A helyi címer és zászló alkotásáról, használatáról, valamint a címekről és kitüntetésekről

2016. április 6., szerda, 11:29

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

1/1992., 4/1997. (II. 21.), 7/2001. (II. 28.), 14/2003. (V. 30., 24/2006. (IX. 30.), 29/2010. (XI. 17.), 3/2012. (I. 25.), 27/2014. (X. 27.), 15/2015. (X. 5.), 17/2015. (X. 22.), 20/2015. (XI. 24.), 3/2017. (II. 27.) számú rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt szövege

 

18/1991. számú rendelet

A helyi címer és zászló alkotásáról, használatáról, valamint a címekről és kitüntetésekről

 

[1] Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete –figyelemmel a Képző- és Iparművészeti Lektorátus G/790/1986. (XII. 5.) számú szakértői állásfoglalására- jelen önkormányzati rendeletében szabályozza a helyi címer- és zászló alkotásának, használatának, valamint a címeknek, kitüntetéseknek kérdéseit Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés foglalt felhatalmazása alapján, a 32. cikk (1) bekezdés i.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

 

 

I. fejezet

Monor város címere és zászlója

1.§

 

(1)[2]  Monor város címere: Álló pajzs, benne két mező, amit egymástól hármas domb rajzolata választ el. A felső mező enciánkék alapú, benne aranyszínű szőlőinda levelekkel. Az alsó mező aranyszínű alapú, középső részén bíborszínű nagy “M” betű, Monor kezdőbetűjeként. A felső mezőben lévő szőlőinda és levelek Monor történelmi, mezőgazdasági múltját és jelenkori mezőgazdasági jellegét jelképezi.

 

(2)[3]  Az alsó mező hármas domborulata a város szőlő- és bortermelő területeit, különösen a Strázsa-hegyet hangsúlyozza.

 

(3)   A művészi kivitelezés történelmi alapmotívumát az 1652-ben kelt Monor pecsétje és az ezt célzó levéltári kutatások határozták meg.

 

2.§

 

(1)   Monor városi zászlója: Ezüstszínű, 1:2 méretarányú lobogó, közepén a címer rajzolata domborított hímzéssel és színekkel, a végén ezüst rojtozattal.

 

(2)   A címer és zászló rajzát –hiteles támpéldányait- a rendelet melléklete tartalmazza.

 

II. fejezet

A címer és zászló előállítása, használata

3.§

 

(1)   Monor címerét és zászlóját kizárólag hiteles alakban, színeinek és méretarányainak megtartásával lehet előállítani és használni.

 

(2)   A címer vörösréz alapanyagú és égetett zománcszínű, míg a zászló gobelin-szövésű, amelyek eredeti (alap) példányait Monor város polgármestere őrzi.

 

(3)   A címert nyomdai termékben fekete-fehér színben, dísz- és emléktárgyakon az előállításhoz felhasznált anyag színeiben lehet alkalmazni és felhasználni.

 

(4)   A címert az önkormányzat szervei, intézményei (vállalatai) külön engedély nélkül használhatják:

-       a képviselő-testületi meghívóin,

-       a polgármester, alpolgármester, jegyző által használatos hivatalos levélpapíron (borítékon),

-       az önkormányzat képviselő-testülete által alapított díszokleveleken, emléklapokon, plaketteken és jelvényen,

-       a polgármesteri vállszalagon,

-       ünnepségeken és rendezvényeken, fontosabb tárgyalásokon,

-       nemzetközi (testvérvárosi) kapcsolatokban és idegenforgalmi propagandában.

 

4.§

 

(1)   A polgármester a pártok, társadalmi- és tömeg-szervezetek, egyesületek, egyházi közösségek, valamint egyéb szervek és testületek részére külön engedélyezheti a címer előállítását és használatát.

 

(2)   Az engedélyt csak írásban lehet kiadni, és azt vissza kell vonni a címer használatával és előállításával történt visszaélés esetén. Az engedélyekről nyilvántartást kell vezetni.

 

5.§

 

A zászlót ezüsthatású alapanyagon, eredeti színezésű címer-rajzolattal, az alapanyagból szegélyezett rojtozattal 1:2 méretaránytól eltérő nagyságban tömeggyártási eljárással is elő lehet állítani.

 

6.§

 

A zászló felhasználható:

a.)   kiemelkedő ünnepeken és emléknapokon, a középületek fellobogózására,

b.)   a város életében jelentős helyi események, ünnepségek és rendezvények alkalmával,

c.)    megkülönböztetésül a többi település részvételével tartott rendezvényeken,

d.)   Monor és más települések közötti bel-, vagy külföldi kapcsolatokban,

e.)   cserezászlóként és elismerésként –a juttatás jellegének a zászlón való feltüntetésével.

 

7.§

 

Az állami címer, az állami zászló, valamint a helyi címer és zászló együttes használata esetén az állami címernek, az állami zászlónak elsőbbséget kell biztosítani. Az elsőbbség biztosítása történhet:

-       eltérő méretezéssel,

-       eltérő elhelyezéssel, vagy

-       mindkettővel.

 

III. fejezet

A Díszpolgári cím adományozása

8.§

 

(1)   Monor városban és érdekében, hosszú időszak alatt kimagasló társadalmi, gazdasági, közösségi, kulturális, egyéb közhasznú tevékenysége, vagy az egész életpályája során a város (korábban nagyközség) hírnevét öregbítő és történelmileg is maradandót alkotó személy részére MONOR DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím- és az ezt tanúsító DÍSZOKLEVÉL adományozható. E kitüntetést Monorról elszármazó, külföldön élő, illetve már elhalálozott személy is megkaphatja.

 

(2)   A díszpolgári cím, és díszoklevél adományozását a javasolt személy megnevezésével, tevékenységének és érdemeinek hiteles és részletes indoklásával,

-       a polgármester,

-       az alpolgármester,

-       a képviselő-testület bizottsága(i) kezdeményezhetik.

 

(3)[4], [5]      A beérkezett javaslatokat a testület Jogi és Közbiztonsági Bizottságának előzetes véleményezése után a polgármester terjeszti elő a képviselő-testület ülésén.

 

(4)   A díszpolgári cím és díszoklevél adományozásáról a képviselő-testület határoz. Döntéséhez –a megválasztott települési képviselők felénél több- minősített szavazati arány szükséges.

 

(5)   A képviselő-testület ötévenként legfeljebb kettő díszpolgári címet és díszoklevelet adományoz. Az adományozás kezdő éveként megjelölt 1988 évet és az ezt követően korábban kiadott kitüntetéseket elismeri.

 

(6)   A díszpolgári címet és díszoklevelet március 15-én –Nemzeti Ünnepünkön- Monor várossá nyilvánításának napján, a polgármester adja át.

 

(7)   A díszoklevelet a polgármester és a jegyző írja alá. Az oklevél Monor város címerét hordozza merített papíron, védőtokban elhelyezve.

 

(8)   A díszpolgári cím jogosultjának az önkormányzat művészi kivitelű és egyedi jellegű ajándéktárgyat adományoz.

 

9.§

 

Monor díszpolgára az önkormányzat megbecsülését élvezi.

 

(1)   A képviselő-testület ülésén tanácskozási joggal vehet részt.

 

(2)   A város által rendezett ünnepségeken, fogadásokon a polgármesterrel együtt képviseli a várost.

 

(3)   Ünnepeken, évfordulókon az önkormányzat megemlékezik róla.

 

10.§

 

Az elhunyt díszpolgár arcképét a közeli hozzátartozó hozzájárulásával, a kistanácskozó-terem falán kell örök időre elhelyezni.

 

(1)   A kitüntetett személy(ek)ről részletes nyilvántartást kell vezetni.

 

IV. fejezet

A képviselő-testület által adományozható egyéb kitüntetések, elismerések

11.§

 

(1)   Monor városban, a település érdekében végzett kiemelkedő közhasznú tevékenység elismeréseként, MONORÉRT EMLÉKPLAKETT és OKLEVÉL adományozható

 

(2)   Az emlékplakett és oklevél adományozását a javasolt személy vagy közösség megnevezésével, tevékenységének és érdemeinek hiteles és részletes indokolásával,

-       a polgármester,

-       bármely települési képviselő kezdeményezhetik. Képviselő-testület elé tárgyalásra, csak az esedékesség évében január 31-ig beérkezett javaslatok kerülhetnek.

 

(3)[6], [7]      A beérkezett javaslatokat a testület Jogi és Közbiztonsági Bizottságának előzetes véleményezése után a polgármester terjeszti elő a képviselő-testület ülésén.

 

(4)   A MONORÉRT EMLÉKPLAKETT és OKLEVÉL adományozásáról a képviselő-testület határoz. Döntéséhez –a megválasztott települési képviselők felénél több- minősített szavazati arány szükséges.

 

(5)   A képviselő-testület évenként legfeljebb három kitüntető emlékplakettet és oklevelet adományoz. Az adományozás kezdő éveként megjelölt 1988. évet és az azt követően korábban kiadott kitüntetéseket elismeri.

 

(6)   A kitüntetést március 15-én és (vagy) október 23-án a polgármester adja át ünnepélyes keretek között. Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.

 

(7)   A kitüntetéshez az önkormányzat egyedi tárgyat, vagy ajándékutalványt adományoz.

 

12.§

 

(1)   A képviselő-testület a város érdekében évenként kiemelkedő, eseti, megnevezett bármilyen jellegű érdemes közhasznú tevékenység elismeréseként, OKLEVELET adományoz.

 

(2)   Az oklevél adományozását a javasolt személyek, vagy közösségek megnevezésével, tevékenységük és érdemeik részéletes indoklásával

-       az állampolgárok (közösségeik),

-       bármelyik települési képviselő kezdeményezhetik.

 

(3)[8], [9]      A beérkezett javaslatokat a polgármester átruházott hatáskörben eljárva –figyelemmel a testület Jogi és Közbiztonsági Bizottságának előzetes véleményére is- bírálja el, és dönt az oklevelek adományozásáról.

 

(4)   A polgármester évenként legfeljebb tíz elismerő oklevelet adományozhat ünnepélyes keretek között, az oklevelet a polgármester írja alá.

 

(5)   Az elismert személyekről (közösségekről) e rendelet 10.§-ának (1) bekezdésében előírt nyilvántartást kell vezetni az alábbiak szerint:

-       megjelölve a kitüntetett személy(ek), vagy közösségek nevét, lakcímét, a kitüntetés, elismerés adományozásának dátumát, annak rövid indoklását.

 

12/A.§

 

(1) A képviselő-testület a régi hagyományok újjáélesztése érdekében tevékenykedő szőlő- és bortermelő gazdák, illetve az általuk létrehozott szervezetek elismerése és támogatása, illetve a település bortermelő helyeinek, borainak és borkultúrájának fejlesztése, népszerűsítése érdekében „Az Év Bora Monoron” címet adományoz.

 

(2)[10] A cím annak a magán- vagy jogi személyiségű, monori illetékességű bortermelő által készített, monori vagy Monor környéki alapanyagból származó bornak adományozható, amely a Monor Környéki Strázsa Borrend és Monor-Szárazhegyi Hegyközség által szervezett hivatalos éves monori borversenyen indulási kategóriától függetlenül a legmagasabb összpontszámot érte el, a cím elnyerése 50.000 Ft pénzjutalommal jár.

A cím elnyerésének feltétele, hogy a bor termelője az adott borból rendelkezzen legalább 100 literrel és biztosítson 20 db palack mennyiséget Monor Város Önkormányzatának, reprezentációs célokra.

 

(3) A cím adományozására a Monor Környéki Strázsa Borrend és Monor-Szárazhegyi Hegyközség együttesen tesz javaslatot, az adományozás feltételeinek fennállásáról szóló igazolással.

 

(4)[11], [12], [13] A képviselő-testület évente egy címet adományozhat. A cím adományozásáról – a Jogi és Közbiztonsági Bizottság előzetes véleményezése után – a testület a polgármester előterjesztésére a Borvidékek Hétvégéje rendezvényt megelőző rendes ülésén dönt. Döntéséhez – a megválasztott képviselők felénél több – minősített szavazati arány szükséges. A díj a Borvidékek Hétvégéje rendezvény során kerül átadására.

 

(5) A címet elnyert bor termelőjének az önkormányzat oklevelet és a kitüntető címmel ellátott serleget adományoz. Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá. A címet elnyert bor és termelőjének neve a város lakosságának tájékoztatása céljából a Monori Strázsa Önkormányzati újság következő számában megjelenik.

 

(6) Amennyiben a címet elnyert bor kereskedelmi forgalomba kerül és rendelkezik a szükséges szakhatósági engedélyekkel (származási igazolás, OBI engedély, stb.), a forgalmazó az adott tétel mennyiségéig palackjai etikettjén használhatja a kitüntető címet és Monor Város címerét.

 

(7) A címet elnyert borból 1 darab palackot az önkormányzat a monori helytörténeti gyűjteménynek adományoz megőrzésre és kiállítás céljára.

 

(8) A címet elnyert bor elnevezéséről és termelője nevéről nyilvántartást kell vezetni a cím átadásának időpontja szerint.

 

(9) A cím elsőként a 2003. évi, (2) bekezdésben foglaltak szerinti borverseny győztesének adható át.

 

12/B. § [14]

  1. Az Önkormányzat - a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára - a környezet érdekében vállalt egyéni felelősség erősítése és közösségformálás céljából, a helyi környezet szépítésének terén nyújtott kiemelkedő teljesítmény elismerésére „Tiszta udvar, rendes ház” elismerést adományoz.

 

(2)    Az elismerés évente adományozható családi ház, társasház, telephely, valamint utca és utcaszakasz kategóriákban, családi ház kategóriában maximum 8, a további kategóriákban, kategóriánként 1 db. elismeréssel.

 

(3)[15]  A családi házak, társasházak, telephelyek esetében falra kitehető tábla és oklevél kerül átadásra, mely jogcím és a tábla a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslata esetén visszavonható.

 

(4)    Az utcák, utcaszakaszok vándorkupát kapnak.

 

(5)    Az elismerés családi ház, illetve társasház kategóriában annak a természetes személynek vagy lakóközösségnek, székhely kategória vonatkozásában pedig annak a társaságnak adományozható, amely az adott év során a lakókörnyezete (kert, park, lakóépület körüli közterület stb.) saját költségén történő, gyommentesen, tisztán karbantartott ápolásával, felvirágosításával, magas színvonalú gondozásával és példaértékű fenntartásával, hozzájárult Monor városszépítéséhez, városképének javításához, a kulturált állapotú lakóövezeti környezet fejlesztéséhez, illetve környezetvédelméhez.

 

(6)    Az elismerés adományozása pályázat alapján, minden év június hónapban megtartásra kerülő soros Képviselő-testületi ülésén történik az e rendeletben, valamint pályázati felhívásban meghatározott feltételek szerint, az elismerésre – fényképpel illusztrálva - pályázati adatlap nyújtható be melynek benyújtási határideje minden év május hó 20. nap.

 

(7)    A Képviselő-testület a „Tiszta udvar, rendes ház” elismeréssel az épület falára helyezhető emléktáblát adományoz. Az emléktábla 25 centiméter X 15 centiméter méretű, rozsdamentes fém anyagú, rajta felül Monor címere, alul a "Tiszta udvar, rendes ház" felirat látható.

 

(8)    Az emléktábla egy elismert személynek, illetve lakóközösségnek egy alkalommal adományozható, és az elismerés újbóli elnyerése esetén díszoklevéllel erősíthető meg.

 

(9)    Az elismerések a Képviselő-testület által meghatározott városi rendezvényen kerülnek átadásra, és az elismerésben részesülők névsora megjelenik az önkormányzati újságban.

 

V. fejezet

Vegyes (záró) rendelkezések

13.§

 

(1)   Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

(2)   A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Monor Városi Jogú Nagyközségi Közös Tanács 2/1987. (IV. 9.) számú, illetve a Monor Városi Tanács 3/1990. (II. 20.) sz. korábbi rendeletei hatályukat vesztik.

 

14.§

 

Ezen önkormányzati rendelet eredeti példányát, valamint a címerrajz engedélyezett példányát fel kell terjeszteni az Új Magyar Központi, a Pest Megyei Levéltárnak.

 

15.§

 

Ezen önkormányzati rendelet díszkötéses példányait ki kell adni:

-       a polgármesternek,

-       az alpolgármesternek,

-[16], [17]       az Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnökének,

-       a Jegyzői Iroda vezetőjének.

 

Monor, 1992. január 9.

 

           Nagy Illés sk.               Dr. Kapási Pál sk.

          alpolgármester                        jegyző

 

 

[1] Kiegészítette a 3/2012. (I. 25.) számú rendelet. 1.§. Hatályos: 2012. február 25-től.

[2] Módosította a 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 73. § (3) bekezdése. Hatályos: 2014. október 28-tól.

[3] Módosította a 24/2006. (IX. 30.) számú rendelet 2.§. Hatályos: 2006. október 1-től.

[4] Módosította a 29/2010. (XI. 17.) számú rendelet 2.§.(1) bekezdés. Hatályos: 2010. november 17.

[5] Módosította a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2015. október 6-tól.

[6] Módosította a 29/2010. (XI. 17.) számú rendelet 2.§.(2) bekezdés. Hatályos: 2010. november 17.

[7] Módosította a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2015. október 6-tól.

[8] Módosította a 29/2010. (XI. 17.) számú rendelet 2.§.(3) bekezdés. Hatályos: 2010. november 17.

[9] Módosította a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2015. október 6-tól.

[10] Módosította a 17/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2015. október 23-tól.

[11] Módosította a 29/2010. (XI. 17.) számú rendelet 2.§.(4) bekezdés. Hatályos: 2010. november 17.

[12] Módosította a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2015. október 6-tól.

[13] Módosította a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. október 6-tól.

[14] Megalkotta a 20/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2015. november 25-től.

[15] Módosította a 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2017. február 28-tól.

[16] Módosította a 29/2010. (XI. 17.) számú rendelet 2.§.(5) bekezdés. Hatályos: 2010. november 17.

[17] Módosította a 17/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. október 23-tól.