A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadásáról és munkarendjéről

2016. március 22., kedd, 10:10

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

25/1997. (XI. 24.), 17/1998. (XI. 27.), 1/2000. (I. 28.), 16/2003. (VI. 26.), 24/2006. (IX. 30.), 41/2012. (XII. 19.), 1/2013. (I. 29.),15/2015. (X. 5.), 4/2016. (II. 26.) számú rendeletével módosított, egységes szerkezetbe foglalt

 

2/1996. [1] önkormányzati rendelete

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadásáról és munkarendjéről

 

Bevezetés

 

[2] [3]Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § d.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadásáról és munkarendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§

Az ügyfélfogadás rendje

 

(1)   [4] Monori Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) tisztségviselői (polgármester, alpolgármester, jegyző, távollétében aljegyző), és teljes munkatársi körük kötelesek az ügyintézés és a hivatali eljárás során képviselni az állami (kormányzati) akaratot, biztosítani a törvényességet.

 

(2)   A Hivatal munkáját jellemezze a szakszerűség, törekedjenek a rugalmas, gyors, egyszerű, korszerű, bürokráciamentes, kulturált ügyintézés és ügyfélfogadás megvalósítására.

 

2.§

Az ügyfélfogadás rendjének részletezése

 

Az ügyfélfogadási rend szabályai:

 

a.) [5] - a polgármester ügyfélfogadási rendje: páratlan hét szerdai napján 14,00 – 16,30 óráig, páros hét szerdai napján az azt megelőző munkanap végéig történő bejelentkezés alapján 14,00 – 16,30 óráig,

  - a jegyző ügyfélfogadási rendje: valamennyi hét szerdai napjain 14,00 – 16,30 óráig,”.

 

b.) [6], [7], [8] Monori Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfő:                    13.00-18.00 óráig

Szerda:  8.00-12.00-ig és 13.00-16.30 óráig

Péntek:  8.00-12.00 óráig

 

c.)    A települési képviselőket, valamint az önkormányzati intézményvezetőket soron kívül, munkaidőben bármikor –lehetőleg előre egyeztetett időpontban- fogadni kell.

 

3.§

A munkarend részletes szabályai

 

(1)[9]  A Hivatal köztisztviselőinek munkaideje heti 40 óra.

 

-       hétfőn: 8,00 – 18,00 óráig (nyújtott),

-       keddtől csütörtökig: 8,00 – 16,30 óráig,

-       pénteken: 8,00 – 12,30 óráig tart a munkaidő.

 

(2)   A munkaidőn belül napi 30 perc munkaközi szünetet (ebédidőt) kell biztosítani.

 

(3)   A jegyző –indokolt esetben- a bejáró (ingázó), a kisgyermekes munkatársak kérelmére, engedélyezi az általános munkarendtől való eltérést, azonban e munkatársak érdemi feladatellátásáért a jegyző és az irodavezetők külön felelősséggel tartoznak.

 

(4)   Az általános munkarendtől való eltérés csak az alábbiak szerint engedélyezhető:

 

-       reggeli munkakezdésnél: 8,00 óra helyett 7,30 órától,

-       a munkanap befejezésénél:

-       hétfőn: 18,00 óra helyett, 17,30 órától,

-       keddtől, csütörtökig: 16,30 óra helyett, 16,00 órától,

-       pénteken: 12,30 óra helyett, 12,00 órától.

 

(5)   Az általános munkarendtől való eltérést olyan mértékben lehet engedélyezni, hogy az ne akadályozza az érdemi munkát és ügyfélfogadást.

 

4.§

 

(1)   A Hivatal jegyzője gondoskodik a város területén működő egyéb szervek munka- és ügyfélfogadási rendjének lehetőség szerinti összehangolásáról, a kölcsönös információk cseréjéről.

 

(2)   E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de alkalmazni 1996. január 19-től kell. Kihirdetéséről a Hivatal jegyzője, átvezetéséről az aljegyző gondoskodik.

 

(3)   E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 10/1992. (IV. 2.), a 13/1995. (V. 11.) Ök. számú rendeletek hatályukat vesztik.

 

Monor, 1996. január 18.

 

         Dr. Dudás Jenő sk.     Dr. Szekeres Sándor sk.

                polgármester      jegyző

 

[1] Módosította a 41/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos: 2013. január 1-től.

[2] Módosította a 41/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 2.§. Hatályos: 2013. január 1-től.

[3] Módosította az 1/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos: 2013. január 29-től.

[4] Módosította a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2015. október 6-tól.

[5] Módosította a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. március 1-től.

[6] Hatályon kívül helyezte a 24/2006. (IX. 30.) számú rendelet 4.§ (1) bekezdés. Hatályos: 2006. október 1-től.

[7] Megállapította a 41/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 3.§. Hatályos: 2013. január 1-től.

[8] Módosította a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2015. október 6-tól.

[9] Módosította a 24/2006. (IX. 30.) számú rendelet 4.§ (2) bekezdés. Hatályos: 2006. október 1-től.