Monor város közigazgatási területén a közterület-használat rendjéről

2016. április 6., szerda, 14:48

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

35/2004. (XII. 29.), 15/2005. (IX. 30.), 24/2006. (IX. 30.), 22/2009. (VII. 15.), 19/2010. (IX. 01.), 30/2010. (XI. 17.), 34/2011. (XII. 21.), 25/2012. (V. 23.), 26/2012. (V. 23.), 29/2012. (VII. 19.), 51/2012. (XII. 19.), 1/2013. (I. 29.), 17/2015. (X. 22.), 23/2016. (IX. 19.), 5/2018. (II. 26.) számú rendeletével módosított, egységes szerkezetbe foglalt

 

28/2004. (XI. 29.) számú rendelete

Monor város közigazgatási területén a közterület-használat rendjéről

 

1, 2 Monor Város Önkormányzata a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésébe, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján Monor város közigazgatási területén a közterület-használat rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

 

A rendelet hatálya

1.§

 

E rendelet hatálya

a.) 3 Monor város közigazgatási területén belül az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott bel- és külterületi földrészletekre, továbbá,

b.) 4 a bel- és külterületi földrészletek és építmények (pl. épületárkádok alatti járda, vagy felüljáró, önkormányzati intézmények) közhasználatra átadott részére – továbbiakban együtt közterület – egyaránt kiterjed.

 

A közterület-használati engedély

2.§

 

(1) Az önkormányzat tulajdonában álló közterületnek a rendeltetésétől eltérő használatához –továbbiakban: közterület-használat- előzetesen engedélyt kell kérni.

 

(2) Kijelölt fizető parkolóhelyen a díjfizetés ellenében kiadott parkolójegy egyszerűsített közterület-használati engedélynek minősül.

 

(3) Nem kell közterület-használati engedély

a.) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatosan a közút (járda) területének elfoglalásához;

b.) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

c.) a közterületen, illetőleg alatt vagy felett elhelyezett elektromos kábelek hibaelhárítása érdekében végzett munkához;

d.) 5

e.) nyomvonalas létesítmények engedélyezési eljárásában a közterületet érintő új nyomvonalszakasz létesítésére,

f.) kijelölt járműparkoló helyek használatára, amennyiben a parkolóhely használata díjfizetéshez kötött.

g.) a fegyveres erők, rendészeti szervek, a mentők, a tűzoltók, továbbá a vízügyi szolgálat létesítményei elhelyezéséhez,

h.) a közműveknek (elektromos, gáz-, víz-, és csatornahálózat) és a köztisztasági tevékenységekkel megbízott szolgáltatóknak a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítmények elhelyezéséhez;

i.) az országos közforgalmú vasutaknak, a közforgalmú közúti-, vízi-, és légi közlekedési szolgáltatóknak a feladatuk ellátását szolgáló létesítményei elhelyezésére;

j.) a szobrok, emlékművek, díszkutak, vízmedencék, szökőkutak, virágtartók, alapzatos zászlórudak és köztárgyak –önkormányzati beruházásban történő- elhelyezéséhez, valamint;

k.) a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek használata után.

l.) 6a Vigadó Kulturális és Civil Központ Np. Kft. által a Város területén szervezett rendezvényekre.

 

(4) Nem terjed ki az (3) bekezdésben meghatározott mentesség a közforgalmú közúti szolgáltatók közterületen elhelyezett állomáshelyein, fedett várakozóhelyein létesített elárusító-, és vendéglátó-ipari helyiségek (fülkék, büfék) által elfoglalt területre.

 

(5) A közterület-használat ideiglenes jelleggel

  1. meghatározott időre, legfeljebb 1 évre, illetőleg

  2. feltétel bekövetkezéséig engedélyezhető.

 

3.§

 

(1) A közterület-használati engedélyezési eljárás önkormányzati hatósági eljárás, amelyet a képviselő-testület hatáskörében eljárva –a Polgármesteri Hivatal együttműködésével- a polgármester folytat le. Az engedély megadásáról vagy elutasításáról a polgármester alakszerű határozattal dönt. A határozat ellen fellebbezést a képviselő-testülethez lehet a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül benyújtani.

 

(2) Az építési (létesítési) engedélyezési eljáráshoz kötött nyomvonalas létesítmények közterületen történő elhelyezéséhez a tulajdonosi nyilatkozatot –a vonatkozó egyéb rendelkezések figyelembe vételével- az önkormányzat képviseletében eljárva, átruházott jogkörben a polgármester adja ki.

 

Szakhatóságok közreműködése

4.§

 

(1) A közút és járda területét érintő közterület-használati engedély megadásához a közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges, figyelemmel a közúti igazgatásról szóló hatályos rendelkezések előírásaira.

 

Az engedély iránti kérelem

5.§

 

(1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.

 

(2) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési, felvonulási terület, építőanyag, törmelék, vagy állványzat elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a kivitelezőnek kell kérnie.

 

(3) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a.) az engedélyt kérő nevét és állandó lakó-, telep-, székhelyének címét;

b.) a közterület-használat helyének, idejének, módjának és mértékének pontos meghatározását;

  1. a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. vállalkozói engedély) ismertetését.

 

(4) Az engedély iránti kérelem mintáját az 1. sz. melléklet tartalmazza.

 

Az engedély megadása

6.§

 

(1) Az engedély megadása során figyelembe kell venni a Szabályozási Terv (SZT), a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) előírásait, a városképi és műemlékvédelmi, a köztisztasági és egyéb önkormányzati rendelkezésekben, továbbá a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában előírt követelményeket.

 

(2) A közterület-használat az 5.§ (2) bekezdésében említett esetben legfeljebb az építési munka végzésének időtartamára engedélyezhető.

 

(3) Nem engedélyezhető közterület-használat alkalmi árusítás, idény jellegű árusítás és mutatványos tevékenység céljára a város következő területein:

a.) Kossuth Lajos utcának az Arany János és Alkotmány utcák közé eső szakaszán;

b.) Kossuth Lajos utca, Deák Ferenc utca, Liliom utca, József Attila utca által határolt tömb;

c.) Kossuth Lajos utca, Ady Endre utca, Móricz Zsigmond utca, Kistói utca által határolt tömb;

d.) Ország út és Ceglédi út teljes hosszán;

e.) Gera kert, Maggyár kert és Tavas park teljes területén;

f.) hivatalok, egészségügyi intézmények, iskolák, óvodák és MÁV állomás 200 m-es körzetében.

g.) temetők környékén.

h.) 7

 

(4)

a.)8, 9 A (3) bekezdés a. – f.) pontjainak korlátozását nem kell alkalmazni nemzeti és társadalmi ünnepek idején, illetve a 2. § (3) bekezdés l.) pontjában meghatározott rendezvények esetén.

b.) A (3) bekezdés g.) pontjának korlátozását október 25. és november 5. közötti időszakban nem kell alkalmazni virág és kegyeleti tárgyak, valamint vásári cukorka árusítása tekintetében.

c.)10, 11, 12 A (3) bekezdés c pontjának korlátozását nem kell alkalmazni a Petőfi Sándor utca Kossuth Lajos utca és Dózsa György utca közötti szakaszán, valamint a Zeneiskola és a Forrás Áruház közötti részen elhelyezett egységes fa pavilonokra vonatkozóan, december hónapban ajándéktárgy és az ünnepekhez (beleértve Mikulás és Szilveszter napját) kapcsolódó árucikkek tekintetében.

 

d.) A (3) bekezdés a.) pontjának korlátozását nem kell alkalmazni könyv és kulturális kiadványok tekintetében.

 

e.)13 A 6. § (3) bekezdésében foglalt korlátozás nem terjed ki azokra, akik a korlátozással érintett területen rendelkeznek a szükséges hatósági engedélyekkel működő üzlettel, és az üzlet profiljához tartozó tevékenység céljára kívánják igénybe venni a közterületet.

 

f.)14 A (3) bekezdés b.) pontjának korlátozását nem kell alkalmazni a Forrás közben található kijelölt parkolóhely vonatkozásában – az adott parkolási területre érvényes parkolási díj megváltása ellenében –, azon legalább árusítási egységenként 1 kg-ot elérő, vagy meghaladó egységbe csomagolt szezonális zöldség, vagy gyümölcs árusítása esetén, melynek árusítója a belső piac területén minimum félévi időtartamra jogosító, legalább 6 m2 helyfoglalásra megváltott díj ellenében engedéllyel folytat árusítást.

 

Az engedély tartalma

7.§

 

(1) Az engedélynek tartalmaznia kell:

a.) az engedélyes nevét és állandó lakó-, telep-, székhelyének címét;

b.) a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel bekövetkeztéig érvényes;

c.) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását;

d.) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok feltételeinek pontos meghatározását;

e.) az engedély megszűnése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírásait;

  1. közterület használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és fizetésének módját.

 

(2) Az építési munka végzésével kapcsolatos közterület-használati engedélyben szükség szerint elő kell írni

a.) városképi követelményeket kielégítő kerítés létesítését;

b.) ha a járdát teljes szelességében el kell foglalni, és a gyalogosközlekedés a másik oldalon lévő járdára nem terelhető át, az engedélyes köteles a gyalogosok számára védtetővel ellátott átjárót létesíteni, és a közlekedés útjában lévő oszlopokat és ezek alátéteit fehérre meszelni,

c.) az anyagok és építési szerkezetek tárolása esetén a tárolás csak a munka-

baleset- és egészségvédelmi óvórendszabályok betartásával, az engedélyes felelősségére történhet,

d.) ömlesztett építőanyag konténerben vagy kalodában tárolható,

e.) építőanyagot úgy kell tárolni, hogy az a felszíni csapadékvíz természetes

elfolyását ne akadályozza.

 

(3) Az engedély megadása vagy megtagadása ügyében hozott határozatot -a kérelmezőn kívül- közölni kell:

a.) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságokkal;

b.) a közterület-használati díj kezelésével megbízott szervvel –Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájával-.

c.) közterület-felügyelőkkel

 

Az engedély érvénye

8.§

 

(1) Az engedély

a.) a meghatározott idő elteltéig;

b.) a megállapított feltétel bekövetkezésig, illetőleg

c.) a visszavonásig érvényes.

 

(2) A közterület-használat érvényét veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre szóló jogosultság megszűnik, vagy érvényét veszti.

 

(3) A meghatározott időre szóló engedély érvénye, az engedélyesnek az engedélyezett időtartam lejárta előtt 15 nappal korábban benyújtott kérelmére meghosszabbítható, illetőleg meghatározott időszakra szüneteltethető.

 

A közterület-használati díj

9.§

 

(1) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használata szerint köteles megfizetni, kivéve, ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen szüneteltetni.

 

(2)15, 16 A közterület-használati díj mértéke – ez alól kivételt képez az e rendelet 2. § (3) bekezdés l.) pontjában foglaltak szerinti rendezvény miatti egyedi díj megállapítás, melynek mértéke a polgármesterrel egyeztetve, külön kerül a Vigadó Np. Kft. által megállapításra, és amelyről a Kft. a Képviselő-testületet éves beszámolójában külön soron tájékoztatja - a jelen rendelet 2. számú melléklete szerint kerül megállapításra. A fizetendő közterület-használati díjat és megfizetésének módját az engedélyben az engedélyező hatóság határozza meg, kivéve a kijelölt fizető parkoló helyek esetében, ahol a díj mértékéről külön rendelet rendelkezik.

 

(3)17

 

(4) A közterület-használati díjat az önkormányzat költségvetési számlájára kell befizetni.

 

(5) Közutak tekintetében a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM sz. rendelet 6.§ szerint kell eljárni.

 

Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól

10.§

 

(1) A polgármester a közérdekű célú közterület igénybevétel esetben felmentést adhat a közterület-használati díj megfizetése alól, illetve a díj megállapított mértékét mérsékelheti:

  1. jótékony, sport és közcélú rendezvény,

  2. 18

  3. 19

 

A közterület-használat megszüntetése és az engedély megvonása

11.§

 

(1) A közterület-használat közérdekből, bármikor megszüntethető. Ilyen esetekben az engedélyes részére –kérelmére- más helyen lehet a közterület-használat lehetőségét biztosítani.

 

(2) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig –felszólítás ellenére- ismételten nem tesz eleget.

 

(3) Ha az engedélyes a közterület használatát az engedély érvényességének lejárta előtt meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az engedély egyidejű visszaadásával az engedélyező hatóságnak bejelenteni.

 

(4) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot –minden kártalanítási igény nélkül- helyreállítani. Ezen kötelezettség –felszólítás ellenére történő- ismételt elmaradása esetén az önkormányzat engedélyes költségére a helyreállítást elvégezteti.

 

(5) Ha a közterület-használat a (2) vagy (3) bekezdésben említett módon szűnt meg, a már esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.

 

20, 21

A filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról

12.§

(1)22, 23, 24 A hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a következő feltételek együttes teljesítését vállalja a hatósági szerződésben:

a) az eredeti állapot helyreállítását,

b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán tartását,

c) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást,

d) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását a filmforgatással

kapcsolatos lényeges információkról,

e) az esetleges forgalomkorlátozásokról szóló tájékoztató megjelentetését a helyi médiában,

f) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, beleértve a harmadik személy által az Önkormányzat felé érvényesített kárt is.

 

(2)25, 26 A filmforgatással érintett közterület jellegétől és elhelyezkedésétől függően az alábbi kezelői hozzájárulások beszerzése írható elő a hatósági szerződéshez a kérelmezőnek:

a) helyi közút esetén közútkezelői hozzájárulás a közút kezelője részéről, valamint

b) zöldterület esetén kezelői hozzájárulás a zöldterület kezelője részéről.

(3)27 A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén az akadály elhárulása után az esetleges kárelhárítást vagy helyreállítást követő 10 munkanapon belül biztosítja újra a közterületet olyan időtartamban, ameddig a filmforgatás akadályozva volt.

 

(4)28 A fizetendő közterület használat díja megegyezik a mozgóképről szóló törvény 3. mellékletében foglalt legmagasabb díjtételek mindenkori mértékével.

 

(5)29 A rendelet alkalmazásában díszburkolatos, vagy turisztikailag kiemelt központi területnek számít a Kossuth Lajos utca, Ady Endre utca, Móricz Zsigmond utca, Mátyás király utca által határolt terület, a Kossuth Lajos utca, Deák Ferenc utca, Liliom utca és Bocskai utca által határolt terület, valamint a Kossuth Lajos utca Nemzetőr utca és Deák Ferenc utca közötti, és a Bocskai utca, Kistói utca közötti szakasza.

 

(6)30 A kérelmező a közterület-használati díj megfizetése alól kizárólag abban az esetben mentesíthető, ha a filmforgatás a város érdekeit, oktatási célt, vagy nonprofit tevékenységet szolgál.

 

(7)31 A Képviselő-testület a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény szerinti, „a települési önkormányzat tulajdonában lévő közterület filmforgatási célú igénybevétele” eljárás során a települési önkormányzat részére megállapított hatósági szerződés jóváhagyásával kapcsolatos hatáskörét átruházza a polgármesterre.

 

13.§

(1) A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén, a használó az ellenőrzéssel megbízott szerv –közterület-felügyelők- felhívására, köteles a használatot megszüntetni, és a közterület eredeti állapotát saját költségén –minden kártalanítási igény nélkül- helyreállítani.

 

(2) Aki közterületet engedélyhez kötött esetben engedély nélkül, vagy az engedélyben meghatározott feltételektől eltérő módon használ, azt a polgármester az engedély nélküli, vagy az eltérő használat tartamára, az egyébként fizetendő közterület-használati díj visszamenőleges megfizetésére kötelezi.

 

(3) Ha a közterületet engedély nélkül, vagy engedélytől eltérő módon használó az engedélyezés feltételeinek megfelel –kérelmére- a polgármester a közterület-használatot engedélyezheti. Ezzel azonban a használó nem mentesül a (2) bekezdésben foglalt következmények alól.

 

Vegyes rendelkezések

14.§32, 33

 

A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.

 

A rendelet hatálybaléptetése

15.§

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet rendelkezéseit az első fokon még el nem bírált, folyamatban lévő önkormányzati ügyekben is alkalmazni kell.

 

(2) A jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 7/1995. (III.09.), 12/1996. (IV.18.), 19/1997. (VII.18.), 28/1999. (XI.19.), 16/2000. (VII.26.), 18/2001. (VI.27.), 30/2001. (XI.29.), 15/2002. (V.28.) és a 13/2003. (V.30.) számú rendelet.

 

Monor, 2004. október 28.

 

Pogácsás Tibor sk. Sándorné Urbán Hajnalka sk.

polgármester jegyző

1 Módosította az 1/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelet 24. §. Hatályos: 2013. január 29.

2 Módosította a 23/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016.09.20-tól.

3 Módosította a 26/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos: 2012. május 24.

4 Módosította a 26/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos: 2012. május 24.

5 Hatályon kívül helyezte a 34/2011. (XII. 21.) számú rendelet 12.§. (3) bekezdés. Hatályos: 2012. január 1.

6 Megalkotta a 17/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos: 2015. október 23-tól.

7 Hatályon kívül helyezte a 24/2006. (IX. 30.) számú rendelet 19.§. Hatályos: 2006. október 1-től.

8 Módosította a 19/2010. (IX. 01.) számú rendelete 1.§. Hatályos: 2010. szeptember 01.

9 Módosította a 17/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. október 23-tól.

10 Kiegészítette a 35/2004. (XII. 29.) sz. rendelet 1.§. Hatályos: 2004. december 10-től.

11 Módosította a 22/2009. (VII. 15.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2009. július 15.

12 Módosította az 51/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos: 2012. december 20-tól

13 Megállapította a 22/2009. (VII. 15.) számú rendelet 2.§. Hatályos: 2009. július 15.

14 Megállapította a 19/2010. (IX. 01.) számú rendelet 2. §. Hatályos: 2010. szeptember 1.

15 Módosította a 22/2009. (VII. 15.) számú rendelet 3.§. Hatályos: 2009. július 15.

16 Módosította a 17/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos: 2015. október 23-tól.

17 Törölte a 22/2009. (VII. 15.) számú rendelet 3.§. Hatályos: 2009. július 15.

18 Hatályon kívül helyezte a 34/2011. (XII. 21.) számú rendelet 12.§. (3) bekezdés. Hatályos 2012. január 1.

19 Hatályon kívül helyezte a 34/2011. (XII. 21.) számú rendelet 12.§. (3) bekezdés. Hatályos 2012. január 1.

20 A szövegrészt hatályon kívül helyezte a 25/2012. (V. 23.) Önkormányzati rendelet 6.§ (2) bekezdés f.) pontja. Hatályos: 2012. május 24.

21 Megalkotta a 23/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016.09.20-tól.

22 Módosította a 30/2010. (XI. 17.) számú rendelet 5.§. Hatályos: 2010. november 17.

23 A szövegrészt hatályon kívül helyezte a 25/2012. (V. 23.) Önkormányzati rendelet 6.§ (2) bekezdés f.) pontja. Hatályos: 2012. május 24.

24 Megalkotta a 23/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016.09.20-tól.

25 A szövegrészt hatályon kívül helyezte a 25/2012. (V. 23.) Önkormányzati rendelet 6.§ (2) bekezdés f.) pontja. Hatályos: 2012. május 24.

26 Megalkotta a 23/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016.09.20-tól.

27 Megalkotta a 23/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. szeptember 20-tól.

28 Megalkotta a 23/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. szeptember 20-tól.

29 Megalkotta a 23/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. szeptember 20-tól.

30 Megalkotta a 23/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. szeptember 20-tól.

31 Megalkotta a 23/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. szeptember 20-tól.

32 Módosította a 15/2005. (IX. 30.) számú rendelet 6.§. Hatályos: 2005. november 1-től.

33 Módosította az 5/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2018. február 27-től.