A fizető parkolás rendjéről

2016. április 6., szerda, 11:28

[1]  MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

20/2009. (VII. 15.), 15/2010. (VI. 16.), 2/2012. (I. 25.), 20/2012. (IV. 20.), 45/2012. (XII. 19.), 1/2013. (I. 29.) 15/2015. (X. 5.) 26/2016. (XI. 24.), 14/2017. (IX. 18.) számú rendeletével módosított,

17/2009. (V. 25.) [2] [3]ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

 

A fizető parkolás rendjéről.

 

[4] [5] Monor Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. §

 

(1) E rendelet 4. §-a szerinti díjat (a továbbiakban: parkolási díj) kell fizetnie a 2. § (1) bekezdése szerinti díjfizetési időszakban Monor Város közigazgatási területének a (2) bekezdésben meghatározott, a közúti közlekedés szabályairól 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 17. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti módon kijelölt "Várakozóhely" táblával és díjfizetési kötelezettségre utaló kiegészítő táblával megjelölt közúti várakozóhelyet (a továbbiakban: fizető parkolóhely) igénybevevő - a KRESZ 1. számú függeléke II/a.) pontja szerinti jármű használójának.

 

(2) [6], [7] Monor Város közigazgatási területén az alábbi várakozóhelyek használata díjköteles:

a) I. zóna:

Kossuth Lajos utca Ady E. utca és József A. utca közötti szakaszának mindkét oldala.

 

b) II. zóna:

 1.) Piactéri várakozóhelyek (a Forrás utca és a Bocskai utca között),

 2.) Bocskai utca mindkét oldala a Piac vonalában,

 3.) Forrás utca mindkét oldala a Piac vonalában,

 4.) Forrás-köz mindkét oldala.

 

 

(3) [8] Nem kell parkolási díjat fizetnie a külön jogszabályok szerint ez alól mentesített személyeknek a mentesítés jogszabályi keretei között, illetve az emberi életet, a testi épséget, az egészséget, a vagyoni javakat, az emberi környezetet, a közbiztonságot közvetlenül fenyegető veszély elhárítását, illetve a közüzemi és közterületi létesítmények kárelhárítását, hibaelhárítását végzőknek, valamint a zöld rendszámú gépjárművet vezetőknek.

 

2. §

 

(1) [9], [10]   A fizető parkolóhelyen történő várakozásért az alábbi díjfizetési időszakban kell parkolási díjat fizetni:

I. zóna: munkanapokon 08.00-17.00 óra között

II. zóna: szerda és szombat 06.00- 13.00 óra között.

 

(2) A díjfizetési időszakon kívül a fizető parkolóhelyek használata ingyenes.

 

(3) [11]  A díjfizetési időszakban a fizető parkolóhely folyamatosan legfeljebb 3 óra időtartamban vehető igénybe.

 

(4) Amennyiben külön jogszabály a naptár szerinti munkarendtől eltérést ír elő, úgy az (1) bekezdés vonatkozásában a munkanapot ez alapján kell értelmezni, alkalmazni.

 

3. §

 

(1) A fizető parkolóhelynek az elfoglalása az igénybevevő mint bérlő és a fizető parkolóhely üzemeltetője, mint bérbeadó között ráutaló magatartással területbérleti szerződést hoz létre, melynek részletes feltételeit az üzemeltető köteles az igénybevevő által jól látható helyen az automatánál elhelyezni.

 

(2) Az üzemeltető mozgáskorlátozottak részére várakozóhelyet köteles kijelölni (kb.: 30 parkolónként egyet). Az így kijelölt helyeken a hatályos jogszabályok szerinti mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező, vagy az őt szállító személy járműve várakozhat. Az engedélyt a parkolójeggyel azonosan, az engedély érvényességének megállapítására alkalmas módon kell elhelyezni.

 

4. §

 

(1) [12] , [13] A parkolási díj - fizető parkolóhelyenkénti - mértéke: 80 Ft + Áfa/óra.

(2) [14]

 

(3) [15], [16] A parkolási díjat az erre a célra rendszeresített automatából megváltott szelvénnyel (parkolójegy), telefonos mobil szolgáltatás igénybevétele útján, vagy az előre megváltott elektronikus személyi parkolóméterrel kell megfizetni.

 

(4)[17], [18] A parkolási díj minimum negyedórás illetve – figyelemmel a 2. § (3) bekezdésre - legfeljebb 3 órás időtartamra fizetendő. A parkolási díjat az automatán megjelölt pénzérmékkel, vagy telefonos mobil szolgáltatás igénybevétele útján lehet megfizetni. A megváltott parkolójegy a rajta feltüntetett zónára és időtartamra érvényes. A parkolás az előre megváltott elektronikus személyi parkolóméterrel is érvényes.

 

(5) [19] A parkolójegyet a fizető parkolóhely igénybevétele alatt – kivéve, ha azt mobil telefonszolgáltatással vették igénybe - a járműben/járművön kívülről jól láthatóan - amennyiben a jármű ilyennel rendelkezik - az első szélvédő mögött, a műszerfalon vagy az első szélvédő belső oldalára rögzítve, ellenőrizhető módon kell elhelyezni akként, hogy az adatok ellenőrizhetők legyenek.

 

(6)[20] A sorszámozott és Monor Város címerével ellátott elektronikus személyi parkolóméter eszközzel  50, illetve 100 óra parkolási idő váltható meg előre. Az elektronikus személyi parkolóméter eszköz - letéti díj fejében - az üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában vásárolható meg.

A bekapcsolás után az eszköz mutatja a rendelkezésre álló időegyenleget. A parkolás megkezdésekor nyomógombbal kell az eszközt elindítani. A felhasznált parkolási idővel csökken  az elektronikus személyi parkolóméter időegyenlege. Kikapcsolással a parkolási idő számlálása leáll.

 

(7)[21] A Polgármester engedélyezheti a fizető parkolókban önkormányzati rendezvény ingyenes megtartását.

 

5. §[22]

 

(1) Pótdíjat kell fizetni, ha a fizető parkolóhelyet igénybevevő járműhasználó

  1. [23]a díjfizetési kötelezettség alá tartozó területen a parkolóhelyre történő megérkezéstől, illetve a jegyellenőr által a fizető parkolóhelyen való gépjármű észlelésétől számított 5 perc elteltével díjfizetés nélkül várakozik,
  2. a kifizetett várakozási időt egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén 5 perccel túllépi,
  3. az egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén legalább 15 perccel túllépi,

d) a parkolási jegyet, vagy az elektronikus személyi parkolómétert úgy helyezte el, hogy az ellenőrizhetetlen,

  1. [24]a parkolójegyet, vagy az elektronikus személyi parkolómétert a parkolóhelyre történő megérkezéstől, illetve a jegyellenőr által a fizető parkolóhelyen való gépjármű észlelésétől számított 5 perc elteltével nem helyezte ki, illetve nem vette igénybe,

f) a mozgáskorlátozottak részére fenntartott parkolóhelyet erre vonatkozó külön jogosultság hiányában veszi igénybe.

 

(2) Az (1) meghatározott pótdíj kivetéséről szóló felszólítást készpénz-átutalási megbízás nyomtatványt a parkoló ellenőr a parkoló járművön helyezi el, melyen feltünteti a fizető parkolóhely helyét, a várakozás időpontját, a jármű rendszámát (illetve egyéb azonosító jelét), valamint a szabálytalanság megnevezését és a pótdíjra vonatkozó információkat.

 

(3) Amennyiben a fizetési felszólítás időpontjától számítva a parkolóhelyre érvényes maximális várakozási időtartam letelt, úgy a parkolóellenőr - a korábbi felszólítástól és teljesítésétől függetlenül - jogosult a fentiek szerint újabb fizetési felszólítást kihelyezni, mely újabb önálló pótdíj-fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 

(4) A pótdíj összege, a pótdíj kiszabásának napját követő

a) 15 napon belüli befizetés esetén az adott napon belül a díjköteles időszakra és további  két órai várakozásra számított várakozási díjnak megfelelő összeg,

b) 15 napon túli befizetés esetén az egy órai várakozási díj negyvenszerese.

 

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglalt kötelezettségek - a jármű használatának tartós vagy időleges átengedésétől függetlenül - a szabálytalanságot elkövetőt és a jármű forgalmi engedélyében megjelölt tulajdonost (üzembentartót) egyetemlegesen terhelik.

 

(6) A (4) bekezdés szerinti összegek az általános forgalmi adót tartalmazzák.

 

(7)[25]

 

(8)

 

6. §

 

A fizető parkolóhely üzemeltetője a parkolási díjak és pótdíjak behajtásáról a polgári jog szabályai szerint gondoskodik.

 

7. §, [26]

 

8. §

 

(1)[27] A fizető parkolóhelyeken a jelen rendeletben, illetve egyéb jogszabályokban erre feljogosított személy jogosult

 

-  a várakozó jármű vezetője parkolási jegyének, valamint elektronikus személyi parkolóméterének érvényességét,

-  annak a járművön történt elhelyezését és

-  abban rögzítettek szerinti várakozást

  •  

 

 (2) Az üzemeltető képviselője és a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény felhatalmazása alapján működő közterület-felügyelet együttműködik jelen rendelet végrehajtásában és rendelkezései megtartásának ellenőrzésében. Ennek keretében a közterület-felügyelő jogosult és köteles a fenti törvényben meghatározott adatkezelői és intézkedési jogkörei gyakorlására.

 

10. §

 

E rendelet 2009. július 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kihelyezéssel gondoskodik.

 

Monor, 2009. május 14.

 

Pogácsás Tibor sk.              Sándorné Urbán Hajnalka sk.

  polgármester                                                       jegyző

 

 

 

 

[1] Módosította a 20/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdés. Hatályos: 2012.  május 1.

[2] A szövegrészt hatályon kívül helyezte a 20/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 7.§ (2) bekezdés. Hatályos: 2012.  május 1.

[3] Módosította a 20/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdés. Hatályos: 2012.  május 1.

[4] Módosította a 20/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 2 §. Hatályos: 2012.  május 1.

[5] Módosította az 1/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelet 32. §. Hatályos: 2013. január 29-től.

[6] Módosította a 20/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2012.  május 1.

[7] Módosította a 45/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos: 2013. január 1-től.

[8] Módosította a 14/2017. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2017. szeptember 19-től.

[9] Módosította a 20/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2012.  május 1.

[10] Módosította a 45/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 2.§. Hatályos: 2013. január 1-től.

[11] Módosította a 20/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2012.  május 1.

[12] Módosította a 2/2012. (I. 25.) számú rendelet 2.§. Hatályos: 2012. február 1-től.

[13] Módosította a 20/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2012.  május 1.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2/2012. (I. 25.) számú rendelet 3.§. Hatályos: 2012. február 1-től.

[15] Módosította a 15/2010. (VI. 16.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2010. június 17.

[16] Módosította a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdése. Hatályos: 2015. október 6-tól.

[17] Módosította a 15/2010. (VI. 16.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2010. június 17.

[18] Módosította a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. október 6-tól.

[19] Módosította a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatályos: 2015. október 6-tól.

[20] Megállapította a 15/2010. (VI. 16.) számú rendelet 2.§. Hatályos: 2010. június 17.

[21] Módosította a 15/2010. (VI. 16.) számú rendelet 2.§. Hatályos: 2010. június 17.

[22] Módosította a 15/2010. (VI. 16.) számú rendelet 3.§. Hatályos: 2010. június 17.

[23] Módosította a 26/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2016. november 25-től.

[24] Módosította a 26/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. november 25-től.

[25] Hatályon kívül helyezte a 15/2010. (VI. 16.) számú rendelet 3.§. Hatályos: 2010. június 17.

[26] Törölte a 20/2009. (VII. 15.) számú rendelet 1.§. Hatályos 2009. július 15.

[27] Módosította a 15/2010. (VI. 16.) számú rendelet 4.§. Hatályos: 2010. június 17.