A helyi címer és zászló alkotásáról, használatáról, valamint a címekről és kitüntetésekről

2016. április 6., szerda, 11:29

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

1/1992., 4/1997. (II. 21.), 7/2001. (II. 28.), 14/2003. (V. 30., 24/2006. (IX. 30.), 29/2010. (XI. 17.), 3/2012. (I. 25.), 27/2014. (X. 27.), 15/2015. (X. 5.), 17/2015. (X. 22.), 20/2015. (XI. 24.), 3/2017. (II. 27.),1/2018. (I. 26.), 15/2018. (V. 23.), 20/2018. (VI. 19.), 3/2020. (II. 17.) számú rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt szövege

 

18/1991. számú rendelet

A helyi címer és zászló alkotásáról, használatáról, valamint a címekről és kitüntetésekről

 

[1] Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete –figyelemmel a Képző- és Iparművészeti Lektorátus G/790/1986. (XII. 5.) számú szakértői állásfoglalására- jelen önkormányzati rendeletében szabályozza a helyi címer- és zászló alkotásának, használatának, valamint a címeknek, kitüntetéseknek kérdéseit Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés foglalt felhatalmazása alapján, a 32. cikk (1) bekezdés i.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

 

 

I. fejezet

Monor város címere és zászlója

1.§

 

(1)[2]  Monor város címere: Álló pajzs, benne két mező, amit egymástól hármas domb rajzolata választ el. A felső mező enciánkék alapú, benne aranyszínű szőlőinda levelekkel. Az alsó mező aranyszínű alapú, középső részén bíborszínű nagy “M” betű, Monor kezdőbetűjeként. A felső mezőben lévő szőlőinda és levelek Monor történelmi, mezőgazdasági múltját és jelenkori mezőgazdasági jellegét jelképezi.

 

(2)[3]  Az alsó mező hármas domborulata a város szőlő- és bortermelő területeit, különösen a Strázsa-hegyet hangsúlyozza.

 

(3)   A művészi kivitelezés történelmi alapmotívumát az 1652-ben kelt Monor pecsétje és az ezt célzó levéltári kutatások határozták meg.

 

2.§

 

(1)   Monor városi zászlója: Ezüstszínű, 1:2 méretarányú lobogó, közepén a címer rajzolata domborított hímzéssel és színekkel, a végén ezüst rojtozattal.

 

(2)   A címer és zászló rajzát –hiteles támpéldányait- a rendelet melléklete tartalmazza.

 

II. fejezet

A címer és zászló előállítása, használata

3.§

 

(1)   Monor címerét és zászlóját kizárólag hiteles alakban, színeinek és méretarányainak megtartásával lehet előállítani és használni.

 

(2)   A címer vörösréz alapanyagú és égetett zománcszínű, míg a zászló gobelin-szövésű, amelyek eredeti (alap) példányait Monor város polgármestere őrzi.

 

(3)   A címert nyomdai termékben fekete-fehér színben, dísz- és emléktárgyakon az előállításhoz felhasznált anyag színeiben lehet alkalmazni és felhasználni.

 

(4)   A címert az önkormányzat szervei, intézményei (vállalatai) külön engedély nélkül használhatják:

-       a képviselő-testületi meghívóin,

-       a polgármester, alpolgármester, jegyző által használatos hivatalos levélpapíron (borítékon),

-       az önkormányzat képviselő-testülete által alapított díszokleveleken, emléklapokon, plaketteken és jelvényen,

-       a polgármesteri vállszalagon,

-       ünnepségeken és rendezvényeken, fontosabb tárgyalásokon,

-       nemzetközi (testvérvárosi) kapcsolatokban és idegenforgalmi propagandában.

 

4.§

 

(1)   A polgármester a pártok, társadalmi- és tömeg-szervezetek, egyesületek, egyházi közösségek, valamint egyéb szervek és testületek részére külön engedélyezheti a címer előállítását és használatát.

 

(2)   Az engedélyt csak írásban lehet kiadni, és azt vissza kell vonni a címer használatával és előállításával történt visszaélés esetén. Az engedélyekről nyilvántartást kell vezetni.

 

5.§

 

A zászlót ezüsthatású alapanyagon, eredeti színezésű címer-rajzolattal, az alapanyagból szegélyezett rojtozattal 1:2 méretaránytól eltérő nagyságban tömeggyártási eljárással is elő lehet állítani.

 

6.§

 

A zászló felhasználható:

a.)   kiemelkedő ünnepeken és emléknapokon, a középületek fellobogózására,

b.)   a város életében jelentős helyi események, ünnepségek és rendezvények alkalmával,

c.)    megkülönböztetésül a többi település részvételével tartott rendezvényeken,

d.)   Monor és más települések közötti bel-, vagy külföldi kapcsolatokban,

e.)   cserezászlóként és elismerésként –a juttatás jellegének a zászlón való feltüntetésével.

 

7.§

 

Az állami címer, az állami zászló, valamint a helyi címer és zászló együttes használata esetén az állami címernek, az állami zászlónak elsőbbséget kell biztosítani. Az elsőbbség biztosítása történhet:

-       eltérő méretezéssel,

-       eltérő elhelyezéssel, vagy

-       mindkettővel.

 

7/A. §[4]

Városi logók használatának szabályai

(1)    Hatósági ügyek kivételével a polgármester és az alpolgármester, illetve a cégvezetők hivatalos levelezéseik során fejlécként, illetve a levél lenyomatként a jelen előterjesztés 3. és 4. számú mellékleteit képező városi logókat is használhatják.

 

(2)    A városi logók fejlécként történő használata kizárólag színes megjelenítésben, a rendelet mellékletét képező mértani arányok megközelítőleges megtartása mellett lehetséges.

 

III. fejezet

A Díszpolgári cím adományozása

8.§

 

(1)   Monor városban és érdekében, hosszú időszak alatt kimagasló társadalmi, gazdasági, közösségi, kulturális, egyéb közhasznú tevékenysége, vagy az egész életpályája során a város (korábban nagyközség) hírnevét öregbítő és történelmileg is maradandót alkotó személy részére MONOR DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím- és az ezt tanúsító DÍSZOKLEVÉL adományozható. E kitüntetést Monorról elszármazó, külföldön élő, illetve már elhalálozott személy is megkaphatja.

 

(2)   A díszpolgári cím, és díszoklevél adományozását a javasolt személy megnevezésével, tevékenységének és érdemeinek hiteles és részletes indoklásával,

-       a polgármester,

-       az alpolgármester,

-       a képviselő-testület bizottsága(i) kezdeményezhetik.

 

(3)[5], [6]      A beérkezett javaslatokat a testület Jogi és Közbiztonsági Bizottságának előzetes véleményezése után a polgármester terjeszti elő a képviselő-testület ülésén.

 

(4)   A díszpolgári cím és díszoklevél adományozásáról a képviselő-testület határoz. Döntéséhez –a megválasztott települési képviselők felénél több- minősített szavazati arány szükséges.

 

(5)   A képviselő-testület ötévenként legfeljebb kettő díszpolgári címet és díszoklevelet adományoz. Az adományozás kezdő éveként megjelölt 1988 évet és az ezt követően korábban kiadott kitüntetéseket elismeri.

 

(6)   A díszpolgári címet és díszoklevelet március 15-én –Nemzeti Ünnepünkön- Monor várossá nyilvánításának napján, a polgármester adja át.

 

(7)   A díszoklevelet a polgármester és a jegyző írja alá. Az oklevél Monor város címerét hordozza merített papíron, védőtokban elhelyezve.

 

(8)   [7]A díszpolgári cím jogosultjának - posztumusz cím esetén a közeli hozzátartozójának - az önkormányzat művészi kivitelű és egyedi jellegű, a Polgármesteri Hivatalnál, az odaítéléskor érvényes köztisztviselő illetményalap 500 százalékának megfelelő értékű ajándéktárgyat vagy ugyanilyen értékű pénzjutalmat vagy ajándéktárgyat és pénzjutalmat – melyek együttes értéke nem haladhatja meg a köztisztviselői illetményalap 500 százalékát - adományoz.

 

9.§

 

Monor díszpolgára az önkormányzat megbecsülését élvezi.

 

(1)   A képviselő-testület ülésén tanácskozási joggal vehet részt.

 

(2)   A város által rendezett ünnepségeken, fogadásokon a polgármesterrel együtt képviseli a várost.

 

(3)   Ünnepeken, évfordulókon az önkormányzat megemlékezik róla.

 

10.§

 

Az elhunyt díszpolgár arcképét a közeli hozzátartozó hozzájárulásával, a kistanácskozó-terem falán kell örök időre elhelyezni.

 

(1)   A kitüntetett személy(ek)ről részletes nyilvántartást kell vezetni.

 

IV. fejezet

A képviselő-testület által adományozható egyéb kitüntetések, elismerések

11.§

 

(1)   Monor városban, a település érdekében végzett kiemelkedő közhasznú tevékenység elismeréseként, MONORÉRT EMLÉKPLAKETT és OKLEVÉL adományozható

 

(2)   Az emlékplakett és oklevél adományozását a javasolt személy vagy közösség megnevezésével, tevékenységének és érdemeinek hiteles és részletes indokolásával,

-       a polgármester,

-       bármely települési képviselő kezdeményezhetik. Képviselő-testület elé tárgyalásra, csak az esedékesség évében január 31-ig beérkezett javaslatok kerülhetnek.

 

(3)[8], [9]      A beérkezett javaslatokat a testület Jogi és Közbiztonsági Bizottságának előzetes véleményezése után a polgármester terjeszti elő a képviselő-testület ülésén.

 

(4)   A MONORÉRT EMLÉKPLAKETT és OKLEVÉL adományozásáról a képviselő-testület határoz. Döntéséhez –a megválasztott települési képviselők felénél több- minősített szavazati arány szükséges.

 

(5)   A képviselő-testület évenként legfeljebb három kitüntető emlékplakettet és oklevelet adományoz. Az adományozás kezdő éveként megjelölt 1988. évet és az azt követően korábban kiadott kitüntetéseket elismeri.

 

(6)   A kitüntetést március 15-én és (vagy) október 23-án a polgármester adja át ünnepélyes keretek között. Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.

 

(7)   [10]A kitüntetéshez a díj jogosultjának - posztumusz cím esetén a közeli hozzátartozójának - az önkormányzat a Polgármesteri Hivatalnál, az odaítéléskor érvényes köztisztviselő illetményalap 300 százalékának megfelelő értékű egyedi tárgyat, vagy ajándékutalványt, vagy ugyanilyen értékű pénzjutalmat, vagy egyedi tárgyat és pénzjutalmat – melyek együttes értéke nem haladhatja meg a köztisztviselői illetményalap 300 százalékát - adományoz.

 

12.§

 

(1)   A képviselő-testület a város érdekében évenként kiemelkedő, eseti, megnevezett bármilyen jellegű érdemes közhasznú tevékenység elismeréseként, OKLEVELET adományoz.

 

(2)   [11]Az oklevél adományozását a javasolt személyek, vagy közösségek megnevezésével, tevékenységük és érdemeik részéletes indoklásával

-       a polgármester

-       az állampolgárok (közösségeik),

-       bármelyik települési képviselő kezdeményezhetik.

 

(3)[12], [13], [14]     A beérkezett javaslatokat a polgármester átruházott hatáskörben eljárva bírálja el, és dönt az oklevelek adományozásáról.

 

(4)   A polgármester évenként legfeljebb tíz elismerő oklevelet adományozhat ünnepélyes keretek között, az oklevelet a polgármester írja alá.

 

(5)   Az elismert személyekről (közösségekről) e rendelet 10.§-ának (1) bekezdésében előírt nyilvántartást kell vezetni az alábbiak szerint:

-       megjelölve a kitüntetett személy(ek), vagy közösségek nevét, lakcímét, a kitüntetés, elismerés adományozásának dátumát, annak rövid indoklását.

 

12/A.§

 

(1) A képviselő-testület a régi hagyományok újjáélesztése érdekében tevékenykedő szőlő- és bortermelő gazdák, illetve az általuk létrehozott szervezetek elismerése és támogatása, illetve a település bortermelő helyeinek, borainak és borkultúrájának fejlesztése, népszerűsítése érdekében „Az Év Bora Monoron” címet adományoz.

 

(2)[15], [16] A cím annak a magán- vagy jogi személyiségű, monori illetékességű bortermelő által készített, monori vagy Monor környéki alapanyagból származó bornak adományozható, amely a Monor Környéki Strázsa Borrend és Monor-Szárazhegyi Hegyközség által szervezett hivatalos éves monori borversenyen indulási kategóriától függetlenül a legmagasabb összpontszámot érte el, a cím elnyerése a Polgármesteri Hivatalnál, az odaítéléskor érvényes köztisztviselő illetményalap 100 százalékának megfelelő pénzjutalommal jár.

A cím elnyerésének feltétele, hogy a bor termelője az adott borból rendelkezzen legalább 100 literrel és biztosítson 20 db palack mennyiséget Monor Város Önkormányzatának, reprezentációs célokra.

 

(3) A cím adományozására a Monor Környéki Strázsa Borrend és Monor-Szárazhegyi Hegyközség együttesen tesz javaslatot, az adományozás feltételeinek fennállásáról szóló igazolással.

 

(4)[17], [18], [19] A képviselő-testület évente egy címet adományozhat. A cím adományozásáról – a Jogi és Közbiztonsági Bizottság előzetes véleményezése után – a testület a polgármester előterjesztésére a Borvidékek Hétvégéje rendezvényt megelőző rendes ülésén dönt. Döntéséhez – a megválasztott képviselők felénél több – minősített szavazati arány szükséges. A díj a Borvidékek Hétvégéje rendezvény során kerül átadására.

 

(5) A címet elnyert bor termelőjének az önkormányzat oklevelet és a kitüntető címmel ellátott serleget adományoz. Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá. A címet elnyert bor és termelőjének neve a város lakosságának tájékoztatása céljából a Monori Strázsa Önkormányzati újság következő számában megjelenik.

 

(6) Amennyiben a címet elnyert bor kereskedelmi forgalomba kerül és rendelkezik a szükséges szakhatósági engedélyekkel (származási igazolás, OBI engedély, stb.), a forgalmazó az adott tétel mennyiségéig palackjai etikettjén használhatja a kitüntető címet és Monor Város címerét.

 

(7) A címet elnyert borból 1 darab palackot az önkormányzat a monori helytörténeti gyűjteménynek adományoz megőrzésre és kiállítás céljára.

 

(8) A címet elnyert bor elnevezéséről és termelője nevéről nyilvántartást kell vezetni a cím átadásának időpontja szerint.

 

(9) A cím elsőként a 2003. évi, (2) bekezdésben foglaltak szerinti borverseny győztesének adható át.

 

12/B. § [20]

  1. Az Önkormányzat - a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára - a környezet érdekében vállalt egyéni felelősség erősítése és közösségformálás céljából, a helyi környezet szépítésének terén nyújtott kiemelkedő teljesítmény elismerésére „Tiszta udvar, rendes ház” elismerést adományoz.

 

(2)    [21]Az elismerés évente adományozható családi ház, társasház, telephely, valamint utca és utcaszakasz (több ingatlan előtti közterület összefüggő utcaszakasza) kategóriákban, a díjazottat az elismerés 5 évi időtartamra illeti meg.

 

(3)[22]  A családi házak, társasházak, telephelyek esetében falra kitehető tábla és oklevél kerül átadásra, mely jogcím és a tábla a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslata esetén visszavonható.

 

(4)    Az utcák, utcaszakaszok vándorkupát kapnak.

 

(5)    Az elismerés családi ház, illetve társasház kategóriában annak a természetes személynek vagy lakóközösségnek, székhely kategória vonatkozásában pedig annak a társaságnak adományozható, amely az adott év során a lakókörnyezete (kert, park, lakóépület körüli közterület stb.) saját költségén történő, gyommentesen, tisztán karbantartott ápolásával, felvirágosításával, magas színvonalú gondozásával és példaértékű fenntartásával, hozzájárult Monor városszépítéséhez, városképének javításához, a kulturált állapotú lakóövezeti környezet fejlesztéséhez, illetve környezetvédelméhez.

 

(6)[23]  Az elismerés adományozásának megítélése a benyújtott pályázat és helyszíni megtekintés alapján, minden év június hónapban megtartásra kerülő soros Képviselő-testületi ülésén történik az e rendeletben, valamint pályázati felhívásban meghatározott feltételek szerint. Az elismerés elnyerése érdekében – fénykép melléklettel - pályázati adatlap nyújtható be melynek benyújtási határideje minden év május hó 20. nap.

 

(7)    A Képviselő-testület a „Tiszta udvar, rendes ház” elismeréssel az épület falára helyezhető emléktáblát adományoz. Az emléktábla 25 centiméter X 15 centiméter méretű, rozsdamentes fém anyagú, rajta felül Monor címere, alul a "Tiszta udvar, rendes ház" felirat látható.

 

(8)    Az emléktábla egy elismert személynek, illetve lakóközösségnek egy alkalommal adományozható, és az elismerés újbóli elnyerése esetén díszoklevéllel erősíthető meg.

 

(9)[24]  Az elismerések a Képviselő-testület által meghatározott helyen és időben kerülnek átadásra, és az elismerésben részesülők névsora megjelenik az önkormányzati újságban és annak honlapján.

 

12/C.      §[25]

(1)    A képviselő-testület a város érdekében végzett szolgálatáért évenként A Köz szolgálatáért díjat adományozza a város lakosságáért, a közösségi élet fejlesztéséért, a Városban történő folyamatos magas színvonalú közigazgatási, közszolgáltatási feladatellátás hosszabb időn át kifejtett, áldozatos munkájának elismeréseként az erre érdemes közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek, kormánytisztviselőnek, illetve munka vagy egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak, vagy szervezetnek.

 

(2)[26]  A díj odaítélését a javasolt személy vagy szervezet megnevezésével, tevékenységének és érdemeinek hiteles és részletes indokolásával,

-  a polgármester, vagy

-  bármely települési képviselő kezdeményezheti. A Képviselő-testület elé tárgyalásra, csak az esedékesség évében július 31-ig beérkezett javaslatok kerülhetnek.

 

(3)    A beérkezett javaslatokat a testület Jogi és Közbiztonsági Bizottságának előzetes véleményezése után a polgármester terjeszti elő a képviselő-testület ülésén.

 

(4)    [27], [28]Évente két díj ítélhető oda, a díj odaítéléséről a képviselő-testület határoz. A díjazottat az elismerés elnyerése esetén díszoklevél és a Polgármesteri Hivatalnál, az odaítéléskor érvényes köztisztviselő illetményalap 200 százalékának megfelelő pénzjutalom illeti meg. A díj minden évben az október 23-i ünnepségen kerül átadásra.

 

(5)    A díjazott személy(ek)ről részletes nyilvántartást kell vezetni.

 

V. fejezet

Vegyes (záró) rendelkezések

13.§

 

(1)   Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

(2)   A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Monor Városi Jogú Nagyközségi Közös Tanács 2/1987. (IV. 9.) számú, illetve a Monor Városi Tanács 3/1990. (II. 20.) sz. korábbi rendeletei hatályukat vesztik.

 

14.§

 

Ezen önkormányzati rendelet eredeti példányát, valamint a címerrajz engedélyezett példányát fel kell terjeszteni az Új Magyar Központi, a Pest Megyei Levéltárnak.

 

15.§

 

Ezen önkormányzati rendelet díszkötéses példányait ki kell adni:

-       a polgármesternek,

-       az alpolgármesternek,

-[29], [30]       az Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnökének,

-       a Jegyzői Iroda vezetőjének.

 

 

 

Monor, 1992. január 9.

 

 

 

           Nagy Illés sk.               Dr. Kapási Pál sk.

          alpolgármester                        jegyző

 

 

 

Egységes szerkezetbe foglalta:

 

 

                                                                       dr. Urbán Hajnalka

                                                                                jegyző

 

Monor, 2020. február 17.

 

 

 

 

[31] 3. számú melléklet a 18/1991. (XI. 21.) rendelethez

 

„A két templomos” városi logó:

 

 

 

 

 

[32] 4. számú melléklet a 18/1991. (XI. 21.) rendelethez

 

„Az ezer pince városa ” városi logó:

 

 

 

[1] Kiegészítette a 3/2012. (I. 25.) számú rendelet. 1.§. Hatályos: 2012. február 25-től.

[2] Módosította a 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 73. § (3) bekezdése. Hatályos: 2014. október 28-tól.

[3] Módosította a 24/2006. (IX. 30.) számú rendelet 2.§. Hatályos: 2006. október 1-től.

[4] Megalkotta az 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2018. január 27-től.

[5] Módosította a 29/2010. (XI. 17.) számú rendelet 2.§.(1) bekezdés. Hatályos: 2010. november 17.

[6] Módosította a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2015. október 6-tól.

[7] Módosította az 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2018. január 27-től.

[8] Módosította a 29/2010. (XI. 17.) számú rendelet 2.§.(2) bekezdés. Hatályos: 2010. november 17.

[9] Módosította a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2015. október 6-tól.

[10] Módosította az 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2018. január 27-től.

[11] Módosította az 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2018. január 27-től.

[12] Módosította a 29/2010. (XI. 17.) számú rendelet 2.§.(3) bekezdés. Hatályos: 2010. november 17.

[13] Módosította a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2015. október 6-tól.

[14] Módosította az 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2018. január 27-től.

[15] Módosította a 17/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2015. október 23-tól.

[16] Módosította az 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2018. január 27-től.

[17] Módosította a 29/2010. (XI. 17.) számú rendelet 2.§.(4) bekezdés. Hatályos: 2010. november 17.

[18] Módosította a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2015. október 6-tól.

[19] Módosította a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. október 6-tól.

[20] Megalkotta a 20/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2015. november 25-től.

[21] Módosította az 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2018. január 27-től.

[22] Módosította a 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2017. február 28-tól.

[23] Módosította a 3/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2020. február 18-tól.

[24] Módosította a 3/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2020. február 18-tól.

[25] Megalkotta az 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos: 2018. január 27-től.

[26] Módosította a 20/2018. (VI. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2018. június 20-tól.

[27] Módosította a 15/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2018. május 24-től.

[28] Módosította a 20/2018. (VI. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2018. június 20-tól.

[29] Módosította a 29/2010. (XI. 17.) számú rendelet 2.§.(5) bekezdés. Hatályos: 2010. november 17.

[30] Módosította a 17/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. október 23-tól.

[31] Megalkotta az 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos: 2018. január 27-től.

[32] Megalkotta az 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos: 2018. január 27-től.