A szeszes ital közterületen történő fogyasztásának tilalmáról

2016. október 19., szerda, 14:27

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének

25/2016. (X. 19.) önkormányzati rendelete

a szeszes ital közterületen történő fogyasztásának tilalmáról

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Alaptörvény a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak figyelembevételével a következőket rendeli el:

 

 1. §

A rendelet célja

A rendelet célja a szeszes ital fogyasztásának közterületen való korlátozásával kapcsolatos szabályok megalkotása, amelyek elősegítik az alkoholfogyasztási szokások befolyásolásával a közterület használat rendjének megőrzését és megtartását, a közterületek tisztántartását és hozzájárul a közterületi rendbontások, garázda cselekmények, és rendzavarások megelőzéséhez.

 

 1. §

Értelmező rendelkezések

E rendelet alkalmazásában

a.) közterület: a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (továbbiakban: Szabs. tv.) 29. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott terület.

b.) szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 23 a. pontja szerinti minden alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalokat.

c.) alkalmi rendezvény: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet. 28.§ a) pontja szerinti rendezvény.

 1. §

A rendelet hatályai és mentességek

 

 1. A rendelet területi hatálya Monor Város közigazgatási területén lévő belterületi közterületekre terjed ki.

 

 1. A rendelet személyi hatálya minden, Monor Város közigazgatási területén, bármilyen jogcímen tartózkodó természetes személyekre terjed ki.

 

 1. A rendelet időbeli hatálya nem terjed ki minden év december 31. napján 18:00 órától a következő év január 1-jén 6:00 óráig terjedő időszakra.

 

 1. §

Szeszes ital fogyasztás korlátozásának szabályai, és kivételei

 

 1. E rendelet 3.§ (3) és a 4. § (2) bekezdéseiben foglalt kivételekkel Monor Város belterületének közterületein (különösen a közterület – foglalási engedéllyel nem rendelkező szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek és más elárusító helyek - továbbiakban: üzletek - előtt és környékén, játszótereken, nevelési- és oktatási intézmények előtti közterületeken, a vasútállomás előtti területen és a vasútállomás aluljárójában) tilos a szeszesital fogyasztása.

 

 2.  E rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti szeszes ital fogyasztás tilalma nem terjed ki:

a) az érvényes közterület-használati engedéllyel, közterület – foglalási engedéllyel  rendelkező szeszes ital kimérésére jogosult vendéglátó-ipari egységekre,  és annak érvényes engedéllyel rendelkező előkertjére, teraszára, kitelepülés területére azok hivatalos nyitvatartási idejében,

 

b) az engedéllyel szervezett és az engedéllyel rendelkező, illetve a Monori Polgármesteri Hivatalhoz bejelentett  alkalmi rendezvények területére, a rendezvény idején, illetve a bejelentett családi , városi – és sport eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre, illetve bejelentett civil szervezetek, intézmények hivatalos rendezvényeire pl: lakodalmas menet vagy szüreti menet, a rendezvény területére, útvonalára és idejére, valamint

c) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 110. § (11) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítésével megvalósuló közterületi értékesítés esetén, az értékesítés területén belül,

d.) a Strázsa-hegy belterületi részére.

 

 1.  A közterület használati engedély jogosultja, valamint a szeszes ital kimérésére jogosult vendéglátó-ipari egység köteles vendégkörét tájékoztatni, hogy mely területre vonatkozik az engedélye, azaz mely területen fogyasztható szeszesital a rendelet megsértése nélkül. Az erre vonatkozó tájékoztató tábla mintája jelen rendelet 1. sz. mellékletét képezi.

 

 1.  A közterületi alkoholfogyasztás tilalmáról tájékoztató tábla mintája jelen rendelet 2. sz. mellékletét képezi.

 

 1. §

Záró rendelkezések

(1)   E rendelet 2016. december 1. napján lép hatályba.

 

(2)   A kihirdetéséről - a helyben szokásos módon – a Jegyző gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2016. október 13.

 

 

 

             dr. Zsombok László                                                                 dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző