Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2019. február 27., szerda, 16:54

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

10/2019. (VI. 24.), 11/2019. (VII. 15.), 13/2019. (IX. 16.) önkormányzati rendeletekkel módosított, egységes szerkezetbe foglalt

3/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

 

 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában és a környezet védelmének általános szabályairól 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

 

A rendelet hatálya

 1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire.

 

 1. §
 1. Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a Képviselőtestület a címrendet a (2), (3) bekezdés szerint állapítja meg.

 

 1. E rendelet az önkormányzatot és intézményeit címenként részletezi.

 

Intézmények címei:

 

100. cím: Monor Város Önkormányzata

110. cím: Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai

            111. cím: Önkormányzat

            112. cím: Védőnői Szolgálat

            113. cím: Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség

120. cím: Monori Polgármesteri Hivatal

130-160. cím: Önállóan működő költségvetési szervek

130. cím: Óvodák

            131. cím: Monori Kossuth Lajos Óvoda

            132. cím: Monori Tesz-Vesz Óvoda

            133. cím: Monori Petőfi Óvoda

134. cím: Monori Napsugár Óvoda

135. cím: Monori Szivárvány Óvoda

140. cím: Monori Bölcsőde

      150. cím: Monori Gondozási Központ

      160. cím: Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

 

 1. E rendelet a bevételeket és a kiadásokat alcímenként a 3. § (3) bekezdésben részletezi.

 

A költségvetés bevételei és kiadásai

 1. § [1], [2], [3]
 1. A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2019. évi költségvetésének

 

költségvetési kiadási összegét

4.472.407.264,- Ft-ban

költségvetési bevételi összegét

3.697.723.228,- Ft-ban

költségvetési egyenlegét

-774.684.036,- Ft-ban

 • ebből: működési költségvetési hiány

-808.094.413,- Ft-ban

felhalmozási költségvetési hiányt

33.410.377,- Ft-ban

állapítja meg.

 

A -774.684.036,- forint költségvetési hiányt a finanszírozási többlet bevételével biztosítja.

 

 1. A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2019. évi költségvetésének

 

finanszírozási kiadási összegét

46.980.699,- Ft-ban

finanszírozási bevételi összegét

821.664.735,- Ft-ban

finanszírozási egyenlegét

774.684.036,- Ft-ban

 • ebből: működési finanszírozási többlet

103.083.185,- Ft-ban

felhalmozási finanszírozási többlet

671.600.851,- Ft-ban

állapítja meg.

 

 1. Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:

Adatok forintban

 1. B E V É T E L E K

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás 3

Módosított előirányzat

1.1

Működési c.támogatások ÁHT-on belülről

1 374 837 652

1 451 353 883

2 726 781

1 454 080 664

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről

0

1 147 491 141

243 022 450

1 390 513 591

1.3

Közhatalmi bevételek

621 700 000

621 700 000

0

621 700 000

1.4

Működési bevételek

186 958 817

190 361 500

1 622 000

191 983 500

1.5

Felhalmozási bevételek

29 722 473

29 722 473

9 723 000

39 445 473

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

I.1.1–1.7. Költségvetési bevételek össz.:

2 213 218 942

3 440 628 997

257 094 231

3 697 723 228

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

204 380 000

204 380 000

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 536 524 519

1 702 744 108

-1 086 563 686

616 180 422

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

1 104 313

1 104 313

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

1 008 130 738

1 017 345 938

0

1 017 345 938

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

 - Intézm.finansz. miatti bevételi korrekció

-1 008 130 738

-1 017 345 938

0

-1 017 345 938

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

1 536 524 519

1 702 744 108

-881 079 373

821 664 735

 

 1. Bevételek mindösszesen:

3 749 743 461

5 143 373 105

-623 985 142

4 519 387 963

 

 

Adatok forintban

 1. K I A D Á S O K

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás 3

Módosított előirányzat

2.1.1

Működési kiadások

3 700 848 461

3 811 287 287

-566 485 077

3 244 802 210

2.1.1.1

Személyi juttatások

852 076 453

939 752 989

3 750 457

943 503 446

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

175 162 148

187 525 963

-1 128 522

186 397 441

2.1.1.3

Dologi  kiadások

495 942 824

1 172 605 446

22 808 889

1 195 414 335

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 064 620

0

27 064 620

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 150 640 036

1 484 338 269

-591 915 901

892 422 368

2.1.2

Felhalmozási kiadások

48 895 000

1 332 085 818

-104 480 764

1 227 605 054

2.1.2.1

Beruházások

2 286 000

1 007 870 967

-126 258 542

881 612 425

2.1.2.2

Felújítás

46 609 000

320 330 740

21 777 778

342 108 518

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

3 884 111

0

3 884 111

 

II.2.1 Költségvetési kiadások össz.:

3 749 743 461

5 143 373 105

-670 965 841

4 472 407 264

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

2.2.3

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz.

0

0

46 980 699

46 980 699

2.2.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 008 130 738

1 017 345 938

0

1 017 345 938

2.2.6

Pénzeszk.lek.bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

 - Intézm.finansz. miatti kiadási korrekció

-1 008 130 738

-1 017 345 938

0

-1 017 345 938

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

46 980 699

46 980 699

 

 1. Kiadások mindösszesen:

3 749 743 461

5 143 373 105

-623 985 142

4 519 387 963

 

Kv-i bevételek és kiadok egyenlege:

-1 536 524 519

-1 702 744 108

928 060 072

-774 684 036

 

Finansz.bevételek és kiadások egyenlege:

1 536 524 519

1 702 744 108

-928 060 072

774 684 036

 

Egyenlegek egyenlege:

0

0

0

0

 

 

 1. Az Önkormányzat bevételei
 1. §
 1. A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2019. évi bevételi főösszegek megbontását címenként az I./2. számú melléklet részletezi.

 

 1. A bevételek közül az Önkormányzat bevételeit (alcímenként) az I./3. számú melléklet, az intézmények (alcímenkénti) bevételeit a I./8.1-8.2 számú melléklet foglalja magába.

 

 1. A 2019. évi állami központi támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait az I./3.2. számú melléklet tartalmazza.

 

 1. Az Önkormányzat kiadásai
 1. §
 1. A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2019. évi kiadási főösszegek megbontását címenként az I./2.-2.1 számú mellékletek részletezi.

 

 1. A kiadások közül az Önkormányzat kiadásait (alcímenként) az. I./4-6. számú melléklet, az intézmények (alcímenkénti) kiadásait – és ezen belül kötelező – kiemelt előirányzatait 2019. évre vonatkozóan a I./8.1.-8.2. számú melléklet szerint állapítja meg.

 

 1. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi felújítási és fejlesztési előirányzatait a I./4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 

 1. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2019. évi kiadásait (alcímenként) és ezen belül kiemelt előirányzatonként a I./5. számú mellékletek szerint határozza meg.

 

 1. §

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő 2019. évi pénzforgalom nélküli kiadásait (céltartalékát és általános tartalékát) az I./6. számú melléklet tartalmazza.

 

 1. §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása a I./9. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.

 

 1. §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés b) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzat 2019. évi hitel tőketörlesztés és kötvény tőketörlesztés előirányzatait a I./11. számú melléklet tartalmazza.

 

 1. §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontjának megfelelően az önkormányzat által biztosított 2019. évi közvetett támogatások, és az ez által kieső bevételek bemutatása, kedvezményezettek és a jogcímek szerinti bontásban a I./12. számú melléklet szerint valósul meg.

 

 1. §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb csoportokban történő bemutatása az I./13. és 14. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.

 

 

 1. §

Monor Város Önkormányzat 2019. évi kincstári előirányzat-felhasználási ütemtervét a I./15. számú melléklet tartalmazza.

 

III.   A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

 1. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatok, költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítási jogát nem ruházza át sem a bizottságaira, sem a polgármesterre.

 

 1. §

A központi pótelőirányzatokról, valamint a szükséges előirányzat-módosításokról és előirányzat-átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt költségvetési rendeletét.

 

 1. §

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az I/6. számú mellékletben betervezett 3 millió Ft vis major keretet visszapótlási kötelezettséggel felhasználhatja. Amennyiben az nem nyújt elegendő fedezetet, akkor a költségvetési előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezekről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolni.

 

 1. §

A költségvetési intézmény saját hatáskörben a kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól eltérhet, de a dologi kiadások körében a kötelezettségekre tervezett (adók, távközlési díjak, intézményüzemeltetés és szolgáltatás díja) részelőirányzatok terhére más célra történő átcsoportosítást csak akkor hajthat végre, ha ezen éves fizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tud tenni.

 

 1. §

A Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg, mely az önkormányzat költségvetési rendeletébe nem épül be.

 

 1. §

Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül – beleértve a létszám-előirányzatot is – kötelesek gazdálkodni.

 

 1. §
 1. Az önkormányzat költségvetési szervei vonatkozásában a maradvány megállapítása és jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

 

 1. Feladatelmaradás esetén az elmaradt feladatra eső előirányzat elvonásra kerül.

 

 1. §

A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

A költségvetési törvény 59. § (1) bekezdése szerinti és a Kttv. 132. §-a szerinti 38.650.- forint illetményalapot a (6) bekezdésben adott felhatalmazás alapján Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetmény alapjáról szóló 28/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendeletével 2019. évre 58.000.- forintban határozta meg.

A Monori Polgármesteri Hivatalnak a Kttv. hatálya alá tartozó középfokú végzettségű dolgozói esetében nincs, a felsőfokú végzettségű dolgozói esetében 10 % az illetménykiegészítés mértéke.

 1. §

Az Önkormányzat pénzállományának alakulásáról – szükség szerint aktualizálva – likviditási tervet kell készíteni.

 

 

 1. §
 1. Az Önkormányzat a költségvetési év végét követően a költségvetési törvény szabályai szerint a tényleges mutatók alapján – külön jogszabályban meghatározott határidőig - elszámol a normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal.

 

 1. A jogtalanul igénybe vett összeget a törvényben meghatározott módon teljes egészében, kamatokkal együtt vissza kell fizetni.

 

 1. §

Az Önkormányzat az elfogadott költségvetéséről a Költségvetési törvény, valamint az Államháztartási törvény előírásai alapján az államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a Kormányt.

 

 1. §
 1. A munkabér-hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 100 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át.

 

 1. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

 

 1. Az (1) bekezdésen kívüli hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

 

 1. §
 1. A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának a háromnegyed éves helyzetről november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

 

 1. Az önkormányzat zárszámadásához kapcsolódó, az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a költségvetési évet követő április 30-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

 

 1. §

Az önkormányzat fenntartásában működő valamennyi költségvetési szerv gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete látja el, mely feladat részletes szabályait az Ávr. ide vonatkozó rendelkezései alapján megkötött munkamegosztási megállapodások tartalmazzák.

 

IV.   Záró rendelkezések

 1. §

Ez Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni, kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2019. február 21.

 

 

 

          dr. Zsombok László sk.                                                           dr. Urbán Hajnalka sk.

                  polgármester                                                                               jegyző

 

 

 

Egységes szerkezetbe foglalta:

 

 

                                                                       dr. Urbán Hajnalka

                                                                                jegyző

 

Monor, 2019. szeptember 16.

 

 

[1] Módosította a 10/2019. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2019. június 25-től.

[2] Módosította a 11/2019. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2019. július 16-tól.

[3] Módosította a 13/2019. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2019. szeptember 17-től.