helyi közművelődési feladatokról

2016. április 6., szerda, 14:45

[1]  Monor Városi Önkormányzata

33/2002. (XII. 27.), 32/2003. (XII. 30.), 37/2004. (XII. 29.), 22/2005. (XII. 22.), 28/2006. (XII. 30.), 17/2007. (VII. 31.), 2/2012. (I. 25.), 18/2012. (IV. 20.), 30/2012. (VII. 19.), 1/2013. (I. 29.) 15/2015. (X. 5.) számú rendeletével módosított,

 

28/2000. (XII. 22.)[2] [3]önkormányzati rendelete

[4]helyi közművelődési feladatokról

 

[5], [6], [7] Monor Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §. (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.§

 

Jelen önkormányzati rendelet hatálya kiterjed Monor város területén működő azon intézményekre, szervezetekre, társulásokra (vállalkozásokra), magánszemélyekre, amelyek (akik) a jelen rendeletben szabályozott feladatokat közvetlenül, vagy közvetve ellátják.

 

2.§

 

A rendelet fő célja, hogy a törvényekben előírt alapelveket, általános célkitűzéseket a város konkrét viszonyaira adaptálja. Továbbá meghatározza a közművelődési feladatokat és intézkedéseket, a helyi irányítás főbb szabályait, a feladatok ellátásának szervezeti kereteit, az együttműködés lehetséges formáit.

 

3.§

 

Monor Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) kinyilvánítja, hogy:

-   a közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenység(ek) támogatását közcélúnak tekinti,

-   a közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tartja, amely a polgárok életminőségét javíthatja.

 

4.§

 

Az Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti:

a.)   az intézményi feltételek biztosítását,

b.)   az ezzel összefüggő szakmai tevékenység (szolgáltatás tekintetében, eltérő intézmények) jó szintű működtetését és együttműködésüket,

c.)    lehetőségein belül a közművelődési feladatok ellátásához szükséges intézményi/intézményi-háttér állandó fejlesztését.

 

5.§

 

Az Önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelem-bevételével –a törvénynek és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján- az alábbiakban határozza meg az ellátandó feladatait:

a.)   a helyi közművelődési tevékenység tovább-fejlesztése érdekében segíti, ösztönzi az iskola-rendszeren kívüli öntevékeny, önképző tanfolyamok indítását,

b.)   az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi, más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését a megértés, a befogadás elősegítését, az ünnepek kultúrájának gondozását,

c.)    az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatását,

d.)   a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítését,

e.)   a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a minél jobb feltételek biztosítását,

f.)    egyéb művelődést segítő lehetőségek felkutatását, biztosítását.

 

6.§

 

Az Önkormányzat az előzőekben taglalt (kötelező) feladatain túl is tevékeny szerepet vállal Monor történelmi, szellemi, művészeti értékeinek hagyományainak megismertetésében, folyamatos kutatásában, megőrzésében, ápolásában. Feladatának tekinti a speciális helyzetű népességcsoportok (gyermek-és ifjúsági, időskorúak korosztálya, etnikai kisebbségben élők) közművelődésének, mentális kultúrájának fejlesztését.

 

7.§ [8]

 

A helyi közoktatás, a helyi média, a helyi hagyományápolás és kultúra, stb. kérdéskörében a nemzetiségi lakosságot e minőségében érintő települési önkormányzati rendeleteket csak az e lakosságot képviselő Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyetértésével alkotja meg. [9]

 

[10]8.§

 

Az Önkormányzat a kötelező könyvtári és közművelődési feladatainak helyi szervezeti ellátási rendszerét az alábbiak szerint építi fel:

a.) [11] nyilvános települési könyvtár: a Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás, mint önálló önkormányzati költségvetési intézmény.

 

b.) közösségi színtér illetve közművelődési intézmény biztosítása: közművelődési megállapodás keretében a Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft fenntartásában és működtetésében.

 

[12]9.§

 

[13]10.§

 

(1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatai ellátásában a saját testületei, azok szervei, az intézményei illetve a szerződéses szolgáltatói mellett együttműködnek a Városban működő civilszervezetekkel, egyházakkal, a közművelődési, kulturális célú tevékenységeket is végző vállalkozásokkal.

 

(2) Az Önkormányzat – a lehetőségei függvényében – külön program-finanszírozást biztosít a nemzeti, helyi ünnepségek, jeles évfordulók méltó megrendezéséhez, a hosszabb ideje hagyományos rendezvények (pl: Monori Májusi Napok, Orbán-nap, Borrendi-borturizmus, szüreti felvonulás, állandó és ideiglenes képzőművészeti kiállítások, tárlatok, külföldi művészegyüttesek fellépése, stb.) színvonalas megrendezéséhez.

 

(3) Az Önkormányzat a település kulturális életét gazdagító közművelődési tevékenység fellendítésére külön megállapodásokat köthet.

 

11.§

 

(1) [14], [15], [16], [17], [18] Az Önkormányzat e rendeletében megfogalmazott kötelező feladatait éves költségvetéséből (intézmények költségvetéséből) finanszírozza, megtervezi a teljes működés költségeit, ennek keretében rendeletben határozza meg, és évente felülvizsgálja a Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás beiratkozási díjait, a késedelmi díjakat, és meghatározza az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában az egyéb szolgáltatások díjait.

[19]

 

(2)[20]

 

(3)[21]

 

[22]12.§

 

Az Önkormányzat által 2000. november 2-ától létrehozott állandó Helytörténeti Kiállítás, továbbá a városi televízió, a Strázsa önkormányzati újság, plakátok, hirdetőtáblák, műsorfüzetek, stb. (írott és elektronikus médiák) útján kiemelt figyelmet fordít az állampolgárok mind szélesebb körű tájékoztatására. Ezen belül különösen: a közművelődési tervek, lehetőségek és programok megismertetésére, az érdeklődők számának növelésére, és a támogatók aktivizálására.

 

13.§[23]

 

14.§

 

Az Önkormányzat ciklusonként, szakbizottságai nagyobb gyakorisággal, önálló napirend keretében értékelik jelen önkormányzati rendeletben felsorolt feladatok végrehajtását.

 

15.§

 

Jelen önkormányzati rendelet 2001. január 1-jén lép hatályba. Kihirdetéséről –a helyben szokásos módon- az Önkormányzat jegyzője gondoskodik.

 

Monor, 2000. december 14.

 

     Pogácsás Tibor sk.         Sándorné Urbán Hajnalka sk.

          polgármester                                 jegyző

 

 

[24]  1. melléklet a 28/2000. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

A Városi Könyvtár beiratkozási díjai és késedelmi díjai

  1. Általános beiratkozási díj: 1.000 Ft/év,
  2.  Nyugdíjasok (70 év alatt) és diákok (16 év felett) kedvezményes beiratkozási díja: 600 Ft/év,
  3.  Nyugdíjasok (70 év felett ) és diákok (16 év alatt), valamint pedagógus igazolvánnyal rendelkezők, közművelődési és közgyűjteményi dolgozók kedvezményes beiratkozási díja: 0 Ft,
  4.  Zenetár éves beiratkozási díja: 1000 Ft,
  5. Zenetár negyedéves beiratkozási díja: 300 Ft,
  6. Késedelmi díjak (könyv, folyóirat és lemez esetében is): 1. felszólítás után: 400 Ft, 2. felszólítás után: 700 Ft, 3. felszólítás után: 1000 Ft.

 

E szolgáltatások az általános forgalmi adó alól mentesek

 

 

[1] Módosította a 18/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 1.§. (1) bekezdés. Hatályos: 2012. április 21.

[2] A szövegrészt hatályon kívül helyezte a 18/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 5.§. (2) bekezdés. Hatályos: 2012. április 21.

[3] Módosította a 18/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 1.§. (2) bekezdés. Hatályos: 2012. április 21.

[4] Módosította a 18/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 1.§. (3) bekezdés. Hatályos: 2012. április 21.

[5] Módosította a 17/2007. (VII. 31.) sz. rendelet 1.§. Hatályos: 2007. augusztus 1-től.

[6] Módosította a 18/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 2.§. Hatályos: 2012. április 21.

[7] Módosította az 1/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2013. január 29.

[8] Módosította a 30/2012. (VII. 19.) önkormányzati rendelet 6.§ (3) bekezdése. Hatályos 2012. július 19.

[9] A szövegrészt hatályon kívül helyezte a 18/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 5.§. (2) bekezdés. Hatályos: 2012. április 21.

[10]Módosította a 17/2007. (VII. 31.) sz. rendelet 2.§. Hatályos: 2007. augusztus 1.

[11] Módosította a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2015. októbert 6-tól.

[12]Hatályon kívül helyezte a 17/2007. (VII. 31.) sz. rendelet 3.§. Hatályos: 2007. augusztus 1.

[13]Módosította a 17/2007. (VII. 31.) számú rendelet 4.§. Hatályos: 2007. augusztus 1.

[14] Megállapította a 37/2004. (XII. 29.) sz. rendelet. Hatályos: 2005. január 1-től.

[15] Megállapította a 22/2005. (XII. 22.) sz. rendelet. Hatályos: 2006. január 1-től.

[16] Módosította a 2/2012. (I. 25.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2012. február 1-jétől.

[17] Módosította a 18/2012. (IV. 20.) számú önkormányzati rendelet 3.§. Hatályos: 2012. április 21.

[18] Módosította a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2015. október 6-tól.

[19] Hatályon kívül helyezte a 28/2006. (XII. 30.) sz. rendelet 1.§. Hatályos: 2007. január 1.

[20] Hatályon kívül helyezte a 17/2007. (VII. 31.) számú rendelet 5.§. Hatályos: 2007. augusztus 1.

[21] Hatályon kívül helyezte a 17/2007. (VII. 31.) számú rendelet 5.§. Hatályos: 2007. augusztus 1.

[22] Módosította a 17/2007. (VII. 31.) számú rendelet 6.§. Hatályos: 2007. augusztus 1.

[23] Hatályon kívül helyezte a 17/2007. (VII. 31.) számú rendelet 7.§. Hatályos: 2007. augusztus 1.

[24] Módosította a 18/2012. (IV. 20.) számú önkormányzati rendelet 4.§. Hatályos: 2012. április 21.