pályaudvar korszerűsítésével összehangoltan. 22 m szab. szélesség.
 • Bajcsy Zs. u., a Liliom utcától a szemét lerakóhelyig, jelenlegi, ill. 22 m szab szélesség.
 • József Attila u. és Bajcsy Zs. u. közötti átkötés a szemétlerakóhoz.
 • Rosenberg házaspár utca – Veres Pálné utca- Halas utca (Ady E: út keleti elkerülő út összekötő szakasz). Jelenlegi szab. szélesség.
 • Iparterületi gyűjtőutak 22 m szab. szélesség. (Vonatkozó RRT szerint)
 1. Forgalmi csomópontok és kereszteződések
 • Kiépítendők a forgalmi utak csomópontja a terület-felhasználáson feltüntetett helyeken. Kialakításukra a szabályozási terven feltüntetett közlekedési terület használható fel.
 • Különszintű közúti-vasúti kereszteződések (aluljárók) építendők a nyugati és keleti elkerülő utak és a vasúti pálya találkozásánál, a vasúti nyomvonal korrekciójával összehangoltan.
 1. Parkolók

A közösségi létesítmények számára a normatívákban előírt parkolóhelyet kell biztosítani. Telkes beépítésnél a szgk. tárolását a telken belül kell megoldani. Tömbtelkes beépítésnél épület, vagy terepszint alatti tárolást kell biztosítani. Önálló gépkocsitárolók csak összhangban, építészetileg megtervezve létesíthetők.

 1. A szabályozási terven feltüntetett helyen, üzemanyagtöltő-állomást kell létesíteni a 3111 sz. Ök. út bevezető szakasza mellett.

 

 1. A vasúti közlekedésnek a terv távlatában megvalósuló területbiztosítást igénylő elemei az alábbiak:
 1. A MÁV szerint a vasútállomás korrekciója területnövekedéssel jár, amelyet a szabályozási terv tüntet fel.
 2. A tervezett nyomvonal-korrekciók területigényét a szabályozási terv tünteti fel.
 3. Közúti felüljáró építendő az Ady E. út és a vasúti pálya kereszteződésében. (I. ütem)
 4. A vasúti nyomvonal korrekcióval egyidőben megvalósítandók a keleti és nyugati elkerülő utak közúti aluljárói. (II. ütem)
 5. A pályaudvar korszerűsítésével egyidőben a peronokat is összekötő gyalogos aluljáró létesítendő. A nyomvonal korrekció végrehajtásakor gyalogos aluljáró építendő a H. Kovács J. utca vonalában.

 

Közművek

19.§.

 

 1. A közművek területigényes létesítményeit, továbbá a rendeltetésszerű működésük miatt szükséges védőterületeket a szabályozási terv tünteti fel.

 

 1. Az ivóvízbázis védőterületén csak a rendeltetésszerű üzemelés érdekében végzett építési tevékenység folytatható. Az egyéb építési tevékenység engedélyezését, valamint a művelési ág meghatározását az illetékes szakhatósággal egyeztetni kell.

 

 1. Az ivóvízbázis geológiai védőidomát meg kell határozni.

 

 1. A szennyvíz-tisztítómű környezetében – a tervezett bővítést figyelembe véve- a szabályozási terven ábrázolt védőtávolságokat kell telepíteni.

 

Zöldterületek, zöldfelületek

20.§.

 

 1. A zöldterületek körébe tartozó zöldfelületeket, kerteket, közparkokat, véderdőket, az általános szabályozási terv határolja le és tünteti fel.

 

 1. A tömbtelkes kialakítású új lakóterületek kertjeinek helyét, méretét és kialakítását a vonatkozó országos érvényű előírások alapján részletes rendezési tervben kell meghatározni.

 

 1. A közhasználatra szánt, létesítendő véderdők területeit erdészeti eszközökkel, mintegy 60%-os borítottsággal kell beültetni. E területeken csak a rendeltetésszerű használatot elősegítő létesítmények helyezhetők el.

 

 1. A közhasználatra nem szánt, létesítendő véderők 100%-os borítottságú erdőterületek legyenek. Azokon a területeken, ahol a környezetvédelmi okokból szükséges, a véderdőt be kell keríteni.

 

 1. Közjóléti erdőt (parkerdőt) kell kialakítani Monorierdőn a belterületi határhoz csatlakozóan az alábbi helyrajzi területeken: (0221, 0219, 0217, 0203, 0202/2, 0212, 0213/1, 0215/5, 0215/6.)

 

 1. Közjóléti erdőt (parkerdőt) kell kialakítani Monoron a 4-es számú főút mellett az alábbi helyrajzi számú területeken: (0311, 0313/1, 0313/9, 0313/10, 0313/3-tól, 0313/8-ig.)

 

21.§.

 

 1. A meglévő és az újonnan létesítendő zöldterületek és felületek folyamatos fenntartásáról, esetenkénti felújításáról gondoskodni kell.

 

 1. Az általános szabályozási tervben jelölt, jelenleg más rendeltetésű területeken az eredeti rendeltetés megszüntetése után – a (3) bekezdésben foglaltakra is tekintettel- az előfásítást el kell végezni.

 

 1. Azokon a területrészeken, amelyek jelenleg nem zöldfelületi rendeltetésűek ugyan, de az általános szabályozási terv –a végleges, nem zöldfelületi rendeltetésig, területbiztosításként- zöldfelületi használatukat írja elő, az előfásítást a végeleges rendeltetés figyelembevételével kell elvégezni. Ilyen területek a következők:
 • kórház kijelölt területe,
 • vásártér kijelölt területe,
 • nagytelkes gyermekintézmények területe.

 

A műemlékek, a településszerkezet és a településkép védelme

22.§.

 

 1. Előzetes műemléki, városképi vizsgálat alapján, helyi védelemben kell részesíteni a Strázsa-hegyi pincéket. A védelem indoka a terület településképi és helytörténeti jelentősége.

 

 1. Az előzetes vizsgálatok után kijelölt területi egységekben:

 

 1. az értéket képviselő meglévő épületek, épületcsoportok megtartását szorgalmazni kell. A bontások során létrejövő építési telkek építési vonalának a történeti nyomvonalat kell követnie;
 2. csak a meglévő beépítéshez alkalmazkodó, a történelmileg kialakult beépítést tükröző magastetős építkezés engedélyezhető;
 3. építési, hatósági engedélyezés során az építési hatóság elrendelheti:
 • az épület építéstörténeti kutatását,
 • az épületen található művészeti értékű részletek szakértővel való felújítását;
 1. az építéshatóság –a terület jellege miatt- a bejelentés alapján végezhető építési munkákat, építési engedélyhez, a bejelentés nélkül végzett munkát pedig bejelentéshez kötheti, a szükséges vizsgálatok után.

 

A környezet védelmére vonatkozó előírások

23.§.

 

 1. A települési hulladékot csak szervezett szemétgyűjtéssel, a lerakóhelyen szabad elhelyezni. Az illegális hulladék-lerakóhelyeket fel kell számolni.

 

 1. A monorierdői homokbányában, a továbbiakban csak építési törmelék lerakását szabad engedélyezni. Szigorúan tiltani és ellenőrizni kell a szerves kommunális hulladék és veszélyes hulladék takarását.

 

 1. Meg kell kezdeni a jelenlegi hulladék-lerakótelep legalább egy részén a végleges terepszint kialakítását, és a lerakott hulladék anyag takarását.

 

 1. Részletes környezetvédelmi tervet kell készíteni a volt agyagbányák, a működő és a tervezett hulladék-lerakó telepek környezetére beépítve a korábbi rekultivációs terv javaslatait.

 

 1. Zárt védőfallal kell körülvenni a MÉH hulladék-feldolgozó telephelyét. Ez a hulladék szétszóródásának megakadályozásán túlmenően településképi szempontból is kívánatos.

 

24.§.

 

 1. A rendezési terv tervalapjain történt lehatárolásnak megfelelően kell kijelölni a környezetet terhelő létesítmények védőtávolságait. Azokon belül érvényesíteni kell a rendeletben előírt korábban felsorolt építési és terület-felhasználási korlátozásokat.

 

 1. Kettős véderdősávokat kell telepíteni a szennyvíz-tisztító telep és a tervezett hulladék-lerakó telep körül. Ez előfeltétele annak, hogy az OÉSZ-ben előírt 1.000 m helyett 500 méter védőtávolságot lehessen kijelölni.

 

 1. A jelenlegi hulladék-lerakó telepnél, annak felhagyása és rekultiválása után is fenn kell tartani 100 méteres védőtávolságot, amin belül nem szabad elhelyezni lakó- és üdülőépületeket, oktatási, nevelési és egészségügyi intézményeket.

 

 1. A 4 számú főútvonaltól délre lévő erdőket végig az egész tervezési területen környezetvédelmi erdőként kell fenntartani. Erdészeti gondozásukkal és szükség szerinti felújításukkal kell gondoskodni arról, hogy azok mind a települési klíma javításában, mind a vízbázisnak hatékony védelmében kellő szerepet kapjanak.

 

 1. A vízbázis területén, az illetékes vízügyi szervekkel egyeztetve differenciált építési és területhasználati korlátozásokat kell alkalmazni. Semmiképpen nem szabad azon környezetszennyező létesítményt elhelyezni, vagy koncentrált környezet-szennyezést okozó tevékenységet folytatni. A víznyerő helyek védőterületeire vonatkozóan a 11/1961. sz. EüM-OVH együttes utasítás előírásai érvényesek. Új ipari létesítmény a déli iparterületen az ivóvízbázis védelme érdekében nem létesíthető.

 

 1. A Minőség Vegyipari Kisszövetkezet körül kijelölt védőtávolságon belül folyamatosan ellenőrizni kell a szennyezés terjedését (megfigyelő kutak), s annak veszélyessége alapján kell dönteni a szükséges biztonsági intézkedésekről.

 

A természetvédelmi területekre vonatkozó előírások

25.§.

 

Helyi védelemben kell részesíteni a “Forrás” környékét. A területet kizárólagosan ismeretterjesztő célú rekreáció céljára szabad használni (iskolai bemutatóhely, tanösvény, turistaút, pihenőhelyek), a természetes növénytakaró maradványainak megóvása, folyamatos gondozása és ellenőrzése mellett. (a65b, d, 066a, 10365 helyrajzi számú területen.)

 

III. fejezet

Zárórendelkezések

26.§.

 

 1. Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban levő ügyek elbírálásánál is alkalmazni kell.

 

 1. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Monor Városi Jogú Nagyközségi Közös Tanács 1/1985. sz. rendeletét módosító 5/1986. sz., 3/1987. sz. és 3/1988. sz. tanácsi rendeletek hatályukat vesztik.

 

Monor, 1989. március

 

Dr. Illanicz György sk.       Kovács Benő sk.

A kihirdetés napja: 1989. július 31. augusztus 14-ig.

(A tanácsrendelet tervezetét összeállította: a BME Városépítési TSZ.) (Gajdos István)

 1. számú melléklet

 

Monor város általános terv városrendezési előírásairól szóló önkormányzati rendelethez

 

 1. Monor város Általános Rendezési Terve értelmében a Monor Katona J. utcai óvoda 3415 hrsz-ú 1,2 ha területű ingatlana teljes egészében intézményi terület. Ezen ingatlan terület-felhasználási besorolása az alábbiak szerint változik:
 1. Az Irányi utcával határos oldalon: intézményterületekből 1 telekmélységben közpark alakítandó ki.
 2. A H. Kovács J. utcai oldalon: 1 telek mélységben L-III. építési övezeti besorolással lakóterület alakítandó ki.
 3. A Monor 2419 hrsz-ú ingatlan az építési tilalom alól mentesül, terület-felhasználási kategóriája II-0-K.

 

 1. Monorierdőn a Harmat utca, Vércse utca, Fácán utca által határolt terület terület-felhasználási kategóriája, közparkból Ü-VII terület-felhasználási kategóriára változik. (Érintett ingatlanok: 245, 246, 263, 264, 265, 266 hrsz).

 

 1. Monorierdőn a Pacsirta utca, Harmat utca által határolt terület 3 ingatlant érintve, kereskedelmi és szolgáltató funkciók részére került kijelölésre.

 

 1. A Szabadság utca, Pacsirta utca csomópontjában található 656 hrsz-ú ingatlan terület-felhasználási kategóriája kereskedelmi funkció biztosításáról Ü-VII övezeti besorolásra változik.

 

 1. Monorierdőn a Nyárfa utca, Szabadság utca csomópontjánál található 646 hrsz-ú ingatlan terület-felhasználási kategóriája vendéglátóegység funkcióból kereskedelmi funkció korlátozásra módosul.

 

 1. Monorierdőn a Pacsirta, a Gólya és a Farkas utcák által határolt terület terület-felhasználási kategóriája közparkból Ü-VII terület-felhasználási kategóriára változik. (Érintett ingatlanok: 670, 671, 672 hrsz.)

 

 1. Monorierdőn a Pacsirta, a Harmat a Gólya utcák által határolt terület terület-felhasználási kategóriája közparkból Ü-VII terület-felhasználási kategóriára változik. (Érintett ingatlanok: 685, 686, 687 hrsz).

 

 1. Monorierdőn a Farkas utca, Gólya utca, Fecske utca által határolt terület terület-felhasználási kategóriája közparkból Ü-VII terület-felhasználási kategóriára változik. (Érintett ingatlanok: 698, 722 hrsz).

 

 1. Monorierdőn a Csalogány utca, Harmat utca, Fecske utca és Farkas utca által határolt terület, terület-felhasználási kategóriája közparkból Ü-VII terület-felhasználási kategóriára változik. (Érintett ingatlanok: 724, 725, 726, 728, 729, 731 hrsz).

 

 1. Monorierdőn a Harmat utca, Csillag utca kereszteződésénél található terület, terület-felhasználási kategóriája közparkból Ü-VII terület-felhasználási kategóriára változik. (Érintett ingatlanok: 766, 767 hrsz).

 

 1. Monorierdőn a Csalogány utca és a 805 hrsz-ú út kereszteződésénél lévő terület, terület-felhasználási kategóriája közparkból Ü-VII terület-felhasználási kategóriára változik. (Érintett ingatlanok: 801, 802, 803, 804 hrsz).

 

 1. Monorierdőn a Róka utca, Medve utca, Csalogány utca által határolt terület terület-felhasználási kategóriája közparkból Ü-VII terület-felhasználási kategóriára változik. (Érintett ingatlanok: 806-tól 822-ig 17 db ingatlan.)

 

 1. Monorierdőn a Csillag utca, Szabadság utca kereszteződésénél található ingatlan kereskedelmi funkció részére kerül kijelölésre. Az ingatlan terület-felhasználási kategóriája L-III övezeti besorolásra változik. (Érintett ingatlan: 1118 hrsz).

 

 1. Monorierdőn a Csillag utca. Róka utca csomópontjánál található terület terület-felhasználási kategóriája közparkról Ü-VII terület-felhasználási kategóriára változik. (Érintett ingatlanok: 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204 hrsz).

 

 1. Monorierdőn a Farkas utca, Csillag utca, Harmat utca által határolt tömb terület-felhasználási kategóriája közparkról Ü-VII övezeti besorolásra változik. (Érintett ingatlanok: 1255-1230 hrsz-ig 6 db ingatlan).

 

 1. Monorierdőn a Harmat utcában található 1245, 1246 hrsz-ú ingatlanok terület-felhasználási kategóriája közparkról Ü-VII terület-felhasználási kategóriára változik.

 

 1. Monorierdőn a Nefelejcs utca, Róka utca és a Futó utca által határolt és Szabadidős központ, valamint Művelődési Ház elhelyezésére szolgáló ingatlanok terület-felhasználási kategóriája L-III lakóövezetre módosul. (Érintett ingatlanok: 1261, 1262, 1263, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290 hrsz).

 

 1. Monorierdőn a strand fejlesztése céljából építési tilalommal terhelt 1533, 1537, 1538 hrsz-ú ingatlanok az építési korlátozás alól mentesülnek, terület-felhasználási kategóriájuk L-III övezetre változik.

 

 1. Monorierdőn a Vadász utca, Kökény utca által határolt terület terület-felhasználási kategóriája közparkról Ü-VII terület-felhasználási kategóriára változik. (Érintett ingatlanok: 1796, 1800-1804 hrsz-ig 6 db ingatlan).

 

 1. Monorierdőn a Vadász utca, Tél utca, Bodza utca által határolt terület terület-felhasználási kategóriája közparkról Ü-VII besorolásra változik. (Érintett ingatlanok: 1812-1817 hrsz, 1822-1825 hrsz-ig, 10 db ingatlan).

 

 1. Monorierdőn a Bokor utcában található 1907, 1908 hrsz-ú ingatlanok terület-felhasználási kategóriája közparkról Ü-VII terület-felhasználási kategóriára változik.

 

 1. Monorierdőn a Tavasz utca, Bokor utca, Hűvös utca által határolt terület terület-felhasználási kategóriája közparkról Ü-VII terület-felhasználási kategóriára változik. (Érintett ingatlanok: 1890, 1891, 1892, 1295, 1896, 1897 hrsz).

 

 1. Monorierdőn a Szabadság út, Bényei út csomópontjában található ingatlan terület-felhasználási kategóriája közparkról Ü-VII terület-felhasználási kategóriára változik. (Érintett ingatlanok: 2105, 2106 hrsz).

 

 1. Monorierdőn a 2279 hrsz-ú ingatlanról az építési korlátozás törlésre kerül. A terület övezeti besorolása L-III lakóövezet.