A járművek elhelyezésének helyi szabályairól

2016. április 6., szerda, 14:00

MONOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

12/2007. (IV. 30.), 1/2013. (I. 29.), 26/2016. (XI. 24.) számú rendeletével módosított egységes szerkezet foglalt

25/2004. (X. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

A járművek elhelyezésének helyi szabályairól

 

[1], [2]Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 243/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 42. § (10) és (11) bekezdésében kapott felhatalmazás szerint az alábbi rendeletet alkotja.

 

1. §

 

A rendelet célja, hogy Monor város területén szabályozza az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek használatához szükséges járművek elhelyezésének módját.

 

2. §

 

A rendelet hatálya Monor város közigazgatási területén belül kiterjed minden építtetőre, aki

 

 1. új lakóépületet vagy más, nem lakás céljára szolgáló épületet, építményt épít, létesít
 2. meglévő épületet bővít, átalakít, fejleszt
 3. rendeltetésváltozást valósít meg.

 

3. §

 

Monor Város közigazgatási területén az OTÉK 42. § (2) bekezdése alapján számított személygépkocsi parkolóhely-létesítési kötelezettséget – az OTÉK 4. számú mellékletében meghatározottakhoz képest, figyelemmel az OTÉK 42. § (10) bekezdésében foglaltakra - e rendelet 1. számú melléklete szerinti százalékos eltérésekkel kell alkalmazni. (parkolóhely-létesítési kötelezettség)

 

4. §

 

 1. Meglevő épületek, építmények bővítése, átalakítása, fejlesztése, rendeltetésük módosítása esetében csak a bővítésből, átalakításból, fejlesztésből illetőleg az új rendeltetésből eredő többlet-gépjármű elhelyezési lehetőséget kell biztosítani, a meglevők megtartása mellett.

 

 1. A parkolóhely-létesítési kötelezettség egy része vagy egésze - legfeljebb az 1. számú mellékletben meghatározott mértékig - közterületen is biztosítható. (közterületi engedmény) Lakótelepen az úszótelken lévő épület esetében a közterületi engedmény - legfeljebb a parkolóhely-létesítési kötelezettség mértékéig – teljes egészében érvényesíthető.

 

5. §

 

 1. A parkolóhely-létesítési kötelezettség egy része vagy egésze a közterületi telekhatártól légvonalban mért legfeljebb 200 méteren belül belterületen, parkolóházban, mélygarázsban, továbbá a szabályozási tervben illetve a helyi építési szabályzatban meghatározott felszíni parkolóban is teljesíthető, ha a ki- és behajtás forgalomtechnikai okokból nem engedélyezhető vagy a telken a már meglevő épület, a telek méretei vagy egyéb műszaki adottságok a telken belüli parkolást nem teszik lehetővé.

 

 1. Az (1) bekezdés szerinti esetben a használatbavételi engedély csak akkor adható ki, ha az építési engedély szerinti, más telken figyelembe venni kívánt parkolóhelyek rendelkezésre állnak, a parkolóház, mélygarázs a meghatározott felszíni parkoló építése befejeződött.

 

 1. Az építtető építési területétől eltérő gépjármű-várakozóhelyre (parkolóra, rakodóhelyre) megvalósítás vagy vásárlás esetén köteles elidegenítési tilalmat bejegyeztetni, kivéve az alapépítménnyel együtt történő értékesítés esetén.

 

 1. Az építtető az építési területétől eltérő gépjármű-várakozóhely (parkoló, rakodóhely) létesítési kötelezettségének megvalósítási módjáról köteles az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás során nyilatkozni és a teljesítést igazolni, a használatbavételi engedély megkérésével egyidőben.

 

6. §

 

 1. Ha az előirt számú gépkocsi-várakozóhely (parkoló) engedélyezett kialakítása a telken belül megfelelő nagyságú terület hiánya , a telek alakja és mérete, műemléki védettség vagy egyéb építészeti, városfejlesztési szempont miatt részben vagy egészben nem biztosítható, úgy az építésügyi hatóság a tervezett építkezést, az engedélyező hatóság a rendeltetésváltozást, akkor is engedélyezheti, ha az építtető, a rendeltetés változtatást kérő a hiányzó számú gépjármű-várakozóhelyet (parkolót, rakodóhelyet) az Önkormányzattal megkötött szerződés alapján pénzben megváltja a parkoló-alapba történő befizetéssel.

 

 1. A megváltás összege a 2. számú mellékletben szereplő díjövezetek szerinti megváltási alapdíj és a parkolóhely-létesítési kötelezettségnek a közterületen megvalósuló mértékének (darabszámának) a szorzata.

 

 1. A megváltási alapdíj összege minden év március 1-én a statisztikai hivatal által meghatározott infláció mértékével növekszik.

 

 1. A közterületi parkolóhely önerős megvalósítása esetén a megváltási összeg: az (2) bekezdés szerinti összeg 30 %-a.

 

 1. A várakozóhelyek megváltásáról az építtetővel – e rendelet szabályaira figyelemmel – az Önkormányzat nevében a polgármester köt szerződést.

 

 1. [3]a.) Az építtetőnek megváltási összeg 25 %-át a szerződés megkötését követő 15 napon belül, a további 75 %-át a használatba vételi engedély kiadása előtt kell megfizetnie.

 

b.) Amennyiben az üzlet működési körének változása többlet parkolószám igénnyel jár, a működési engedély kiadásának feltétele a megváltási összeg 100 %-ának kiegyenlítése.

 

 1. Az építtető az építési engedélyezési eljárás során köteles csatolni az Önkormányzattal kötött szerződés egy példányát és a befizetés tényének igazolását.

 

 1. Ha az építési engedély hatályát veszti vagy nem emelkedik jogerőre, az építtető kérelmére a szerződés érvényét veszti, és a befizetett megváltási összeget az Önkormányzat a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül az építtető részére visszafizeti.

 

 1. Amennyiben a létesítmény rendeltetése a későbbiek során oly módon változik, hogy annak az előírtak szerinti várakozóhely szükséglete csökken, a befizetett megváltási összeg nem igényelhető vissza.

 

 1. A 2. számú mellékletben maghatározott I. és II. díjövezetbe tartozó közterületen kizárólag szilárd burkolatú parkolóhely alakítható ki.

 

 

7. §

 

 1. Az alapba történt befizetéseket az Önkormányzat elkülönítetten kezeli.

 

 1. Az alap tőkeösszegei és kamatai felhasználásáról a Képviselő-testület hoz döntést, azzal hogy az alap pénzeszközeit kizárólag Monor város közigazgatási területén belül megvalósítandó, gépjárművek tárolására szolgáló létesítmények építésére vagy e célra szolgáló terület megszerzésére lehet felhasználni.

 

8. §

 

E rendelet 2004. november 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

 

 

Monor, 2004. október 14.

 

 

                        Pogácsás Tibor sk.                                     Sándorné Urbán Hajnalka sk.

                          polgármester                                                                  jegyző

 


 

[1] Módosította az 1/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelet 21. §. Hatályos: 2013. január 29-től.

[2] Módosította az 1/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelet 22. §. Hatályos: 2013. január 29-től.

[3] Módosította a 12/2007. (IV. 30.) számú rendelet 1. §. Hatályos: 2007. május 1.