a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról, a mellékleteiről és a szöveges indoklásról

2016. március 22., kedd, 10:05

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

29/2010. (XI. 17.), 2/2011. (I. 31.), 3/2012. (I. 25.), 14/2012. (III. 05.), 1/2013. (I. 29.), 5/2014. (II. 18.), 17/2015. (X. 22.), 12/2016. (V. 27.) számú rendeletével módosított, egységes szerkezetbe foglalt

 

1/2010. (II. 01.) SZÁMÚ RENDELETE

 

a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról,

a mellékleteiről és a szöveges indoklásról.

 

1, 2 Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

 

A rendelet hatálya

1. §

 

3A rendelet hatálya kiterjed a Képviselőtestületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzatra és az Önkormányzat intézményeire.

 

A költségvetés

2. §

 

A költségvetés szöveges indoklásának tartalmaznia kell:

 1. a világgazdaság, valamint a magyar gazdaság helyzetének várható alakulását;

 2. a költségvetés készítését érintőjogszabályokat, azok változásait;

 3. 4 a Magyarország mindenkor hatályos költségvetési rendeletének főbb előírásait;

 4. az Önkormányzat költségvetésének részletes indoklását;

 5. a több éves kihatással járó feladatok szöveges indoklását;

 6. a közvetett támogatások szöveges indoklását.

 

3. §

 

 1. 5Az Áht. 23. és 24. §-ának előírása szerint az Önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében az önkormányzat költségvetési szervei címeket alkotnak. Az Áht. előírásai szerint a bevételek és kiadások szintén címenként jelennek meg.

 

 1. A költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell:

 2. a rendelet hatályát;

 3. a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét;

 4. a mellékletek név és számszerinti felsorolását;

 5. a költségvetési rendelet végrehajtásának általános szabályait;

 6. hatáskörök leadásának részleteit;

 7. az Önkormányzat előirányzat gazdálkodására vonatkozó előírásokat;

 8. az intézmények előirányzat gazdálkodására vonatkozó előírásokat;

 9. a létszámgazdálkodásra és a személyi juttatások tervezésére és felhasználására vonatkozó szabályozást;

 10. 6a maradvány elszámolás elveit;

 11. a gazdálkodás felelősségének rögzítése;

 12. a költségvetési hiány finanszírozásának módját, a hitelfelvétel szabályozását;

 13. a költségvetési többlet évközi hasznosítását;

 14. az egyedi pénzkezelésekre vonatkozó szabályokat;

 15. a behajthatatlan követelések kezelését;

 16. a mérlegjelentések, beszámolók, évközi információ szolgáltatások határidejét.

 

 1. A rendelethez csatolandó a 3. § (2) bekezdés c. pontjában nevesített melléklet tartalmi felsorolását az 1.sz. melléklet tartalmazza.

 

 1. 7, 8A költségvetési rendelettel együtt számozott mellékletként be kell terjeszteni a Képviselőtestület elé a könyvvizsgáló írásos jelentését, valamint a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság véleményét.

 

A zárszámadás

4. §

 

A zárszámadási rendelet szöveges indoklásának tartalmaznia kell:

 1. a világgazdaság, valamint a magyar gazdaság helyzetének várható alakulását;

 2. az Önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetét, a zárszámadás részletes szöveges indoklását;

 3. az önkormányzati vagyon alakulását;

 4. az adózási tevékenységet;

 5. az ingatlan kezelést és gazdálkodást;

 6. a vagyongazdálkodást;

 7. a többéves kihatással járó feladatok szöveges indoklását;

 8. a közvetett támogatások szöveges indoklását.

 9.  

5. §

 

 1. A zárszámadási rendeletnek tartalmaznia kell:

 2. a rendelet hatályát;

 3. a zárszámadás bevételi és kiadási főösszegét;

 4. a mellékletek név és számszerinti felsorolását, azok elfogadását.

 

(2) 9, 10 A zárszámadás előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni

a) az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a pénzeszközök változásának bemutatását,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait,

e) az önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

f) a vagyonkimutatást, és

g) az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

 

 1. A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást költségvetési évenként, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kell elkészíteni.

 

 1. A rendelethez csatolandó 5. § (1) bekezdés c. pontjában nevesített mellékletek tartalmi felsorolását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

 

 1. 11, 12A zárszámadási rendelettel együtt számozott mellékletként kell beterjeszteni a Képviselő-testület elé a könyvvizsgáló írásos jelentését és a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság véleményét is.

 

Záró és hatályba léptető rendelkezések

6. §

 

 1. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

 

 1. Rendelkezéseit a 2010. évi költségvetési és a 2010. évi zárszámadási rendelet készítésekor kell először alkalmazni.

 

Monor, 2010. december 21.

 

Pogácsás Tibor sk. Sándorné Urbán Hajnalka sk.

polgármester jegyző

 

 

 

 

 

13, 14, 15 1.sz. melléklet

Költségvetés mellékletei

 

1. sz. melléklet: Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

2. sz. melléklet: Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként

3. sz. melléklet: Önkormányzat bevételei

3.1. sz. melléklet: Önkormányzat működési bevételei

3.2. sz. melléklet: Önkormányzat működési támogatása

4. sz. melléklet: Önkormányzat felhalmozási - és felújítási kiadásai, hosszú távú finanszírozási kiadásai

5. sz. melléklet: Önkormányzat működési kiadásai, rövid távú finanszírozási kiadásai

6. sz. melléklet: Önkormányzat tartalékai

7. sz. melléklet: Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

8.1. sz. melléklet: Monori Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai

8.2. sz. melléklet: Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

9. sz. melléklet: Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

10. sz. melléklet: Közszolgálati létszám kimutatás

11. sz. melléklet: Önkormányzat hitelállománya lejárat-, hitelezők- és eszközök szerinti bontásban 1.

11.1. sz. melléklet: Önkormányzat hitelállománya lejárat-, hitelezők- és eszközök szerinti bontásban 2.

12. sz. melléklet: Közvetett támogatások

13. sz. melléklet: Adósságszolgálati teherbíró képesség

14. sz. melléklet: Önkormányzat költségvetése a költségvetési évet követő 3 évben

15. sz. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv

16. sz. melléklet: Könyvvizsgáló véleményezése

17. sz. melléklet: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság véleményezése

 

 

16, 17, 18, 2.sz. melléklet

Zárszámadás mellékletei

 

1. sz. melléklet: Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

2. sz. melléklet: Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként

3. sz. melléklet: Önkormányzat bevételei

3.1. sz. melléklet: Önkormányzat működési bevételei

3.2. sz. melléklet: Önkormányzat működési támogatása

4. sz. melléklet: Önkormányzat felhalmozási - és felújítási kiadásai, hosszú távú finanszírozási kiadásai

5. sz. melléklet: Önkormányzat működési kiadásai, rövid távú finanszírozási kiadásai

6. sz. melléklet: Önkormányzat tartalékai

7. sz. melléklet: Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként

8.1. sz. melléklet: Monori Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai

8.2. sz. melléklet: Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

9. sz. melléklet: Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

10. sz. melléklet: Közszolgálati létszám kimutatás

11. sz. melléklet: Önkormányzat hitelállománya lejárat-, hitelezők- és eszközök szerinti bontásban

12. sz. melléklet: Közvetett támogatások

13. sz. melléklet: Vagyonkimutatás

1914.a. sz. melléklet: Maradványkimutatás

2014.b. sz. melléklet: Egyéb tartós részesedések

2114.c. sz. melléklet: Pénzkészletváltozás

15. sz. melléklet: Pályázati tevékenység bemutatása

16. sz. melléklet: Könyvvizsgáló véleményezése

17. sz. melléklet: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság véleményezése

 

1 Módosította az 1/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelet 33. §. Hatályos: 2013. január 29-től.

2 Módosította az 5/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2014. február 19-től.

3 Módosította a 17/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos: 2015. október 23-tól.

4 Módosította a 3/2012. (I. 25.) számú rendelet 15.§. Hatályos: 2012. január 25.

5 Módosította a 14/2012. (III. 05.) számú rendelet 2.§. Hatályos: 2012. március 05.

6 Módosította a 12/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016.05.28-tól.

7 Módosította a 29/2010. (XI. 17.) számú rendelet 16.§. Hatályos: 2010. november 17.

8 Módosította a 17/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. október 23-tól.

9 Módosította a 17/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos: 2015. október 23-tól.

10 Módosította a 12/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. május 28-tól.

11 Módosította a 29/2010. (XI. 17.) számú rendelet 17.§. Hatályos: 2010. november 17.

12 Módosította a 17/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. október 23-tól.

13 Megállapította a 14/2012. (III. 05.) számú rendelet 3.§. Hatályos: 2012. március 05.

14 Módosította az 5/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2014. február 19-től.

15 Módosította a 17/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2016. január 1-től.

16 Megállapította a 14/2012. (III. 05.) számú rendelet 3.§. Hatályos: 2012. március 05.

17 Módosította az 5/2014. (II. 18. ) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2014. február 19-től.

18 Módosította a 17/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos: 2016. január 1-től.

19 Módosította a 12/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2016. május 28-tól.

20 Módosította a 12/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2016. május 28-tól.

21 Módosította a 12/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2016. május 28-tól.